Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2024 KA-018/2024/1070 Nelegálne skládky odpadov (Predbežná štúdia)
2024 KA-019/2024/1060 Prevencia zdravia
2024 KA-020/2024/1060 Prevencia znečisťovania životného prostredia a presadzovanie environmentálneho práva
2024 KA-021/2024/1120 Pamiatkový informačný systém
2024 KA-022/2024/1181 Činnosť Úradu pre správu zaisteného majetku a nakladanie so zaisteným majetkom
2024 KA-023/2024/1181 Činnosť a poskytovanie finančných prostriedkov Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
2024 KA-024/2024/1033 Financovanie cirkví a náboženských spoločností z kapitoly Ministerstva kultúry SR
2024 KA-025/2024/1140 Predbežná štúdia - Dopravná chudoba
2024 KA-026/2024/1140 Hospodárenie príspevkových organizácií Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky