StrategyStrategy & Plans   Audit plans Audit plan 2022 (.PDF / 700KB) Audit plan 2021 (.PDF / 695KB) Audit plan 2020 (.PDF / 147kB) Audit plan 2019 Annex 1 (.PDF / 218kB) ...

27.05.2019


Legal FrameworkLegal Framework   CONSTITUTION OF THE SLOVAK REPUBLIC Constitution of the Slovak Republic (.PDF / 128kB) note: Articles concerning SAO SR No 60 – 63   Act...

02.03.2016


About UsAbout Us The Supreme Audit Office of the Slovak Republic (Office) was established the 1. April 1993. The Slovak Constitution of 1992 confirmed the Office as the independent external audit...

02.03.2016


Accessibility declaration   www.nku.gov.sk is the web site of the Supreme Audit Office of the Slovak Republic. The structure and contents of the graphic interface was created in HTML 5.0...

02.03.2016


Dear guest of our website, The Supreme Audit Office of the Slovak Republic performs its mission of an independent state authority and its auditing activities in compliance with the Constitution...

02.03.2016Výbor pre vnútorný audit a vládny audit Výbor plní najmä tieto úlohy: vykonáva poradenskú a konzultačnú činnosť pre správcov kapitoly štátneho rozpočtu alebo pre ministerstvo financií pri...

18.02.2016


Používateľské služby   Používateľské služby prístupné pre občanov Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie...

29.09.2015


Medzinárodné pracovné zoskupenia Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je členom niekoľkých medzinárodných organizácií a zoskupení združujúcich najvyššie kontrolné inštitúcie: INTOSAI -...

15.04.2011


  d) sekcia kontroly európskych fondov, ktorá: vykonáva kontrolu finančných prostriedkov poskytnutých európskymi spoločenstvami, ako aj ostatných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na...

23.09.2015


Vyšehradská skupina NKI V4+2 Charakter Vyšehradská skupina Najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) 4+2 je neformálne, nezávislé a odborné fórum založené na princípoch dobrovoľnosti, rovnosti a...

15.04.2011


Kontaktný výbor vedúcich predstaviteľov NKI EÚ a EDA Kontaktný výbor je zhromaždenie vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) a Európskeho dvora audítorov (EDA). Je to...

15.04.2011


Kontakt Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Priemyselná 2 824 73  Bratislava 26 E-mail: info@nku.gov.sk Web: https://www.nku.gov.sk Twitter: www.twitter.com/NKUSR Facebook:...

23.09.2015


Európsky dvor audítorov Európsky dvor audítorov bol ako inštitúcia zriadený Zmluvou o Európskom Spoločenstve, aby kontroloval finančné prostriedky Európskej únie (EÚ). Je externým audítorom EÚ,...

15.04.2011


Užitočné odkazy > INTOSAI > EUROSAI > EDA > OLAF

22.09.2015


EUROSAI EUROSAI (Európska organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií) je jednou zo siedmych regionálnych skupín INTOSAI. K ďalším patria OLACEFS, AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, PASAI a CAROSAI. ...

15.04.2011


INTOSAI INTOSAI je medzinárodná organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) krajín združených v Organizácii spojených národov (OSN). NKI majú významnú úlohu pri kontrole hospodárenia s...

15.04.2011


Práva a povinnosti kontrolórov Zákon č. 39/1993 Z. z. o NKÚ SR Povinnosti kontrolórov pri výkone kontroly oznámiť najneskôr pri začatí kontroly štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu...

15.04.2011


Odbor komunikácie a styku s verejnosťou Odbor komunikácie a styku s verejnosťou je priamo riadený predsedom Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Vytvára, koordinuje a realizuje...

15.04.2011


Najčastejšie otázky Čo kontroluje Najvyšší kontrolný úrad SR? NKÚ SR kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu a územnej samosprávy a s finančnými prostriedkami...

15.04.2011