Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2014 KA-039/2014/1030 Kontrola zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
2016 KA-039/2016/1110 Účtovníctvo a rozpočtovníctvo samosprávy.
2017 KA-039/2017/1030 Vybrané aspekty realizácie zdravotnej politiky v praxi zdravotných poisťovní a Ministerstva zdravotníctva SR
2018 KA-039/2018/1030 Transformácia Slovenskej akadémie vied
2021 KA-039/2021/1090 Používanie verejných prostriedkov a nakladanie s majetkom v zoologických záhradách
2022 KA-039/2022/1110 Hospodárenie vybraných poskytovateľov záchranných zdravotných služieb
2023 KA-039/2023/1070 Sociálne podniky
2007 KA-040/2007/0001 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu
2008 KA-040/2008/0011 Kontrola postupu daňových orgánov pri overovaní účelu a stanovených podmienok použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely a kontroly použitia týchto prostriedkov vo vybraných neziskových organizáciách
2009 KA-040/2009/0002 Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP ľudské zdroje
2012 KA-040/2012/1050 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2013
2013 KA-040/2013/1090 Stav verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol
2014 KA-040/2014/1050 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2013
2016 KA-040/2016/1070 Evidencia a nakladanie s pozemkami obcí SR
2017 KA-040/2017/1070 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch územnej samosprávy
2021 KA-040/2021/1063 Nezrovnalosti programového obdobia 2014 – 2020
2022 KA-040/2022/1033 Systém programového rozpočtovania v štátnej správe.
2023 KA-040/2023/1090 Preverenie výsledkov činností Slovensko IT, a.s.
2007 KA-041/2007/0002 Kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní v kontrolovanom období od 01.01.2005 do 31.12.2006
2008 KA-041/2008/0012 Kontrola postupu colných orgánov pri nakladaní s tovarom zhabaným alebo prepadnutým v prospech štátu a pri jeho realizácii
2009 KA-041/2009/0003 Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom kraja
2010 KA-041/2010/0004 Kontrola zabezpečenia epizootickej bezpečnosti Slovenskej republiky po vstupe do Schengenského priestoru
2011 KA-041/2011/0006 "Kontrola úctovných a financných výkazov vo vztahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovatelského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne"
2012 KA-041/2012/1030 Kontrola uplatňovania a vymáhania pohľadávok vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, kontrola plnenia opatrení.
2013 KA-041/2013/1050 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2012
2014 KA-041/2014/1030 Kontrola použitia finančných prostriedkov štátu na podporu kultúry, umenia, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva.
2016 KA-041/2016/1015 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív Ústredného portálu verejnej správy a kontrola splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v roku 2014
2017 KA-041/2017/1140 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy
2022 KA-041/2022/1062 Systém riadenia, financovania a plnenia vybraných úloh NPPC
2023 KA-041/2023/1130 Hluk v životnom prostredí
2007 KA-042/2007/0003 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu v rokoch 2005 a 2006
2008 KA-042/2008/0001 Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006
2008 KA-042/2008/0002 Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006
2009 KA-042/2009/0001 Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom kraja
2010 KA-042/2010/0005 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na financovanie národných parkov a chránených území v rámci sústavy NATURA 2000
2011 KA-042/2011/0006 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými samosprávnym krajom na oblasť kultúry.
2012 KA-042/2012/1030 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol ÚV SR, MO SR, MV SR, MS SR, MPSVR SR, NS SR.
2013 KA-042/2013/1080 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestských častiach Bratislavy.
2014 KA-042/2014/1030 Kontrola realizácie Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ .
2016 KA-042/2016/1060 Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.