Najvyšší kontrolný úrad SR prezentoval nové smery v kontrole

Najvyšší kontrolný úrad SR prezentoval nové smery v kontrole 

Workshop s rovnomenným názvom zorganizoval Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky  vo svojich priestoroch 26.6.2012 pre kontrolórov z Úradu vlády SR, ministerstiev i vyšších územných celkov.

Jeho nosnou témou boli zámery Najvyššieho kontrolného úradu SR v oblasti kontrolnej činnosti. NKÚ SR v súčasnosti pripravuje aktualizáciu svojho strategického zámeru a jeho premietnutie na roky 2013 až 2015 a chce  zameriavať svoju pozornosť na celospoločensky významné témy, vrátane problémových systémových otázok hospodárenia s verejnými financiami spojených s riešením problémov hospodárskej krízy. V tejto súvislosti úrad  vyhľadáva a analyzuje oblasti s významnou potrebou výkonu kontroly. Diskusia účastníkov workshopu prispela nielen k získaniu týchto poznatkov, ale aj k nájdeniu  spoločných prienikov zamerania kontrolnej činnosti štátnych orgánov, aby boli ich kapacity využité čo najefektívnejšie.

Zástupcovia  NKÚ SR, ktorí sú členmi pracovných skupín medzinárodných organizácií najvyšších kontrolných inštitúcií sveta a Európy, na workshope oboznámili účastníkov aj  s novými poznatkami a vývojom v oblasti kontrolných štandardov, využitia kľúčových národných ukazovateľov v kontrole, úlohách najvyšších kontrolných inštitúcii pri finančnej kríze a v boji proti korupcii. Odznela aj informácia o skúsenostiach  získaných pri implementácii modelu CAF do činnosti NKÚ SR.

Najvyšší kontrolný úrad SR prezentoval nové smery v kontrole

Workshop Nové smery v kontrole


Mgr. Lenka Ištvánová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou

Zdielať: