Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2024 KA-003/2024/1100 Kontrola vo vybraných vodárenských spoločnostiach.
2007 KA-004/2007/0001 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných rozpočtových kapitolách za rok 2006
2008 KA-004/2008/0004 Kontrola vybraných projektov zameraných na aktívnu politiku trhu práce realizovaných v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje
2009 KA-004/2009/0004 Kontrola projektov - Prechodný fond 2004/016 - 764.03.02. Podpora národného programu boja proti drogám 2004 -2008
2010 KA-004/2010/0001 Kontrola obnovy národných kultúrnych pamiatok so zameraním na lokality svetového kultúrneho dedičstva.
2010 KA-004/2010/0004 Kontrola obnovy národných kultúrnych pamiatok so zameraním na lokality svetového kultúrneho dedičstva.
2015 KA-004/2015/1080 Efektívnosť a účinnosť poskytovanej sociálnoprávnej ochrany detí v zariadeniach vykonávajúcich rozhodnutia súdu
2016 KA-004/2016/1060 Kontrola návrhov rozpočtov na rok 2017 vo vybraných kapitolách.
2017 KA-004/2017/1060 Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020 II.
2018 KA-004/2018/1060 Preverenie pripravenosti krajiny na plnenie trvalo-udržateľných cieľov Agendy OSN 2030
2020 KA-004/2020/1130 Kvalita monitorovania podzemných zdrojov pitnej vody
2021 KA-004/2021/1033 Stav implementácie programu na zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov - UNITAS
2022 KA-004/2022/1110 Spotrebiteľské práva občana
2023 KA-004/2023/1070 Sociálne podniky - predbežná štúdia
2024 KA-004/2024/1140 Systém programového rozpočtovania v územnej samospráve
2007 KA-005/2007/0002 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami vynaloženými na vybrané investičné akcie v kapitole MŠ SR
2008 KA-005/2008/0005 Kontrola prípravy a realizácie investičných akcií (stavieb) vo vybraných rozpočtových kapitolách
2009 KA-005/2009/0001 Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom kraja
2010 KA-005/2010/0002 Kontrola postupov pri výbere a monitorovaní riešenia projektov na podporu výskumu a vývoja v kapitole Ministerstva školstva SR
2011 KA-005/2011/0002 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu pri zabezpečovaní vojenských operácií a mierových misií v zahraničí
2015 KA-005/2015/1070 Financovanie regionálneho školstva
2016 KA-005/2016/1080 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy, územnej samosprávy a organizácií nimi založenými alebo zriadenými
2017 KA-005/2017/1140 eGovernment a informačné systémy obcí a miest
2018 KA-005/2018/1060 Systém uzatvárania, registrácie, vecného a finančného plnenia zmlúv
2019 KA-005/2019/1031 Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok
2020 KA-005/2020/1120 Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy
2021 KA-005/2021/1031 Prideľovanie finančných prostriedkov na projekty výskum a vývoj
2022 KA-005/2022/1070 Príjmy obcí na poskytovanie kvalitných služieb občanom počas pandémie
2023 KA-005/2023/1070 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom v organizáciách založených na podporu mládeže
2024 KA-005/2024/1090 Nákup, skladovanie a likvidácia vakcín proti ochoreniu Covid-19
2007 KA-006/2007/0003 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami čerpanými z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu na realizáciu vybraných projektov
2009 KA-006/2009/0002 Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom okresu
2010 KA-006/2010/0003 Kontrola úrovne dohľadu nad verejným zdravotným poistením a poskytovaním zdravotnej starostlivosti
2010 KA-006/2010/0009 Kontrola programov, resp. nástrojov zameraných na zvýšenie zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím vo verejnom sektore
2012 KA-006/2012/1030 Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom určenými na boj proti drogám a dopingu.
2013 KA-006/2013/1040 Kontrola realizácie opatrení spojených s poskytovaním priamych platieb a podpôr hradených z finančných prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
2014 KA-006/2014/1040 Kontrola vybraných výziev v rámci Operačného programu Výskum a vývoj a kontrola plnenia opatrení.
2015 KA-006/2015/1080 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
2017 KA-006/2017/1060 Kontrola energetickej účinnosti vo verejnom sektore
2018 KA-006/2018/1060 Regulácia v elektroenergetike