Aktuality

Vnútorný audit rezortu školstva kvalifikovane identifikoval riziká v systéme poskytovania stimulov

Bratislava 7. júna 2019 – Národní kontrolóri posúdili závery vnútorného auditu rezortu školstva, ktorým interní kontrolóri ministerstva preverili nastavenie systému poskytovania štátnych prostriedkov pre podporu výskumu a vývoja. Národná autorita pre oblasť externej kontroly pozitívne hodnotí prístup rezortných audítorov ku kontrole a to nielen z hľadiska jej rozsahu, ale aj výberu metodiky a kontrolného postupu. 

Najvyšší kontrolný úrad SR konštatuje, že vnútorný audit bol uskutočnený v dostatočnom rozsahu, kvalite a úrad získal primerané uistenie o správnosti nastavenia procesu poskytovania stimulov. Vykonaný audit potvrdil, že pri posudzovaní projektov bol dodržaný zákon o stimuloch, dokázal však kvalifikovane identifikovať riziká v systéme posudzovania žiadostí a navrhol konkrétne odporúčania. Dnes preto nie je potrebný duplicitný výkon kontroly zo strany NKÚ SR.

Kontrolný úrad považuje za nevyhnutné, aby vedenie ministerstva prijalo opatrenia k deviatim odporúčaniam z vnútorného auditu a to napríklad k zhodnoteniu funkcionalít informačného portálu SK CRIS. Informačný portál by mal byť totiž nástrojom transparentného, elektronického posudzovaniu žiadostí a vďaka nemu by bol pod väčšou kontrolou celý hodnotiaci proces. K dosiahnutiu tohto môže prispieť automatické sčítavanie pridelených bodov, alebo vykonávanie odborného hodnotenia priamo v informačnom systéme. Odborní zamestnanci rezortu musia tiež namodelovať nový systému priebežnej kontroly, ktorý dokáže včas a vecne identifikovať riziká či individuálne zlyhania. Ministerka školstva predloží NKÚ SR do konca septembra t.r. zoznam zrealizovaných opatrení a tie následne bude môcť kontrolný úrad v rámci svojej plánovanej činnosti vecne preveriť.

Predseda NKÚ SR Karol Mitrík na pracovnom stretnutí (6. júna 2019) s ministerkou školstva Martinou Lubyovou a rezortnými audítormi konštatoval, že upravený by mal byť i manuál pre poskytovanie stimulov a personálne by mali byť posilnené útvary, ktoré garantujú proces poskytovania finančných stimulov. Kontrolný úrad podľa jeho predsedu negatívne hodnotí fakt, že podpora výskumu nie je zo strany štátu výsledkom cielenej, dlhodobo  plánovanej činnosti. Podpora investičných stimulov je totiž nepravidelná, nie je zakomponovaná do kľúčových programov priamo v rámci rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva a často závisí od nesystémových rozpočtových opatrení v priebehu roka. Takýto postup nezodpovedá princípom cieleného, udržateľného rozvoja kľúčových verejných politík a zároveň môže dostávať ich realizátorov do časovej tiesne, netransparentného rozhodovania.

None

Zdielať: