Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2019 KA-006/2019/1031 Investície do Národného projektu "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"
2020 KA-006/2020/1140 VÚC - využívanie finančných prostriedkov a majetku
2021 KA-006/2021/1031 Zmluvné vzťahy v RTVS
2022 KA-006/2022/1060 Hospodárenie v NDS, a.s.
2023 KA-006/2023/1062 Predbežná štúdia - Činnosti agentúry Slovakia Travel v oblasti podpory cestovného ruchu.
2024 KA-006/2024/1032 Darovanie hnuteľného majetku vojenskej povahy Ukrajine
2007 KA-007/2007/0004 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na plnenie programu "Zdravotná starostlivosť" v rozpočtovej kapitole MZ SR
2008 KA-007/2008/0007 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na plnenie programu "Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl" a nakladania s majetkom
2009 KA-007/2009/0003 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy
2009 KA-007/2009/0007 Kontrola vybraných národných projektov realizovaných v rámci SOP Ľudské zdroje financovaných MŠ SR ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre SOP Ľudské zdroje
2013 KA-007/2013/1040 Kontrola vybraných ukončených dopravných projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie
2014 KA-007/2014/1040 Kontrola mechanizmu hodnotenia, monitorovania a priebežného napĺňania cieľov operačných programov Národného strategického referenčného rámca 2007 – 2013.
2015 KA-007/2015/1030 Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
2017 KA-007/2017/1070 Efektívnosť a účinnosť zberu komunálneho odpadu v obciach SR
2018 KA-007/2018/1060 Opatrenia na ochranu pred povodňami
2020 KA-007/2020/1140 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obci Mútne
2021 KA-007/2021/1061 Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach
2022 KA-007/2022/1070 Systém prenájmu poľovných pozemkov
2023 KA-007/2023/1090 Obnova a rekonštrukcia vysokoškolských internátov
2024 KA-007/2024/1032 Využívanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
2007 KA-008/2007/0005 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na plnenie programu "Presadzovanie zákonnosti" vo vybraných krajských prokuratúrach
2008 KA-008/2008/0008 Kontrola procesu transformácie vybraných organizácií Ministerstva obrany SR na akciové spoločnosti
2009 KA-008/2009/0004 Kontrola projektov - Prechodný fond 2004/016-764.03.02. Podpora národného programu boja proti drogám 2004 - 2008
2010 KA-008/2010/0005 Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu za rok 2009 vo vybraných kapitolách štátneho rozpočtu
2011 KA-008/2011/0002 "Kontrola čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Zdravotníctvo. "
2011 KA-008/2011/0008 Kontrola čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Zdravotníctvo.
2013 KA-008/2013/1040 Kontrola mechanizmu hodnotenia, monitorovania a priebežného napĺňania cieľov vybraného operačného programu Národného strategického referenčného rámca 2007 - 2013
2014 KA-008/2014/1015 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií u vybraných správcov informačných systémov verejnej správy.
2015 KA-008/2015/1060 Správnosť zostavenia záverečných účtov vo vybraných kapitolách a za príslušné štátne fondy za rok 2014
2016 KA-008/2016/1090 Stav verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol.
2017 KA-008/2017/1090 Kontrola financovania škôl a školských zariadení
2018 KA-008/2018/1060 Politika lesného hospodárstva a nakladanie s majetkom v štátnych podnikoch
2019 KA-008/2019/1110 Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne
2021 KA-008/2021/1031 Finančné prostriedky poskytnuté z vybraných rozpočtových kapitol na rozvoj športu
2022 KA-008/2022/1070 Naplnenie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti vzdelávania
2023 KA-008/2023/1090 Objektívna zodpovednosť - Predbežná štúdia
2024 KA-008/2024/1130 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Kancelárii prezidenta SR
2007 KA-009/2007/0006 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu vo vybraných príspevkových organizáciách, ktorých zriaďovateľom je MK SR
2008 KA-009/2008/0009 Kontrola plnenia opatrení na základe kontroly rozvoja vysokého školstva podľa programu "Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl"
2009 KA-009/2009/0005 Kontrola správnosti zostavenia a súladu záverečných účtov a účtovnej závierky subjektov územnej samosprávy