Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2023 KA-011/2023/1181 Ochrana pred povodňami v SR - kontrola opatrení
2024 KA-011/2024/1063 Miestne akčné skupiny
2008 KA-012/2008/0012 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu pri poskytovaní vysokoškolského vzdelávania príslušníkov PZ v rámci podprogramu "Zabezpečenie starostlivosti o ľudské zdroje"
2009 KA-012/2009/0008 Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP Ľudské zdroje.
2012 KA-012/2012/1022 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií
2013 KA-012/2013/1030 Kontrola úrovne zabezpečovania Horskej záchrannej služby.
2014 KA-012/2014/1040 Kontrola vybraných projektov financovaných z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.
2015 KA-012/2015/1050 Správnosť zostavenia účtovnej závierky Ministerstva financií SR
2017 KA-012/2017/1110 Kontrola Medzinárodnej biosférickej rezervácie „Východné Karpaty“.
2018 KA-012/2018/1030 Predbežná štúdia - Systém sociálneho a dôchodkového zabezpečenia na Slovensku
2020 KA-012/2020/1100 Opodstatnenosť výstavby skladov minerálneho oleja
2021 KA-012/2021/1110 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.
2022 KA-012/2022/1061 Obnova verejných budov
2023 KA-012/2023/1062 Predbežná štúdia - Integrovaný dopravný systém verejnej osobnej dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji.
2024 KA-012/2024/1100 Predbežná štúdia - Analýza systému vnútornej kontroly zabezpečovanej HK "HK II.".
2008 KA-013/2008/0013 Kontrola plnenia opatrení z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu určenými na zabezpečenie činnosti integrovaného záchranného systému
2009 KA-013/2009/0001 Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP Ľudské zdroje
2010 KA-013/2010/0010 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v Slovenskej televízii
2011 KA-013/2011/0002 Kontrola efektívnosti a účinnosti opatrení prijatých na riešenie dopadov finančnej a hospodárskej krízy v Sociálnej poisťovni.
2012 KA-013/2012/1060 Kontrola vynakladania verejných prostriedkov určených na rekonštrukcie, opravy a údržbu diaľnic,rýchlostných ciest a súvisiacej infraštruktúry realizovaných v rokoch 2010 a 2011
2015 KA-013/2015/1050 Stav a vývoj realizácie zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov prostredníctvom programu UNITAS k 30.06.2015 a kontrola opatrení na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcou kontrolou.
2016 KA-013/2016/1060 Kontrola postupu pri odstraňovaní environmentálnych záťaží v Slovenskej republike.
2017 KA-013/2017/1060 Kontrola výkonu zakladateľskej funkcie, hospodárenia a nakladania s majetkovými právami štátu vo vybraných štátnych podnikoch kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2018 KA-013/2018/1030 Systém udeľovania licencií u vybraných komodít
2020 KA-013/2020/1070 Podpora najmenej rozvinutých okresov prostredníctvom poskytovania regionálneho príspevku
2021 KA-013/2021/1026 Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2020
2022 KA-013/2022/1031 Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
2023 KA-013/2023/1062 Predbežná štúdia – Kontrola bezpečnosti a kvality potravín v SR
2024 KA-013/2024/1120 Činnosť Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania
2008 KA-014/2008/0014 Kontrola hospodárenia a nakladania s pohľadávkami v Sociálnej poisťovni
2009 KA-014/2009/0002 Kontrola plnenia príjmov ekonomickej klasifikácie podľa hlavných kategórií vo vybraných mestách a obciach od 3000 do 5000 obyvateľov
2010 KA-014/2010/0011 Kontrola efektívnosti a účinnosti opatrení prijatých na riešenie dopadov finančnej a hospodárskej krízy v zdravotnej poisťovni s majetkovou účasťou štátu
2011 KA-014/2011/0002 Kontrola vynakladania finančných prostriedkov na plnenie cieľov spoločnej migračnej a azylovej politiky Európskej únie.
2014 KA-014/2014/1021 Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol vykonaných NKÚ SR v roku 2012 a v I. polroku 2013 vo vybraných subjektoch verejnej správy.
2015 KA-014/2015/1100 Nakladanie s majetkom a majetkovými právami vo vybraných obciach
2016 KA-014/2016/1060 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v Pôdohospodárskej platobnej agentúre
2018 KA-014/2018/1030 Podpora vo vybraných oblastiach klimaticko-energetickej politiky s dôrazom na zachovanie dlhodobej udržateľnosti verejných príjmov
2019 KA-014/2019/1032 Využívanie služobných bytov vo vlastníctve SR
2020 KA-014/2020/1070 Ochrana a využitie vybraného nerastného bohatstva
2021 KA-014/2021/1026 Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2022