Predseda NKÚ SR prednášal na 7. Národnej konferencii o kvalite

Predseda NKÚ SR prednášal na 7. Národnej konferencii o kvalite

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský sa spolu s členmi CAF tímu zúčastnil na 7. národnej konferencii o kvalite: Manažérstvo kvality vo verejnej správe, ktorá sa uskutočnila 7. - 8. decembra 2010. Predseda NKÚ SR viedol v rámci Plenárnej časti I prednášku na tému: Modernizácia verejnej správy – implementácia manažérstva v podmienkach NKÚ SR.V jej úvode hovoril o nutnej modernizácii verejnej správy a pokračoval aktivitami NKÚ SR zameranými na celkové zvýšenie účinnosti kontroly úradu a zvýšenie jej prínosu pre skvalitnenie verejných financií. Spomenul aplikáciu medzinárodných kontrolných štandardov a ich uplatňovanie v kontrolnej činnosti NKÚ SR, hovoril o prehlbovaní odbornej kvalifikácie a profesionálnej spôsobilosti kontrolórov a zamestnancov úradu, ako aj o budovaní informačných technológií a tvorbe kvalitného informačného systému. Ján Jasovský vo svojej prednáške oboznámil účastníkov konferencie aj s prebiehajúcim nezávislým medzinárodným posúdením vybraných oblastí činnosti NKÚ SR, aj so systémom hodnotenia a zabezpečenia kvality výsledných materiálov z kontrolnej činnosti úradu. V prezentácii sa venoval aj téme rozširovania bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce s najvyššími kontrolnými inštitúciami, ako aj komunikácii a styku s verejnosťou. Nezabudol spomenúť ani podujatia (športové i spoločenské) a aktivity zamestnancov úradu. Najdôležitejšou časťou jeho prednášky bola prebiehajúca implementácia manažérstva kvality v podmienkach NKÚ SR, v ktorej informoval o súčasnom stave v zavádzaní modelu CAF na NKÚ SR a o poznatkoch, ktoré z doterajšieho priebehu implementácie úrad získal.

Cieľom národnej konferencie o kvalite bola výmena skúseností s implementáciou manažérstva kvality, nástrojov kvality v organizáciách verejnej správy, predstavenie konkrétnych príkladov dobre realizovaných projektov –dobrých praxí a predstavenie nových trendov v oblasti kvality.

Predseda NKÚ SR prednášal na 7. Národnej konferencii o kvalite


Mgr. Lenka Nosáľová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou

Zdielať: