Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2012 KA-046/2012/1030 Kontrola vynakladania verejných prostriedkov na plnenie úloh Národného programu rozvoja športu.
2012 KA-045/2012/1140 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s majetkom vybraných subjektov územnej samosprávy
2012 KA-044/2012/1030 Kontrola obstarania a realizácie vybraných investičných akcií v kapitole Ministerstva zahraničných vecí SR.
2012 KA-043/2012/1022 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií
2012 KA-042/2012/1030 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol ÚV SR, MO SR, MV SR, MS SR, MPSVR SR, NS SR.
2012 KA-041/2012/1030 Kontrola uplatňovania a vymáhania pohľadávok vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, kontrola plnenia opatrení.
2012 KA-040/2012/1050 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2013
2012 KA-039/2012/1060 Kontrola poplatkov za používanie cestnej infraštruktúry a efektívnosti hospodárenia výnosov z príjmov z elektronického mýtneho systému a diaľničných nálepiek, zmluvných vzťahov a ich použitie na výstavbu, resp. opravy a údržbu cestnej siete za obdobie rokov 2010 až 2011
2012 KA-038/2012/1050 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol Ministerstvo financií SR a Všeobecná pokladničná správa za rok 2011 a kontrola plnenia opatrení
2012 KA-037/2012/1050 Vypracovanie stanoviska Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2011
2012 KA-036/2012/1060 Kontrola vynakladania verejných prostriedkov, zmluvných vzťahov, financovania modernizácie a prevádzkovania železničnejnej dopravnej infraštruktúry realizovaných v rokoch 2010 až 2011
2012 KA-035/2012/1060 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom akciovej spoločnosti Slovenská pošta, a. s.
2012 KA-034/2012/1070 Kontrola efektívnosti vkladov majetku obcí do obchodných spoločností
2012 KA-033/2012/1060 Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR za rok 2011.
2012 KA-032/2012/1060 Kontrola vynakladania verejných prostriedkov na výstavbu ciest I. triedy, vrátane súvisiacej infraštruktúry
2012 KA-031/2012/1090 Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v samosprávnych krajoch
2012 KA-030/2012/1110 Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom okresu
2012 KA-027/2012/1090 Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Kancelária Ústavného súdu SR za rok 2011
2012 KA-023/2012/1030 Kontrola hospodárnosti a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov na činnosť obvodných úradov
2012 KA-022/2012/1070 Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Úradu priemyselného vlastníctva SR za rok 2011