Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2010 KA-009/2010/0006 Kontrola programov, resp. nástrojov zameraných na zvýšenie zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím vo verejnom sektore
2010 KA-009/2010/0010 Kontrola programov, resp. nástrojov zameraných na zvýšenie zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím vo verejnom sektore
2011 KA-009/2011/0002 Kontrola hospodárenia s automobilovou technikou Policajného zboru
2012 KA-009/2012/1140 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom pri správe, údržbe a obnove miestnych komunikácií v subjektoch územnej samosprávy
2013 KA-009/2013/1040 Kontrola vybraných projektov financovaných z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce
2016 KA-009/2016/1130 Verejné financie, majetok a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol v okresných mestách.
2017 KA-009/2017/1060 Kontrola systému uzatvárania, registrácie, vecného a finančného plnenia zmlúv rokov 2013 – 2016
2018 KA-009/2018/1060 Politika lesného hospodárstva v mestských a obecných lesoch
2019 KA-009/2019/1130 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Kancelárii prezidenta SR
2020 KA-009/2020/1140 Prevody nehnuteľného majetku obcí
2021 KA-009/2021/1032 Nehnuteľnosti v správe Správy služieb diplomatickému zboru, a.s.
2022 KA-009/2022/1130 Národné zdravotné registre NCZI
2023 KA-009/2023/1120 Predbežná štúdia - Nájomné bývanie
2024 KA-009/2024/1063 Podpora zvyšovania kapacít materských škôl
2008 KA-010/2008/0005 Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006
2008 KA-010/2008/0010 Kontrola stavu prevodu nehnuteľného majetku štátu v kapitole Ministerstva obrany SR
2009 KA-010/2009/0006 Kontrola správnosti zostavenia návrhu záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Kancelária Ústavného súdu
2011 KA-010/2011/0002 Kontrola čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Vzdelávanie.
2012 KA-010/2012/1140 Kontrola poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu vybraných miest a obcí poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania a zamestnanosti
2013 KA-010/2013/1030 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami a s majetkom štátu. Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly Správa štátnych hmotných rezerv SR za rok 2012.
2015 KA-010/2015/1040 Podpora slovenského vinohradníctva z poľnohospodárskych fondov Európskej únie.
2018 KA-010/2018/1060 Udržateľnosť mestského životného prostredia v Slovenskej republike – predbežná štúdia
2019 KA-010/2019/1120 Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR
2020 KA-010/2020/1062 Efektívnosť a účinnosť procesov v organizáciách riadenia a kontroly skládok a skládkovania odpadov.
2021 KA-010/2021/1090 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2022 KA-010/2022/1070 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
2023 KA-010/2023/1181 Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š. p.
2024 KA-010/2024/1063 Vybrané projekty financované z EÚ zdrojov v meste Bratislava
2007 KA-011/2007/0008 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na program "Výskum a vývoj v prírodných, technických, lekárskych a spoločenských vedách a ich zabezpečenie " vo vybraných organizáciách Slovenskej akadémie vied
2008 KA-011/2008/0011 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva
2010 KA-011/2010/0008 Kontrola dodržiavania stanovených postupov pri prevode nehnuteľného a vybraného hnuteľného majetku v kapitole Ministerstva obrany SR
2011 KA-011/2011/0002 Kontrola čerpania prostriedkov v rámci štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Výskum a vývoj.
2011 KA-011/2011/0011 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí.
2012 KA-011/2012/1110 Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov v rámci vybraných projektov programového obdobia 2004 – 2006 a programového obdobia 2007 - 2013 na programové riešenie nepriaznivej sociálno–ekonomickej situácie marginalizovaných rómskych...
2015 KA-011/2015/1040 Spätné získavanie neoprávnených platieb v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.
2018 KA-011/2018/1060 Obnova a modernizácia verejného osvetlenia miest a obcí z pohľadu výkonnosti.
2019 KA-011/2019/1090 Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
2020 KA-011/2020/1063 Modernizácia železničnej infraštruktúry
2021 KA-011/2021/1110 Efektívnosť a účinnosť stredného školstva v oblasti zdravotníctva
2022 KA-011/2022/1061 Stratégia rozvoja dopravy v SR so zameraním na dopravnú infraštruktúru