Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2007 KA-038/2007/0010 Kontrola postupu colných orgánov pri správe spotrebných daní, výkone daňovej kontroly, súvisiacom rozhodovacom konaní a realizácie programu výber daní
2007 KA-039/2007/0001 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s majetkom
2007 KA-040/2007/0001 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu
2007 KA-041/2007/0002 Kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní v kontrolovanom období od 01.01.2005 do 31.12.2006
2007 KA-042/2007/0003 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu v rokoch 2005 a 2006
2007 KA-043/2007/0004 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu v rokoch 2005 a 2006
2007 KA-044/2007/0005 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu v rokoch 2005 a 2006
2007 KA-045/2007/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obci
2007 KA-046/2007/0007 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu
2007 KA-047/2007/0008 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov za rok 2006
2007 KA-048/2007/0009 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami štátu, vynaloženými na ochranu ovzdušia a ozónovej vrstvy a kontrola plnenia medzinárodných záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov
2007 KA-049/2007/0001 Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na výkony vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy
2007 KA-050/2007/0011 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu za roky 2005 a 2006
2007 KA-051/2007/0001 Kontrola hospodárnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov na správu a nakladania s nefinančným majetkom v Národnej banke Slovenska
2007 KA-052/2007/0013 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu za roky 2005 a 2006
2007 KA-053/2007/0014 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu za roky 2005 a 2006
2007 KA-057/2007/0018 Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami za rok 2005 a 2006 v Bratislavskej teplárenskej, a.s.
2007 KA-060/2007/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov na základe podnetov
2007 KA-062/2007/0003 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a dotáciami použitými na individuálne potreby obcí a v rámci vlastnej investičnej činnosti vo vybraných mestách a obciach
2007 KA-064/2007/0005 Kontrola plnenia medzinárodných záväzkov pri riadení pohybov odpadov cez hranice štátov Slovensko, Poľsko a Ukrajina (Bazilejský dohovor)