Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2013 KA-050/2013/1030 Kontrola zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
2013 KA-046/2013/1050 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2014
2013 KA-045/2013/1050 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol Ministerstvo financií SR a Všeobecná pokladničná správa za rok 2012 a kontrola plnenia opatrení
2013 KA-044/2013/1050 Kontrola hospodárenia s prostriedkami rozpočtu a majetkom Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
2013 KA-043/2013/1050 Kontrola účinnosti systému boja proti daňovým únikom na DPH
2013 KA-042/2013/1080 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestských častiach Bratislavy.
2013 KA-041/2013/1050 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2012
2013 KA-040/2013/1090 Stav verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol
2013 KA-039/2013/1120 Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených prostriedkov na výstavbu, opravu a údržbu pozemných komunikácií v správe VÚC a úlohy z toho vyplývajúce pre VÚC.
2013 KA-038/2013/1140 Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia verejených prostriedkov a majetku subjektov územnej samosprávy pri správe, údržbe a obnove miestnych komunikácií
2013 KA-037/2013/1110 Kontrola dlhovej politiky vybraných miest a obcí
2013 KA-036/2013/1070 Kontrola procesu samo integrácie menších obcí SR
2013 KA-034/2013/1070 Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach sociálnych služieb pre ľudí v poproduktívnom veku v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a vybraných dvoch miest v Banskobystrickom kraji.
2013 KA-033/2013/1110 Kontrola realizácie Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 – 2013
2013 KA-029/2013/1060 Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu vo vybraných kapitolách
2013 KA-028/2013/1030 Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu vybraných kapitol a ďalších subjektov verejnej správy na rok 2014.
2013 KA-027/2013/1030 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu pri príprave a realizácii rekonštrukcie sídla Slovenskej filharmónie - Reduty v Bratislave.
2013 KA-026/2013/1060 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami poskytnutými na financovanie veľtrhov a výstav v Slovenskej agentúre pre cestovný ruch (SACR)
2013 KA-025/2013/1060 Kontrola efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov pri prevádzkovaní osobnej železničnej dopravy v rokoch 2011 až 2012 na Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
2013 KA-024/2013/1060 Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014 za vybrané kapitoly