Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2007 KA-001/2007/0001 Kontrola výkonnosti hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad dobrej praxe v oblasti vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom národných projektov
2008 KA-001/2008/0001 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na plnenie programu "Väzenstvo" a nakladania s majetkom štátu
2010 KA-001/2010/0001 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií.
2011 KA-001/2011/1022 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií
2014 KA-001/2014/1130 Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2013.
2015 KA-001/2015/1030 Obmena výzbroje, techniky a správnosť postupov pri správe majetku.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby
2017 KA-001/2017/1060 Kontrola nastavenia „Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy SR“ a uplatňovanie jej princípov efektívnosti a hospodárnosti .
2018 KA-001/2018/1140 Predbežná štúdia - vyššie územné celky ako tvorcovia vybraných politík
2019 KA-001/2019/1033 Účtovné závierky hlavného mesta SR Bratislava
2020 KA-001/2020/1130 Politika strategickej energetickej bezpečnosti v oblasti núdzových zásob ropy a ropných výrobkov
2021 KA-001/2021/1033 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom Vojenského spravodajstva
2022 KA-001/2022/1100 Správa DPH pri dovoze tovaru z tretích krajín – režim 42
2023 KA-001/2023/1026 Príprava stanoviska k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2022
2024 KA-001/2024/1033 Odporúčania NKÚ SR z kontroly verejných financií a majetku zdravotníckych zariadení
2008 KA-002/2008/0002 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných kapitol za rok 2007
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia
2011 KA-002/2011/1070 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov
2014 KA-002/2014/1015 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií vo vybraných nemocniciach SR.
2015 KA-002/2015/1110 Dlhová politika vybraných miest a obcí SR