Návšteva prezidenta Účtovného dvora Rumunska

Návšteva prezidenta Účtovného dvora Rumunska

Prezident Účtovného dvora Rumunskej republiky Nicolae Vacaroiu so svojou delegáciou navštívil Najvyšší kontrolný úrad SR. Rokoval s predsedom NKÚ SR Jánom Jasovským a ďalšími zástupcami úradu o nezávislosti a autonómii NKÚ SR, vzťahoch medzi najvyššími kontrolnými inštitúciami (NKI) a parlamentom, o hlavných úlohách NKI, o sankciách, ktoré ukladá NKI pri zisteniach nezákonného konania, o vplyve výkonu kontrol na kontrolované subjekty, o úlohe NKI pri predkladaní nových návrhov zákonov, dôležitosti aktívneho zapájania sa zástupcov NKI do pracovných skupín v rámci EUROSAI, INTOSAI a Kontaktného výboru, o stupni zapájania sa NKI do kontrol fondov EÚ a o kontrole pripravenosti na zavedenie a používanie novej meny EURO.

Zástupcovia NKÚ SR prezentovali svoje poznatky a skúsenosti v prerokovávaných oblastiach. Delegácia z Rumunska ocenila profesionalitu a komplexnosť poskytnutých informácií a rokovanie doplnila informáciami o vlastných skúsenostiach. Prezident Účtovného dvora Rumunska navštívil aj expozitúru NKÚ SR v Nitre, ktorej činnosť predstavil jej riaditeľ. Rumunská delegácia navštívila aj cintorín padlých rumunských vojakov vo Zvolene za účasti zvolenského primátora, ktorý delegáciu osobne prijal.


Mgr. Lenka Nosáľová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou

Zdielať: