Aktuality

Systém kontroly v samospráve vykazuje významné riziká a potrebuje reformu

Bratislava  2. októbra 2020 – Viac ako dve tretiny zo všetkých miest a obcí na Slovensku nemajú dostatočne zabezpečenú kontrolu svojho fungovania. Vyplýva to z analýzy Najvyššieho kontrolného úradu SR o systéme vnútornej kontroly zabezpečovanej hlavným kontrolórom. Až 77 z nich pracuje pre štvrtinu všetkých miestnych samospráv v krajine. Nemajú tak dostatok času na kvalitnú prácu. Národná autorita pre externú kontrolu preto odporúča komplexnú reformu samosprávy, ktorá zabezpečí efektivitu vnútornej kontroly v mestách a obciach.

 

Na Slovensku je viac ako 1500 kontrolórov samospráv, ktorí majú dohliadať na dodržiavanie predpisov a hospodárnosť fungovania obcí a miest. Majú byť predĺženou rukou zastupiteľstva, nie podriadenými starostu či primátora.

 

ANALÝZA HLAVNÝCH KONTROLÓROV SAMOSPRÁV

NKÚ SR za takmer 15 rokov kontrol miestnej samosprávy identifikoval viaceré nedostatky súvisiace s činnosťou hlavných kontrolórov. Táto téma je tiež častým obsahom podnetov od nespokojných obyvateľov. Analýza na tému fungovania kontrolórov vo všetkých takmer 2900 slovenských obciach a mestách až v 67 % potvrdila významné riziká súvisiace s nastavením systému účinnej vnútornej kontroly na úrovni miestnej samosprávy.

Dôvodov je viacero. Až v 215 prípadoch nebol zvolený žiadny kontrolór. V približne tretine obcí mal kontrolór príliš malý úväzok – menej ako 15 hodín mesačne – čo je nedostatočné na to, aby mohol takúto funkciu vykonávať dôsledne. Závažným problémom sa ukázala aj situácia, keď 77 kontrolórov pracuje pre štvrtinu všetkých obcí Slovenska. Mnohí kontrolóri majú uzatvorené úväzky na viacerých obciach naraz, dokonca 20 jednotlivci majú úväzky na desať a viac samosprávach. Jeden kontrolór v Prešovskom kraji zabezpečuje kontrolu až v 28 obciach súčasne. Úväzky jedného kontrolóra na viacerých obciach, tak môžu dosahovať súhrnne aj 150 či 200%, čo znamená, že takýto hlavný kontrolór by mal stráviť kontrolnou činnosťou 12 až 15 hodín každý pracovný deň. Takýto stav vyvoláva pochybnosti o kvalite ich práce a predstavuje významné riziko nedostatočného a formálneho výkonu kontroly. Z celkového počtu 1534 hlavných obecných kontrolórov na Slovensku pritom až 1155 z nich pracuje len pre jednu obec či mesto (graf 1).

Podobne, ako pri iných kontrolách samospráv na Slovensku, kontrolóri identifikovali najviac problémov pri malých obciach do 500 obyvateľov. Tieto „mikrosamosprávy“ častokrát nemajú dostatok financií na vlastný chod a plnenie adekvátnych služieb verejnosti, preto nevedia ani zabezpečiť relevantný výkon kontroly svojej činnosti. Dve tretiny z týchto obcí majú úväzok kontrolóra na úrovni menej ako 15 hodín mesačne.

 

REFORMA SAMOSPRÁVY JE NEVYHNUTNÁ

Vnútorný systém kontroly samospráv nie je zanedbateľný ani z hľadiska financií a majetku. Obce a mestá totiž nakladajú s niekoľkomiliardovým majetkom a rozhodujú o stámiliónových výdavkoch z národných či európskych finančných zdrojov. V tomto roku na činnosť kontrolórov, resp. útvarov hlavného kontrolóra ide viac ako 13 mil. eur, čo ja asi o milión viac ako vlani. Súčasné nastavenia kontrolnej činnosti samospráv je podľa NKÚ rizikové, a napriek stúpajúcim finančným požiadavkám neposkytuje záruku kvalitného výkonu kontroly. Situácia v oblasti výkonu kontroly opätovne potvrdzuje závery NKÚ z minulých kontrol v samosprávach, že reforma verejnej správy ako celku je nevyhnutná.

NKÚ SR odporúča upraviť legislatívu buď novelou zákona o obecnom zriadení, alebo novým zákonom, ktorý by v celej svojej šírke obsiahol činnosť hlavných kontrolórov samospráv. Je tiež nevyhnutné stanoviť prísnejšie kritériá na výkon funkcie, či už z pohľadu kvalifikačných požiadaviek, dĺžky praxe a pod. V súčasnosti platné kritérium požadujúce minimálne stredoškolské vzdelanie je už nedostatočné.

 

POSTAVENIE HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Hlavný kontrolór obce má byť na úrovni miestnej samosprávy nezávislý orgán kontroly, ktorý je volený obecným zastupiteľstvom, aby dohliadal na dodržiavanie predpisov pri výkone funkcie starostu či primátora, ale aj obecného či mestského úradu. Musí vypracúvať stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu, zostavovať plán kontrolnej činnosti, a s poradným hlasom sa zúčastňuje aj zasadnutia zastupiteľstva. Hlavný kontrolór má odhaľovať nedostatky v činnosti úradu, má tiež dohliadať na to, aby kroky úradu či poslancov boli v súlade s princípmi zákonnosti, transparentnosti, hospodárnosti či efektívnosti.

Podľa NKÚ SR je kľúčové, aby hlavní kontrolóri obcí, miest, ale aj vyšších územných celkov boli predĺženou rukou zastupiteľstva. Starosta či primátor ich nemá riadiť, ale musí s nimi spolupracovať. Ide totiž o princíp aby ten, kto rozhoduje o verejných financiách či komunálnych politikách, nemal zároveň pod svojim vplyvom aj nezávislú kontrolu. Vyváženosť na úrovni miestnej, regionálnej samosprávy môže zabezpečiť len nezávislé postavenie kontrolóra voči exekutíve, teda úradu, za činnosť ktorého nesie zodpovednosť starosta, primátor či župan. Hlavný kontrolór samosprávy sa má za svoju prácu zodpovedať príslušnému zastupiteľstvu a pre výkon funkcie musí mať nielen adekvátne vzdelanie, prax, ale aj reálne pracovné podmienky pre profesionálny výkon svojho úradu.

Národní kontrolóri sa na komunálnej úrovni často stretávajú s praktickými problémami pri výkone činnosti hlavných kontrolórov najmä z hľadiska nedostatočnej spolupráce primátora či starostu. Národná autorita pre oblasť externej kontroly preto považuje za potrebné zdôrazniť, že predstavitelia samosprávy sú povinní predkladať kontrolórovi všetky požadované dokumenty. V prípade zistenia porušenia zákona či nehospodárneho nakladania s majetkom sa môžu kontrolóri či poslanci zastupiteľstva priamo obrátiť na príslušnú prokuratúru, ktorá je povinná dohliadať na dodržiavanie zákona aj v podmienkach samosprávy a môže preveriť postup jej orgánov. Do úvahy tiež pripadá aj podanie trestného oznámenia pre zneužívanie právomocí verejného činiteľa, či porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku zo strany štatutára samosprávy – starostu či primátora.

Infografika: Ako pôsobia hlavní kontrolóri obcí a miest na Slovensku: 1 534 hlavných kontrolórov pôsobí v slovenských obciach a mestách 215 samospráv nemá hlavného kontrolóra (nebol zvolený, predchádzajúci zomrel alebo sa vzdal funkcie)  Kto je hlavný kontrolór? nezávislý orgán, volený poslancami zastupiteľstva pomáha poslancom obce kontrolovať obecný / mestský úrad a starostu / primátora dohliada na dodržiavanie zákonov a predpisov vypracúva stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu zúčastňuje sa zasadnutia zastupiteľstva s poradným hlasom odhaľuje nedostatky v činnosti úradu dohliada na zákonnosť, transparentnosť, hospodárnosť či efektívnosť minimálne stredoškolské vzdelanie funkčné obdobie je 6 rokov  Prehľad počtu úväzkov hlavných kontrolórov: 1 úväzok 1155; 2 úväzky 162; 3 úväzky 77; 4 úväzky 41; 5 úväzkov 33; 6 úväzkov 14; 7 úväzkov 19, 8 úväzkov 5; 9 úväzkov 7; 10 úväzkov 5....15 úväzkov 4; 19 úväzkov 1; 21 úväzkov 2; 28 úväzkov 1   36%  Takmer tretina všetkých obcí má kontrolórov s úväzkom menším ako 15 hodín mesačne 24% Štvrtinu všetkých samospráv kontroluje len 77 multi-úväzkových kontrolórov 28 Rekordný počet obcí na jedného kontrolóra je v Prešovskom kraji  NKÚ SR odporúča upraviť legislatívu tak, aby v celej svojej šírke obsiahla činnosť hlavných kontrolórov samospráv stanoviť kritériá na výkon funkcie - napr. kvalifikačné požiadavky, prax a pod. NKÚ SR, 2020 Analýza systému vnútornej kontroly zabezpečovanej hlavnými kontrolórmi

 

* * * * *

Najvyšší kontrolný úrad SR zisťoval údaje o hlavných kontrolóroch vo všetkých samosprávach a vypracoval analýzu, v ktorej hodnotí súčasný stav fungovania systému vnútornej kontroly, ktorú zabezpečujú hlavní kontrolóri obcí a miest.

 

Dokument: Analýza systému vnútornej kontroly zabezpečovanej hlavným kontrolórom (pdf, 2,3 MB)

 

GRAFICKÁ PRÍLOHA

Graf 1 – Prehľad počtu úväzkov všetkých HK za celú SR

úväzky hlavných kontrolórov - graf Prehľad počtu úväzkov hlavných kontrolórov: 1 úväzok 1155; 2 úväzky 162; 3 úväzky 77; 4 úväzky 41; 5 úväzkov 33; 6 úväzkov 14; 7 úväzkov 19, 8 úväzkov 5; 9 úväzkov 7; 10 úväzkov 5....15 úväzkov 4; 19 úväzkov 1; 21 úväzkov 2; 28 úväzkov 1

Zdroj: NKÚ

None

Zdielať: