Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2018 KA-017/2018/1030 Individuálna účtovná závierka Ministerstva financií Slovenskej republiky
2019 KA-017/2019/1063 Systém spätného získavania nezrovnalostí, finančných opráv v podmienkach Európskych štrukturálnych a investičných fondov – predbežná štúdia
2020 KA-017/2020/1110 Domáca opatrovateľská služba
2021 KA-017/2021/1090 Zmluvné vzťahy a efektívnosť poskytovania verejných služieb mestskými časťami mesta Košice
2022 KA-017/2022/1033 Rizikové pohľadávky štátnych finančných inštitúcií
2023 KA-017/2023/1100 Predbežná štúdia - Účinnosť kontrolného systému súvisiaceho s prevádzkou dronov.
2024 KA-017/2024/1100 Zrušenie štátneho podniku - Agroinštitút Nitra, štátny podnik
2008 KA-018/2008/0004 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami poskytnutými na financovanie cestovného ruchu
2009 KA-018/2009/0002 Kontrola dodržiavania podmienok poskytovania finančných prostriedkov v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - podopatrenie 1.1.1.
2010 KA-018/2010/0002 Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
2010 KA-018/2010/0003 Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
2010 KA-018/2010/0004 Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
2010 KA-018/2010/0005 Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
2010 KA-018/2010/0006 Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
2010 KA-018/2010/0007 Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
2010 KA-018/2010/0008 Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
2010 KA-018/2010/0009 Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
2015 KA-018/2015/1130 Pôsobnosť dozorných rád vybraných právnických osôb.
2016 KA-018/2016/1050 Hospodárenie Slovenskej konsolidačnej, a. s.
2017 KA-018/2017/1140 Verejná osobná doprava v krajských mestách
2018 KA-018/2018/1030 Plnenie záväzkov SR vo vzťahu k NATO
2019 KA-018/2019/1063 Elektronické služby štátu a ich využívanie – kataster nehnuteľností
2020 KA-018/2020/1070 Komunitné centrá
2021 KA-018/2021/1027 Nastavenie procesu verejného obstarávania v Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
2022 KA-018/2022/1033 Vykazovanie majetku a záväzkov v indiviuálnej účtovnej závierke Ministerstva životného prostredia SR a organizácií v jeho pôsobnosti
2023 KA-018/2023/1182 Infraštruktúra pre pripájanie škôl do internetu
2024 KA-018/2024/1070 Nelegálne skládky odpadov (Predbežná štúdia)
2008 KA-019/2008/0005 Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006
2009 KA-019/2009/0003 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na realizáciu úloh geologického výskumu a geologického prieskumu
2010 KA-019/2010/0003 "Kontrola štrukturálnych fondov 2004 – 2006 európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu a Finančného nástroja pre rozvoj rybolovu"
2013 KA-019/2013/1060 Kontrola vynakladania verejných prostriedkov určených na výstavbu diaľnic, rýchlostných ciest, vrátane súvisiacej infraštruktúry realizovaných v rokoch 2011-2012 na Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (NDS)
2016 KA-019/2016/1050 Postup správcu dane pri výbere daňových licencií právnických osôb.
2018 KA-019/2018/1030 Plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov vybraných podprogramov v rámci programu Rozvoj obrany kapitoly Ministerstva obrany SR.
2019 KA-019/2019/1063 Overenie procesu monitorovania a kontroly projektov v podmienkach OP EŠIF
2020 KA-019/2020/1090 Zhodnotenie finančného riadenia kapitoly Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
2021 KA-019/2021/1120 Rekonštrukcie, opravy a údržba mostov na cestách I. triedy
2022 KA-019/2022/1033 Vykazovanie majetku a záväzkov v indiviuálnej účtovnej závierke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizácií v jeho pôsobnosti
2023 KA-019/2023/1110 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v účelových zariadeniach ústredných orgánov štátnej správy
2024 KA-019/2024/1060 Prevencia zdravia
2009 KA-020/2009/0004 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami na výstavbu diaľnic - úsek diaľnice - Vrtižer - Hričovské Podhradie