Aktuality

Hlava štátu stále nemá dôstojné priestory, vláda musí komunikovať s prezidentkou

Bratislava  23. júla 2019 –  Pred uvedením novej hlavy štátu do prezidentského úradu sa kontrolóri NKÚ SR pozreli, ako sa hospodárilo v prezidentskom paláci za uplynulé štyri roky. Závažné nedostatky nenašli, no preukázalo sa, že z predchádzajúcich období zostali dva problémy dlhodobo zaťažujúce prezidentskú kanceláriu. Doriešiť ich musí súčasné vedenie kancelárie, keďže  ich neriešenie prináša straty a zaťažuje verejné financie.

Kontrolóri národnej autority pre oblasť externej kontroly zistili viacero formálnych nedostatkov pri nakladaní s majetkom štátu v oblasti účtovníctva, pri inventarizácii majetku a správnosti vykazovania dlhodobých záväzkov s ohľadom na dodržiavanie pravidiel základnej finančnej kontroly. Viaceré zistené nedostatky boli odstránené ešte v priebehu kontroly a z hľadiska významnosti ich kontrolný úrad nepovažuje za závažné, kritické. Ročný rozpočet kancelárie prezidenta bol v minulom roku bezmála 6 mil. eur, pričom najväčší objem financií je použitý na vyplácanie miezd, poistného (cca. 60% bežných výdavkov), významnou položkou sú tiež náklady na prevádzku, údržbu a opravu objektov v správe kancelárie.  

Vila na Slavíne či iná rezidencia pre prezidentku

Jedným z kľúčových problémov je neobývaná a chátrajúca vila na Slavíne, o praktickom využívaní ktorej nebolo dodnes rozhodnuté. Otázkou stále ostáva, či vila bude v blízkej dobe vôbec slúžiť ako rezidencia pre úradujúcu hlavu štátu. Vecné rozhodnutie je pritom v rukách výkonnej moci a preto zodpovedný člen vlády SR musí v úzkej súčinnosti s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou a jej kanceláriou pripraviť definitívne riešenie. Vila, ktorá je majetkom štátu, už takmer 20 rokov neslúži na svoj účel a z roka na rok chátra. Kontrolný úrad preto upozorňuje na potrebu aktívnej realizácie uznesenia vlády, ktorým táto agenda bola zverená do gescie rezortu zahraničných vecí a ministerskí úradníci musia v spolupráci s kanceláriou prezidentky navrhnúť praktické riešenie, musia dať jasnú odpoveď na otázku či existujúca vila je dôstojným, reprezentatívnym miestom pre hlavu štátu, alebo bude obstaraný nový objekt. 

Povinnosť hľadať riešenie súvisiace s vytypovaním vhodných priestorov pre reprezentačné bývanie a neformálne aktivity nielen prezidentky, ale taktiež ostatných dvoch najvyšších ústavných činiteľov (predseda Národnej rady SR a predseda vlády SR) uložila svojim uznesením vláda ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí ešte v júni 2018. O rezidencii pre dvoch nižších ústavných činiteľov vládny kabinet rozhodol začiatkom júla t. r., pričom nedoriešenou ostáva práve bývanie, reprezentačné priestory pre prezidentku SR. Dôstojné priestory slúžiace na ubytovanie a neformálne stretnutia pre „prvého občana“ sú štandardnou a priam nevyhnutnou otázkou štátnej reprezentácie v každej krajine sveta.

Dlhý a drahý súdny spor

Druhým, tiež dlhoročným problémovým okruhom je súdny spor, ktorý vedie kancelária so svojím bývalým zamestnancom. Kancelária s ním rozviazala pracovný pomer ešte v roku 2002 a od roku 2003 sa súdne poplatky a náklady za právne zastupovanie vyšplhali na sumu 375 tisíc eur. V minulom roku kancelária prezidenta, v rozpore s pravidlami, nezahrnula ročný nárast týchto poplatkov vo výške cca 50 tisíc eur do povinnej rezervy vedenej v účtovných výkazoch. Aj keď je uvedený spor súvisiaci so zákonnosťou rozviazania pracovného pomeru bývalého zamestnanca kancelárie prezidenta v procese dovolacieho konania pred Najvyšším súdom SR, kontrolóri upozorňujú na finančné konzekvencie, ktoré tento súdny spor môže mať na rozpočet kancelárie. Ide hlavne o skutočnosť, že kancelária prezidenta reálne nedisponuje prostriedkami na úhradu tohto záväzku, a bude musieť požiadať rezort financií o poskytnutie mimoriadnych prostriedkov pre vyplatenie záväzku po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu.

Vnútorný kontrolný systém

NKÚ SR na základe záverov kontrolnej akcie pozitívne hodnotí nastavenie vnútorného kontrolného systému kancelárie prezidenta a je ho možné považovať za príklad dobre praxe. Kancelária vytvorila vlastné oddelenie vnútorného auditu v roku 2016, ktoré za dva roky svojej existencie vykonalo 15 vnútorných kontrol. K zisteným nedostatkom boli priebežne prijímané opatrenia, plnenie ktorých sa monitorovalo. Pohľade na rozsah vnútorného auditu, teda zameranie na rôzne oblasti súvisiace s plnením úloh kancelárie, NKÚ SR považuje vnútornú kontrolu v Kancelárii prezidenta SR za účinnú.

 

Fotografie prezidentskej vily:

Prezidentská vila, Slavín

Prezidentská vila, Slavín

Podrobné výsledky kontroly Hospodárenie v Kancelárii prezidenta SR (pdf, 2,11 MB)

None

Zdielať: