Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2023 KA-033/2023/1100 Špeciálna technika v podmienkach finančnej správy.
2007 KA-034/2007/0006 Kontrola postupu správcu dane pri správe, kontrole a vymáhaní dane z motorových vozidiel a overenie správnosti a včasnosti prevodu výnosu dane do rozpočtov VÚC
2008 KA-034/2008/0001 Kontrola informačných systémov v samosprávnom kraji a vo vybranej organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
2009 KA-034/2009/0001 Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom kraja
2010 KA-034/2010/0011 Kontrola plnenia opatrení z výkonu kontroly postupu daňových orgánov pri overovaní účelu a stanovených podmienok použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely a kontrola použitia týchto prostriedkov vo vybraných neziskových organizáciách.
2012 KA-034/2012/1070 Kontrola efektívnosti vkladov majetku obcí do obchodných spoločností
2013 KA-034/2013/1070 Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach sociálnych služieb pre ľudí v poproduktívnom veku v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a vybraných dvoch miest v Banskobystrickom kraji.
2014 KA-034/2014/1050 Kontrola poskytovania nepriamej formy štátnej pomoci
2017 KA-034/2017/1140 Hospodárenie s majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy
2018 KA-034/2018/1030 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Úrade komisára pre deti.
2019 KA-034/2019/1110 Cezhraničný pohyb odpadov v zmysle ustanovení Bazilejského dohovoru
2020 KA-034/2020/1063 Informačný systém krízového riadenia
2021 KA-034/2021/1110 Hospodárenie s verejnými prostriedkami v meste Vysoké Tatry
2022 KA-034/2022/1026 Príprava stanoviska k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2021
2023 KA-034/2023/1062 Kontrola bezpečnosti potravín v SR
2007 KA-035/2007/0007 Kontrola plnenia daňových príjmov štátneho rozpočtu SR a realizácia programu výber daní za rok 2006 a postupu implementácie VIES II
2008 KA-035/2008/0006 Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe kontroly účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu vybraným subjektom
2009 KA-035/2009/0002 Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP Ľudské zdroje
2010 KA-035/2010/0012 Kontrola postupu daňových orgánov pri správe a kontrole DPH
2011 KA-035/2011/0005 Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov vynaložených na realizáciu úloh vedy a výskumu v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
2012 KA-035/2012/1060 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom akciovej spoločnosti Slovenská pošta, a. s.
2014 KA-035/2014/1130 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.
2017 KA-035/2017/1100 Hospodárenie s majetkom v obci Turá.
2018 KA-035/2018/1030 Kontrola funkčnosti a využívania elektronického zdravotníctva
2019 KA-035/2019/1062 Automatizovaný stacionárny detekčný systém pre včasnú detekciu lesných požiarov.
2020 KA-035/2020/1061 Vybrané obchodné spoločnosti v pôsobnosti MH SR
2021 KA-035/2021/1110 Financovanie vzdelávania Súkromnej spojenej školy v Kežmarku
2023 KA-035/2023/1130 Hospodárenie s verejnými prostriedkami vynaloženými na EXPO Dubaj.
2007 KA-036/2007/0008 Kontrola plnenia opatrení z kontroly postupu daňových orgánov pri správe, kontrole a vymáhaní dane z pridanej hodnoty a plnenia úloh v rámci systému VIES na výmenu informácií medzi členskými krajinami EÚ
2008 KA-036/2008/0007 Kontrola nakladania s nehnuteľným majetkom štátu v správe colných orgánov a kontrola plnenia opatrení
2009 KA-036/2009/0003 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými subjektom, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie
2010 KA-036/2010/0007 Kontrola postupu colných orgánov pri výbere, evidencii a odvode tradičných vlastných zdrojov európskych spoločenstiev
2010 KA-036/2010/0013 Kontrola postupu colných orgánov pri výbere, evidencii a odvode tradičných vlastných zdrojov európskych spoločenstiev
2012 KA-036/2012/1060 Kontrola vynakladania verejných prostriedkov, zmluvných vzťahov, financovania modernizácie a prevádzkovania železničnejnej dopravnej infraštruktúry realizovaných v rokoch 2010 až 2011
2013 KA-036/2013/1070 Kontrola procesu samo integrácie menších obcí SR
2016 KA-036/2016/1015 Ochrana osobných údajov v informačných systémoch vybraných miest
2017 KA-036/2017/1020 Kontrola štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2016.
2018 KA-036/2018/1060 Kontrola vecného a finančného plnenia zmlúv
2019 KA-036/2019/1027 Dodržiavanie povinností vyplývajúcich štátnemu podniku Vojenské lesy a majetky zo zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacich zákonov
2020 KA-036/2020/1032 Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe