Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2022 KA-030/2022/1120 Vymáhanie nedoplatkov v samospráve
2022 KA-029/2022/1090 Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy
2022 KA-028/2022/1090 Bezpečnostné služby ako jedna z foriem ochrany majetku vo verejnej správe
2022 KA-027/2022/1090 Športová infraštruktúra na základných školách
2022 KA-026/2022/1140 Znižovanie negatívnych dopadov pandémie COVID-19
2022 KA-025/2022/1140 Systém modernizácie a prevádzky osobných vlakových súprav
2022 KA-023/2022/1063 Čistiarne odpadových vôd a odkanalizovanie SR.
2022 KA-022/2022/1032 Využívanie systému eHealth
2022 KA-021/2022/1032 Vystrojovanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky
2022 KA-020/2022/1032 Využívanie Elektronického systému monitoringu obvinených a odsúdených osôb
2022 KA-019/2022/1033 Vykazovanie majetku a záväzkov v indiviuálnej účtovnej závierke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizácií v jeho pôsobnosti
2022 KA-018/2022/1033 Vykazovanie majetku a záväzkov v indiviuálnej účtovnej závierke Ministerstva životného prostredia SR a organizácií v jeho pôsobnosti
2022 KA-017/2022/1033 Rizikové pohľadávky štátnych finančných inštitúcií
2022 KA-016/2022/1031 Portály a systémy v Centre vedecko-technických informácii Slovenskej republiky
2022 KA-015/2022/1031 Implementácia klasifikačného systému DRG v podmienkach Slovenskej republiky
2022 KA-014/2022/1061 Smart City – podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách
2022 KA-013/2022/1031 Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
2022 KA-012/2022/1061 Obnova verejných budov
2022 KA-011/2022/1061 Stratégia rozvoja dopravy v SR so zameraním na dopravnú infraštruktúru
2022 KA-010/2022/1070 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky