Aktuality

Aktivity NKÚ SR - zhodnotenie roka 2010 a vízie v roku 2011

Publikované: 21.03.2011


_


Aktivity NKÚ SR - zhodnotenie roka 2010 a vízie v roku 2011Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky si v roku 2010 výrazne uvedomoval nutnosť modernizácie činnosti orgánov verejnej správy a potrebu riešiť dôsledky svetovej finančnej a hospodárskej krízy. Preto rok 2009 ako tzv. rok kontroly eurofondov vystriedal na NKÚ SR rok kvality.Hlavným cieľom NKÚ SR v uplynulom roku sa teda stalo zvyšovanie kvality – kvality kontroly, kvality vybavenia jeho zamestnancov, či už materiálneho alebo odborného, kvality informačných systémov ako v súčasnosti neodmysliteľnej súčasti práce kontrolórov, a tým aj kvality života na úrade ako takého.Jedným z predpokladov, ako bolo možné tieto ciele dosiahnuť či priblížiť sa k nim, bolo skvalitnenie a zefektívnenie kontrolnej činnosti tak, aby slovenský Najvyšší kontrolný úrad dosahoval úroveň vyspelých európskych najvyšších kontrolných inštitúcií. To sa mu darí aj prostredníctvom aplikovania medzinárodných kontrolných štandardov a ich uplatňovaním v kontrolnej činnosti. V rámci projektu „Poskytnutie technickej asistencie NKÚ SR pri uplatňovaní Európskych vykonávacích smerníc pre kontrolné štandardy INTOSAI (medzinárodná organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií)" aktualizoval úrad svoje interné normy upravujúce metodiku plánovania, prípravy, výkonu a realizácie výsledkov kontrolnej činnosti tak, aby boli v súlade s príslušnými medzinárodnými smernicami a normami.Kvalitu kontroly ako svojej hlavnej - nosnej činnosti zabezpečuje NKÚ SR aj zavedením systému hodnotenia kvality výsledných materiálov z kontrolnej činnosti. Spočíva v pravidelnom hodnotení výsledných materiálov spolu so súvisiacou dokumentáciou z kontrolných akcií vykonaných NKÚ SR. Týmto spôsobom môže úrad svoju prácu ohodnotiť sám, ale aj prostredníctvom tretích strán. Pravidelná kontrola zaručuje neustále skvalitňovanie a zlepšovanie výsledkov kontrol Najvyššieho kontrolného úradu SR, ktoré majú nielen upozorňovať na nedostatky, ale aj napomáhať predchádzaniu ich vzniku. Najvyšší kontrolný úrad SR si však uvedomuje aj to, že len vzdelaný, kvalifikovaný a odborne zdatný kontrolór je dobrý kontrolór. Preto venuje významnú pozornosť neustálemu prehlbovaniu odbornej kvalifikácie a profesionálnej spôsobilosti svojich zamestnancov. K tomu mu napomáha realizácia projektu „Moderný a flexibilný úrad – budovanie kapacít ľudských zdrojov NKÚ SR", ktorý je implementovaný v prostredí NKÚ SR už druhý rok. Zahŕňa v sebe školenia, kurzy a semináre zamerané na rozvoj odbornej spôsobilosti zamestnancov, ale aj tzv. mäkkých zručností. Jeho súčasťou sú samozrejme aj e-learningové kurzy, výučba cudzích jazykov a počíta sa aj s realizáciou odborných stáži v partnerských inštitúciách Európskej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií. Znamená to, že kontrolóri NKÚ SR sú permanentne vzdelávaní (čomu je prispôsobený aj plán kontrolnej činnosti NKÚ SR) tak, aby rástla najmä ich odborná úroveň. Ale nielen to. Úrad prikladá význam aj samotnému prejavu, správaniu a celkovému dojmu svojich zamestnancov, preto sú kontrolóri školení aj v týchto oblastiach. Je v záujme úradu, aby ho jeho zamestnanci reprezentovali tak, aby prostredníctvom ich autority rástla autorita celého NKÚ SR.Informačné technológie sú rovnako neodmysliteľnou súčasťou kvalitnej kontrolnej činnosti. Preto bola ešte v roku 2009 podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Riadiacim orgánom Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) a NKÚ SR, ktorej predmetom je realizácia aktivít Národného projektu: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR – Elektronické služby NKÚ SR. Cieľom tohto projektu je podporovať prácu kontrolórov spoľahlivým pripojením k dostupným poznatkom o kontrolovateľných subjektoch, či vytvoriť interakciu s kontrolnými systémami a kontrolórmi týchto subjektov, umožní tvoriť databázy kontrolných akcií, kontrolných zistení, odporúčaní i správ z kontrol. Obsahuje niekoľko modulov, na ktorých vývoji sa v uplynulom roku intenzívne pracovalo. Kontrolórsky informačný systém zabezpečí elektronizáciu procesov úradu, čím zníži papierovú a administratívnu záťaž a v konečnom dôsledku tak zefektívni prácu na všetkých úrovniach riadenia.Úspešné napredovanie však nespočíva len vo vykonávaní množstva práce a zavádzaní inovatívnych postupov. Na preverenie ich fungovania je potrebná kontrola a určité hodnotenie ako spätná väzba z externého prostredia. Tá dokáže odhaliť, či použité prostriedky sú vybraté vhodne a plnia zamýšľaný účel. Preto sa vedenie úradu rozhodlo požiadať o nezávislé medzinárodné posúdenie vybraných oblastí činnosti NKÚ SR (tzv. Peer Review). Jeho cieľom je posúdiť súlad aktualizovanej Koncepcie rozvoja úradu s poslaním modernej najvyššej kontrolnej inštitúcie. Posúdenie je zamerané na kontrolnú činnosť, kvalitu kontroly, rozvoj ľudských zdrojov a vzťahy s verejnosťou. Hodnotiteľmi sú zástupcovia najvyšších kontrolných orgánov Spojeného kráľovstva, Slovinska, Estónska a Poľska. Ich úlohou je prostredníctvom vzájomných konzultácií, predkladania materiálov a vysvetľovania postupov zhodnotiť správnosť realizácie vnútorných postupov NKÚ SR. Nezávislé posúdenie z externého prostredia takto poskytne obraz o celkovom fungovaní kontrolnej inštitúcie na Slovensku a umožní získať odporúčania na jeho zdokonalenie, čo je aj konečným zámerom Najvyššieho kontrolného úradu SR. O výsledkoch Peer Review bude úrad informovať po jeho ukončení, ktoré je plánované v tomto roku.Nielen týmto spôsobom NKÚ SR rozvíja medzinárodné kontakty a spoluprácu s ostatnými najvyššími kontrolnými inštitúciami. V súčasnosti má zastúpenie v 7 výboroch a pracovných skupinách medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií a v 3 pracovných skupinách medzinárodnej organizácie NKI na európskej úrovni. Okrem toho sa zamestnanci úradu podieľajú aj na činnosti 7 pracovných skupín Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov NKI členských štátov EÚ a Európskeho dvora. Prostredníctvom svojich kvalifikovaných zástupcov v týchto skupinách (v niektorých prípadoch v pozícii pozorovateľov) si úrad vymieňa skúsenosti a poznatky s partnerskými inštitúciami, získava informácie a v konečnom dôsledku tak ovplyvňuje rozhodovanie a napredovanie kontrolných orgánov na medzinárodnej úrovni.NKÚ SR dosiahol úroveň, kedy skúsenosti nielen získava, ale má potenciál i odovzdávať, a to aj formou medzinárodnej prednáškovej a školiacej činnosti napr. v oblasti kontroly eurofondov. Ďalším spôsobom, ako NKÚ SR zefektívňuje, ale i kontroluje svoje procesy s cieľom skvalitňovať ich, je implementácia moderného manažérskeho nástroja – modelu CAF. Aplikácia tohto systému si vyžaduje vysokú kvalitu a profesionálnu úroveň fungovania hodnotenej inštitúcie a NKÚ SR sa stalo prvou a zatiaľ jedinou organizáciou na Slovensku, ktorá ho implementuje podľa novej metodiky. Model CAF je medzinárodne uznávaný nástroj na samohodnotenie, špecificky určený pre organizácie verejnej správy, tiež známy ako Spoločný systém hodnotenia kvality. Práce na jeho implementácii sa začali v priebehu I. štvrťroka 2010, kedy úrad samohodnotením identifikoval svoje silné stránky, ale aj oblasti, v ktorých je potrebné zdokonaľovanie. Na základe toho si NKÚ SR stanovil priority pre dosiahnutie pozitívnych zmien, pripravil Akčný plán pre zlepšovanie činností a v súčasnosti prehodnocuje a inovuje oblasti, pre ktoré je to na účely úspešného využívania manažérskeho nástroja kvality potrebné. Prostredníctvom tohto modelu a jeho prísne stanovených kritérií mohol úrad odhaliť slabé miesta a začal intenzívne pracovať na ich eliminovaní.Najvyšší kontrolný úrad SR však aj napriek prebiehajúcemu procesu zlepšovania a sústavným prácam na rozvoji svojej činnosti nezabúda na svoju nosnú funkciu, ktorou je kontrola. V rámci nej vykonal v uplynulom roku 78 kontrolných akcií. I napriek vykonaným opatreniam na elimináciu dopadov hospodárskej krízy na rozpočet úradu, počet kontrol oproti roku 2009 neklesol. Vo svojej kontrolnej činnosti sa NKÚ SR zaoberal nielen kontrolou eurofondov, ale aj celospoločenskými témami, či tematikou svetovej finančnej a hospodárskej krízy a jej dôsledkov. Vykonal aj niekoľko významných medzinárodných kontrolných akcií v spolupráci s ďalšími najvyššími kontrolnými inštitúciami. Napríklad v spolupráci s Poľskom a Litvou bola realizovaná medzinárodná koordinovaná kontrola epizootickej bezpečnosti Schengenského priestoru alebo medzinárodná kontrola zameraná na realizáciu operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľskej a Slovenskej republiky. Kontrola nástrojov zameraných na zvýšenie zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím vo verejnom sektore bola súčasťou rozsiahlej medzinárodnej kontroly štrnástich kontrolných inštitúcií rôznych krajín.NKÚ SR však nie je celok uzavretý do seba, v rámci ktorého sa nepripúšťa externé pôsobenie. Svojou prácou sa snaží priblížiť a otvoriť nielen kontrolovaným subjektom, ale aj verejnosti, či inštitúciám, ktoré jeho prácu môžu úspešné využívať na svoje prosperovanie. Jeho cieľom je nielen kontrolovať, ale i preventívne pôsobiť a podávať pomocnú ruku. Kontrolóri NKÚ SR pri ukončení kontrol poskytujú subjektom odporúčania na zlepšovanie ich činnosti a predchádzanie vzniku nových nedostatkov. So svojimi skúsenosťami sa delia so zástupcami štátnej správy a samosprávy vo forme odborných prednášok, či príspevkov v tlači. Svoje poznatky v oblasti samosprávy zhrnul úrad do publikácie, ktorú vydal v uplynulom roku. Brožúrka s názvom „Kontrolná činnosť NKÚ SR v územnej samospráve v období rokov 2006 – 2009" obsahuje skúsenosti NKÚ SR z kontrol v tejto oblasti. Dôkazom vysokej úrovne profesionality a otvorenosti úradu a jeho kontrolórov je napr. ocenenie zo strany Združenia miest a obcí Slovenska. Na pracovnom rokovaní jeho rady bola NKÚ SR udelená pamätná plaketa za dlhoročnú spoluprácu pri rozvíjaní územnej samosprávy.
Mgr. Lenka Nosáľová

riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou