Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2007 KA-001/2007/0001 Kontrola výkonnosti hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad dobrej praxe v oblasti vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom národných projektov
2007 KA-004/2007/0001 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných rozpočtových kapitolách za rok 2006
2007 KA-005/2007/0002 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami vynaloženými na vybrané investičné akcie v kapitole MŠ SR
2007 KA-006/2007/0003 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami čerpanými z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu na realizáciu vybraných projektov
2007 KA-007/2007/0004 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na plnenie programu "Zdravotná starostlivosť" v rozpočtovej kapitole MZ SR
2007 KA-008/2007/0005 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na plnenie programu "Presadzovanie zákonnosti" vo vybraných krajských prokuratúrach
2007 KA-009/2007/0006 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu vo vybraných príspevkových organizáciách, ktorých zriaďovateľom je MK SR
2007 KA-011/2007/0008 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na program "Výskum a vývoj v prírodných, technických, lekárskych a spoločenských vedách a ich zabezpečenie " vo vybraných organizáciách Slovenskej akadémie vied
2007 KA-022/2007/0019 Kontrola vytvárania predpokladov pre riešenie vybraných problémov boja proti drogám a dopingu v športe
2007 KA-023/2007/0001 Kontrola fondu SAPARD v Slovenskej republike za rok 2006
2007 KA-024/2007/0002 Kontrola projektu ISPA/Kohézny fond, ktorého doba realizácie skončila 31.12.2006
2007 KA-026/2007/0004 Kontrola štrukturálnych fondov - Európskeho sociálneho fondu
2007 KA-027/2007/0005 Kontrola Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Sektorového operačného programu Priemysel a služby
2007 KA-029/2007/0001 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov Ministerstva financií SR a Všeobecnej pokladničnej správy za rok 2006 a realizácie programu výber daní v rezorte Ministerstva financií SR
2007 KA-031/2007/0003 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v rezorte Ministerstva financií SR
2007 KA-034/2007/0006 Kontrola postupu správcu dane pri správe, kontrole a vymáhaní dane z motorových vozidiel a overenie správnosti a včasnosti prevodu výnosu dane do rozpočtov VÚC
2007 KA-035/2007/0007 Kontrola plnenia daňových príjmov štátneho rozpočtu SR a realizácia programu výber daní za rok 2006 a postupu implementácie VIES II
2007 KA-036/2007/0008 Kontrola plnenia opatrení z kontroly postupu daňových orgánov pri správe, kontrole a vymáhaní dane z pridanej hodnoty a plnenia úloh v rámci systému VIES na výmenu informácií medzi členskými krajinami EÚ
2007 KA-037/2007/0008 Kontrola plnenia opatrení z kontroly postupu daňových orgánov pri správe, kontrole a vymáhaní dane z pridanej hodnoty a plnenia úloh v rámci systému VIES na výmenu informácií medzi členskými krajinami EÚ
2007 KA-038/2007/0008 Kontrola plnenia opatrení z kontroly postupu daňových orgánov pri správe, kontrole a vymáhaní dane z pridanej hodnoty a plnenia úloh v rámci systému VIES na výmenu informácií medzi členskými krajinami EÚ
2007 KA-038/2007/0010 Kontrola postupu colných orgánov pri správe spotrebných daní, výkone daňovej kontroly, súvisiacom rozhodovacom konaní a realizácie programu výber daní
2007 KA-039/2007/0001 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s majetkom
2007 KA-040/2007/0001 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu
2007 KA-041/2007/0002 Kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní v kontrolovanom období od 01.01.2005 do 31.12.2006
2007 KA-042/2007/0003 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu v rokoch 2005 a 2006
2007 KA-043/2007/0004 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu v rokoch 2005 a 2006
2007 KA-044/2007/0005 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu v rokoch 2005 a 2006
2007 KA-045/2007/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obci
2007 KA-046/2007/0007 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu
2007 KA-047/2007/0008 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov za rok 2006
2007 KA-048/2007/0009 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami štátu, vynaloženými na ochranu ovzdušia a ozónovej vrstvy a kontrola plnenia medzinárodných záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov
2007 KA-049/2007/0001 Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na výkony vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy
2007 KA-050/2007/0011 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu za roky 2005 a 2006
2007 KA-051/2007/0001 Kontrola hospodárnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov na správu a nakladania s nefinančným majetkom v Národnej banke Slovenska
2007 KA-052/2007/0013 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu za roky 2005 a 2006
2007 KA-053/2007/0014 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu za roky 2005 a 2006
2007 KA-057/2007/0018 Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami za rok 2005 a 2006 v Bratislavskej teplárenskej, a.s.
2007 KA-060/2007/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov na základe podnetov
2007 KA-062/2007/0003 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a dotáciami použitými na individuálne potreby obcí a v rámci vlastnej investičnej činnosti vo vybraných mestách a obciach
2007 KA-064/2007/0005 Kontrola plnenia medzinárodných záväzkov pri riadení pohybov odpadov cez hranice štátov Slovensko, Poľsko a Ukrajina (Bazilejský dohovor)