Výročná správa EDA o plnení rozpočtu EÚ za rozpočtový rok 2011 prezentovaná na NKÚ SR

Výročná správa EDA o plnení rozpočtu EÚ za rozpočtový rok 2011 prezentovaná na NKÚ SR

Člen Európskeho dvora audítorov (EDA) za Slovenskú republiku doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD. prezentoval dňa 19.11.2012 na pôde Najvyššieho kontrolného úradu SR Výročnú správu Európskeho dvora audítorov o plnení rozpočtu EÚ za rozpočtový rok 2011 v rámci svojej návštevy Slovenska a prezentácie tejto správy príslušným orgánom Slovenskej republiky. Člena EDA sprevádzal a svoje poznatky prezentoval aj vedúci jeho Kabinetu JUDr. Branislav Urbanič.

Výročná správa EDA o plnení rozpočtu EÚ za rozpočtový rok 2011 prezentovaná na NKÚ SR

Ladislav Balko informoval zamestnancov NKÚ SR o postupoch EDA pri kontrolách, ktoré sú podkladom pre zostavenie výročnej správy, ako aj o poznatkoch zverejnených vo výročnej správe. Vo svojom vystúpení predstavil vyhlásenie o vierohodnosti k spoľahlivosti účtovnej závierky a správnosti príslušných transakcií a informoval o hlavných zisteniach a záveroch výročnej správy. V rámci diskusie odpovedal člen EDA Ladislav Balko na otázky, týkajúce sa najmä hospodárenia Európskej únie.

Výročná správa EDA o plnení rozpočtu EÚ za rozpočtový rok 2011 prezentovaná na NKÚ SR

NKÚ SR spolupracuje s Európskym dvorom audítorov v súlade so zmluvou o Európskej únii najmä pri kontrolných misiách EDA na Slovensku pri kontrole čerpania prostriedkov EÚ.


Mgr. Lenka Ištvánová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou

Zdielať: