Iné

NKÚ SR vykonáva kontrolu na základe vopred schváleného Plánu kontrolnej činnosti. Vďaka zavedeniu plávajúceho plánovania však úrad môže pružne reagovať na celospoločensky významné a rizikové témy. Doručené podania môžu byť využité ako doplnkový zdroj informácií v rámci vecne zameraných plánovaných kontrol.

NKÚ SR všetky doručené podania priebežne analyzuje a vyhodnocuje významnosť podnetov. Zameriava sa na tie najzávažnejšie s významným dosahom na občana a spoločnosť. V prípade opodstatnenosti s prihliadnutím na kapacitné možnosti môže zaradiť poznatky získané z doručených podnetov do kontrolnej činnosti, konkrétnymi podaniami však nie je viazaný.

Jediným subjektom oprávneným uložiť NKÚ SR vykonanie kontroly je Národná rada Slovenskej republiky, ktorá tak môže urobiť na základe svojho uznesenia.