Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2018 KA-025/2018/1020 Analytická správa - Systém financovania výskumu a vývoja z verejných zdrojov v Slovenskej republike
2019 KA-025/2019/1061 Zabezpečovanie služieb v externom prostredí v ŽSR
2020 KA-025/2020/1032 Civilná ochrana v Slovenskej republike
2021 KA-025/2021/1140 Systém rezidentského štúdia a faktory ovplyňujúce jeho realizáciu
2022 KA-025/2022/1140 Systém modernizácie a prevádzky osobných vlakových súprav
2023 KA-025/2023/1032 Zabezpečenie krízového riadenia štátu počas krízových stavov
2024 KA-025/2024/1140 Predbežná štúdia - Dopravná chudoba
2007 KA-026/2007/0004 Kontrola štrukturálnych fondov - Európskeho sociálneho fondu
2008 KA-026/2008/0012 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu
2009 KA-026/2009/0010 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami ŠR SR a Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre Operačný program Bratislavský kraj a dodržiavanie podmienok ich poskytovania
2011 KA-026/2011/0004 Kontrola postupu daňových orgánov pri vymáhaní daňových nedoplatkov a efektívnosti procesu ich vymáhania.
2013 KA-026/2013/1060 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami poskytnutými na financovanie veľtrhov a výstav v Slovenskej agentúre pre cestovný ruch (SACR)
2014 KA-026/2014/1050 Kontrola správy vybraných spotrebných daní a efektívnosti ich výberu Finančnou správou SR
2016 KA-026/2016/1030 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu pri budovaní vybavených ozbrojených síl SR.
2017 KA-026/2017/1130 Prínosy investícií do odkanalizovania z Operačného programu Životné prostredie
2018 KA-026/2018/1020 Analytická správa - Prínosy investičných stimulov Slovenskej republiky
2019 KA-026/2019/1061 Uplatňovanie práv a povinností MH Manažment, a. s.
2020 KA-026/2020/1130 Kapitálové transfery a záväzkové vzťahy zriaďovateľa a jeho príspevkovej organizácie.
2021 KA-026/2021/1070 Nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom mesta Hriňová
2022 KA-026/2022/1140 Znižovanie negatívnych dopadov pandémie COVID-19
2023 KA-026/2023/1032 Systém zabezpečenia ambulancií dopravnej zdravotnej služby
2024 KA-026/2024/1140 Hospodárenie príspevkových organizácií Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
2007 KA-027/2007/0005 Kontrola Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Sektorového operačného programu Priemysel a služby
2008 KA-027/2008/0005 Kontrola štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho fondu regionálneho rozvoja
2008 KA-027/2008/0013 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami na podporu výstavby nájomných bytov v roku 2007
2009 KA-027/2009/0001 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami vynaloženými na oficiálnu časť Slovenskej republiky na výstave Expo Zaragoza
2010 KA-027/2010/0004 Kontrola plnenia opatrení z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami, nakladania s majetkom vrátane správy a vymáhania pohľadávok Slovenskej konsolidačnej, a.s., Bratislava vykonanej v roku 2007
2011 KA-027/2011/0004 Kontrola postupu a kontrolných mechanizmov colných orgánov pri vydávaní povolení na zjednodušené postupy v colnom konaní a zjednodušenom konaní.
2012 KA-027/2012/1090 Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Kancelária Ústavného súdu SR za rok 2011
2013 KA-027/2013/1030 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu pri príprave a realizácii rekonštrukcie sídla Slovenskej filharmónie - Reduty v Bratislave.
2016 KA-027/2016/1030 Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
2017 KA-027/2017/1120 Nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach
2018 KA-027/2018/1020 Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2017
2019 KA-027/2019/1140 Vyššie územné celky - tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík
2020 KA-027/2020/1100 Správa štátnych hmotných rezerv SR v čase mimoriadnej situácii
2021 KA-027/2021/1100 Nakladanie s majetkom a finančnými prostriedkami obce Horná Streda.
2022 KA-027/2022/1090 Športová infraštruktúra na základných školách
2023 KA-027/2023/1033 Vyrubovanie a výber dane z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľností
2024 KA-027/2024/1130 Plnenie prijatých opatrení v RTVS
2008 KA-028/2008/0014 Kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcej kontroly