Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2023 KA-042/2023/1182 Kontrola vybraných výdavkov Úradu pre územné plánovanie a výstavby SR
2007 KA-043/2007/0004 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu v rokoch 2005 a 2006
2008 KA-043/2008/0002 Kontrola projektu ISPA/Kohézny fond, ktorého doba realizácie skončila 31.12.2007
2009 KA-043/2009/0002 Kontrola projektov - Prechodný fond 2004/016-764.03.02. Podpora národného programu boja proti drogám 2004 - 2008
2010 KA-043/2010/0006 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými regionálnym rozvojovým agentúram
2012 KA-043/2012/1022 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií
2013 KA-043/2013/1050 Kontrola účinnosti systému boja proti daňovým únikom na DPH
2014 KA-043/2014/1050 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol Ministerstva financií SR a Všeobecnej pokladničnej správy za rok 2013 a kontrola plnenia opatrení
2016 KA-043/2016/1060 Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie
2017 KA-043/2017/1020 Kontrola štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018.
2022 KA-043/2022/1031 Hospodárenie Slovenského národného divadla
2023 KA-043/2023/1063 Príprava a realizácia investičných projektov národnej nemocnice Rázsochy a Univerzitnej nemocnice sv. Martina
2007 KA-044/2007/0005 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu v rokoch 2005 a 2006
2008 KA-044/2008/0003 Kontrola projektov ISPA/Kohézny fond, ktorých realizácia skončila 30.06.2008
2009 KA-044/2009/0003 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
2010 KA-044/2010/0007 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na program zatepľovania bytov
2012 KA-044/2012/1030 Kontrola obstarania a realizácie vybraných investičných akcií v kapitole Ministerstva zahraničných vecí SR.
2013 KA-044/2013/1050 Kontrola hospodárenia s prostriedkami rozpočtu a majetkom Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
2014 KA-044/2014/1070 Kontrola plnenia opatrení prijatých z kontroly hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií vykonanej v roku 2013 v Úrade priemyselného vlastníctva SR.
2016 KA-044/2016/1060 Kontrola stavu vymáhania neoprávnených výdavkov v rámci štrukturálnych fondov.
2017 KA-044/2017/1110 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy.
2022 KA-044/2022/1032 Systém poskytovania a uhrádzania finančných príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny
2023 KA-044/2023/1110 Sankčný systém v oblasti povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
2007 KA-045/2007/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obci
2008 KA-045/2008/0004 Kontrola Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006
2009 KA-045/2009/0004 Kontrola projektu prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP ľudské zdroje
2011 KA-045/2011/0007 Kontrola plnenia príjmov podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a podľa hlavných kategórií vo vybraných mestách a obciach nad 5 000 obyvateľov, ktoré nie sú okresnými mestami
2012 KA-045/2012/1140 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s majetkom vybraných subjektov územnej samosprávy
2013 KA-045/2013/1050 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol Ministerstvo financií SR a Všeobecná pokladničná správa za rok 2012 a kontrola plnenia opatrení
2014 KA-045/2014/1070 Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami SR
2016 KA-045/2016/1060 Hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ
2017 KA-045/2017/1030 Kontrola postupu colných orgánov pri vydávaní povolenia schváleného hospodárskeho subjektu, pozastavení účinnosti povolenia schváleného hospodárskeho subjektu a zrušení povolenia schváleného hospodárskeho subjektu
2023 KA-045/2023/1120 Stratégia Slovenskej republiky v oblasti mládeže na roky 2021 - 2028
2007 KA-046/2007/0007 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu
2008 KA-046/2008/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov na základe podnetov
2008 KA-046/2008/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov územnej samosprávy
2009 KA-046/2009/0001 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných kapitol za rok 2008
2010 KA-046/2010/0009 Kontrola poskytovania verejných prostriedkov na protipovodňové opatrenia.
2011 KA-046/2011/0007 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí .
2012 KA-046/2012/1030 Kontrola vynakladania verejných prostriedkov na plnenie úloh Národného programu rozvoja športu.