Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2022 KA-014/2022/1061 Smart City – podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách
2023 KA-014/2023/1130 Predbežná štúdia - Hluk v životnom prostredí
2024 KA-014/2024/1060 Príprava a realizácia priemyselných parkov v Rimavskej Sobote a Valalikách
2008 KA-015/2008/0001 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných rozpočtových kapitol za rok 2007
2009 KA-015/2009/0003 Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom kraja
2011 KA-015/2011/0002 Kontrola financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a prostriedkov Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.
2011 KA-015/2011/0003 Záverečná kontrola projektov Kohézneho fondu
2012 KA-015/2012/1100 Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s verejnými prostriedkami a s majetkom v zariadeniach sociálnych služieb a kontrola plnenia opatrení.
2013 KA-015/2013/1030 Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu za rok 2012 a hospodárenia vo vybraných kapitolách.
2014 KA-015/2014/1030 Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia vybraných rozpočtových a príspevkových organizácií v rezorte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
2015 KA-015/2015/1130 Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
2016 KA-015/2016/1060 Kontrola vynakladania finančných prostriedkov na priemyselné parky a ich udržateľnosť.
2017 KA-015/2017/1060 Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom spoločnosti Verejné prístavy, a.s.
2018 KA-015/2018/1030 Predbežná štúdia na daňovú podporu v oblasti environmentálnej politiky a uplatňovanie antidumpingového a vyrovnávacieho cla
2019 KA-015/2019/1032 Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore
2020 KA-015/2020/1110 Zadlženosť miestnej územnej samosprávy a rozpočtová zodpovednosť
2021 KA-015/2021/1130 Pripravenosť SR na riešenie sucha.
2022 KA-015/2022/1031 Implementácia klasifikačného systému DRG v podmienkach Slovenskej republiky
2023 KA-015/2023/1130 Skladovanie núdzových zásob ropy.
2024 KA-015/2024/1060 Predbežná štúdia - Slovenská inšpekcia životného prostredia
2009 KA-016/2009/0004 Kontrola projektov - Prechodný fond 2004/016-764.03.02. Podpora národného programu boja proti drogám 2004 - 2008
2011 KA-016/2011/0003 "Následná kontrola implementácie odporúčaní a opatrení z kontrol a auditov programov štrukturálnych fondov programového obdobia 2004-2006 "
2012 KA-016/2012/1050 Kontrola plnenia daňových príjmov štátneho rozpočtu SR za rok 2011 a kontrola plnenia opatrení
2015 KA-016/2015/1090 Majetok a finančné prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC pôsobiace v oblasti kultúry
2016 KA-016/2016/1060 Kontrola poskytovania finančných prostriedkov na podporu bývania - zatepľovanie bytových domov.
2017 KA-016/2017/1060 Kontrola plnenia záväzkov Slovenskej republiky a finančných prostriedkov vynaložených pri zabezpečovaní kvality ovzdušia
2018 KA-016/2018/1030 Správny fond Sociálnej poisťovne
2019 KA-016/2019/1033 Hospodárenie vodárenských spoločností
2020 KA-016/2020/1100 Asistent učiteľa pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
2021 KA-016/2021/1062 Využívanie prostriedkov Environmentálneho fondu
2022 KA-016/2022/1031 Portály a systémy v Centre vedecko-technických informácii Slovenskej republiky
2023 KA-016/2023/1033 Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnych účtovných závierkach vybraných kapitol štátneho rozpočtu
2024 KA-016/2024/1026 Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2023
2008 KA-017/2008/0003 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami poskytnutými na výstavbu a rekonštrukciu čistiarní odpadových vôd a kanalizácií
2009 KA-017/2009/0001 Kontrola vybraných investičných akcií realizovaných Slovenskou správou ciest
2010 KA-017/2010/0001 Kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006 - európskeho fondu regionálneho rozvoja.
2012 KA-017/2012/1030 Kontrola úrovne využívania vybranej techniky a výzbroje pri zabezpečovaní života vojsk
2013 KA-017/2013/1030 Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie absolventov vybraných stredných škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného a učebného procesu.
2015 KA-017/2015/1040 Výdavky na technickú pomoc v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.
2016 KA-017/2016/1050 Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2015.