Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Bošáca
Sídlo:
Bošáca 257, 91307 Bošáca
IČO:
00311430
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
05.02.2015
Koniec kontroly
09.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Bosaca_015_2015_1130_1120.pdf
Veľkosť: 117 KB, Dátum zverejnenia: 09.04.2015

KA-089/2012/1110

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov
Číslo kontrolnej akcie
KA-089/2012/1110
Účel
Overiť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a p
Začiatok kontroly
06.11.2012
Koniec kontroly
21.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Bosaca_089_2012_1110_1120_FINAL.pdf
Veľkosť: 274 KB, Dátum zverejnenia: 21.11.2012

KA-045/2012/1140

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s majetkom vybraných subjektov územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2012/1140
Účel
Preveriť evidenciu majetku, jeho obstaranie, nákup, odpredaj, likvidáciu majetku subjektov územnej s
Začiatok kontroly
02.09.2012
Koniec kontroly
21.10.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Bosaca_045_2012_1140_1120_FIN.pdf
Veľkosť: 304 KB, Dátum zverejnenia: 21.10.2012

Späť