Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2021 KA-036/2021/1032 Športové zväzy
2022 KA-036/2022/1026 Príprava stanoviska k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2023
2023 KA-036/2023/1033 Opatrenia štátu počas energetickej krízy
2007 KA-037/2007/0008 Kontrola plnenia opatrení z kontroly postupu daňových orgánov pri správe, kontrole a vymáhaní dane z pridanej hodnoty a plnenia úloh v rámci systému VIES na výmenu informácií medzi členskými krajinami EÚ
2008 KA-037/2008/0008 Kontrola postupu daňových orgánov pri vyrubovacom konaní na dani z príjmu právnických a fyzických osôb s dôrazom na dodržanie lehoty na vyrubenie dane a sankcií
2009 KA-037/2009/0004 Kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcich kontrol
2010 KA-037/2010/0014 Kontrola evidencie a využívania nehnuteľného majetku a kontrola plnenia opatrení z kontroly nakladania s nehnuteľným majetkom štátu v správe colných orgánov
2012 KA-037/2012/1050 Vypracovanie stanoviska Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2011
2013 KA-037/2013/1110 Kontrola dlhovej politiky vybraných miest a obcí
2014 KA-037/2014/1030 Kontrola liekovej politiky z hľadiska vynakladania zdrojov z verejného zdravotného poistenia.
2017 KA-037/2017/1110 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.
2018 KA-037/2018/1060 Zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po Dunaji medzi prístavmi Vojka a Kyselica
2019 KA-037/2019/1026 Stanovisko k návrhu rozpočtu verejnej správy a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020
2020 KA-037/2020/1062 Hospodárenie, správa a nakladanie s majetkom v Slovenskom pozemkovom fonde
2021 KA-037/2021/1100 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obci Turá.
2022 KA-037/2022/1090 Nakladanie s majetkom a finančnými prostriedkami KSK a SC KSK
2023 KA-037/2023/1110 Súkromné stredné školy v systéme vzdelávania
2007 KA-038/2007/0008 Kontrola plnenia opatrení z kontroly postupu daňových orgánov pri správe, kontrole a vymáhaní dane z pridanej hodnoty a plnenia úloh v rámci systému VIES na výmenu informácií medzi členskými krajinami EÚ
2007 KA-038/2007/0010 Kontrola postupu colných orgánov pri správe spotrebných daní, výkone daňovej kontroly, súvisiacom rozhodovacom konaní a realizácie programu výber daní
2008 KA-038/2008/0009 Kontrola plnenia daňových príjmov štátneho rozpočtu SR za rok 2007 a postupu implementácie systému VIES II
2009 KA-038/2009/0005 Kontrola projektov - Prechodný fond 2004/016-764.03.02. Podpora národného programu boja proti drogám 2004 - 2008
2011 KA-038/2011/0006 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými ne realizáciu Programu rozvoja bývania na výstavbu technickej vybavenosti.
2012 KA-038/2012/1050 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol Ministerstvo financií SR a Všeobecná pokladničná správa za rok 2011 a kontrola plnenia opatrení
2013 KA-038/2013/1140 Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia verejených prostriedkov a majetku subjektov územnej samosprávy pri správe, údržbe a obnove miestnych komunikácií
2014 KA-038/2014/1110 Kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám.
2016 KA-038/2016/1080 Kontrola hospodárenia a vykonávania sociálnoprávnej ochrany detí v detských domovoch.
2017 KA-038/2017/1020 Hodnotenie kvality kontroly - KA-001/2016/1140 - Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby, KA-019/2016/1050 - Postup správcu dane pri výbere daňových licencií právnických osôb
2018 KA-038/2018/1130 Centrálny nákup nemocničných lôžok.
2019 KA-038/2019/1063 Kontrola zmlúv a ich plnení
2020 KA-038/2020/1100 Kontrola nakladania s majetkom mesta Sereď a jeho obchodných spoločností
2021 KA-038/2021/1100 Nakladanie s verejnými prostriedkami a majetkom obce Andovce.
2022 KA-038/2022/1100 Nakladanie s verejnými prostriedkami a majetkom obce Uhliská
2023 KA-038/2023/1063 Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020
2007 KA-039/2007/0001 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s majetkom
2008 KA-039/2008/0010 Kontrola opatrení z kontroly postupu správcu dane pri výkone daňovej kontroly DPH najmä u rizikových daňových subjektov, vyrubovaní dane alebo rozdielu dane a sankcií pri následnom vymáhaní daňových nedoplatkov
2011 KA-039/2011/0006 Kontrola plnenia príjmov podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a podľa hlavných kategórií vo vybraných mestách a obciach nad 5 000 obyvateľov, ktoré nie sú okresnými mestami.
2012 KA-039/2012/1060 Kontrola poplatkov za používanie cestnej infraštruktúry a efektívnosti hospodárenia výnosov z príjmov z elektronického mýtneho systému a diaľničných nálepiek, zmluvných vzťahov a ich použitie na výstavbu, resp. opravy a údržbu cestnej siete za obdobie rokov 2010 až 2011
2013 KA-039/2013/1120 Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených prostriedkov na výstavbu, opravu a údržbu pozemných komunikácií v správe VÚC a úlohy z toho vyplývajúce pre VÚC.
2014 KA-039/2014/1030 Kontrola zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
2016 KA-039/2016/1110 Účtovníctvo a rozpočtovníctvo samosprávy.