Aktuality

Učitelia upozorňujú na nekvalitné učebnice a zle nastavený systém ich výberu či distribúcie

Bratislava  14. augusta 2020 – Medzinárodné prieskumy z roku 2013 i 2018 signalizovali významné riziká, ktoré sú spojené so zabezpečovaním učebníc pre žiakov slovenských základných škôl. Analytický tím národnej autority pre oblasť externej kontroly, sa preto pozrel na aktuálny stav a na základe dát získaných z učiteľského prostredia konštatuje, že bezmála polovica oslovených škôl kritizuje kvalitu učebníc a za zlý považuje aj systém ich výberu či distribúcie.

Ako najproblematickejšia sa ukazuje učebnica matematiky pre prvý stupeň základných škôl, ktorú viac ako 3/4 oslovených učiteľov označilo za nevyhovujúcu a často nesystematicky písanú. Najvyšší kontrolný úrad SR (ďalej len NKÚ) na základe získaných informácií opakovane upozorňuje rezort školstva na významné rezervy v pokrývaní požiadaviek škôl na učebnice, pretože reálne počty žiadostí sú v priemere uspokojené len na 63% a v minulom roku neboli obstarané žiadne nové knižné tituly. Národní kontrolóri podľa Ľubomíra Andrassyho, generálneho riaditeľa kancelárie predsedu NKÚ, pozitívne hodnotia ostatné rozhodnutie súčasného vedenia ministerstva, ktorým sa má od školského roku 2020/2021 rozšíriť oficiálny zoznam ponúkaných učebníc pre základné školy.

NKÚ v rámci svojej analytickej činnosti oslovil 201 základných škôl, čo je reprezentatívna vzorka vychádzajúca z celkového počtu 1314 škôl s vyučovacím jazykom slovenským. V dotazníkovom prieskume sa 3/4 škôl vyjadrili, že v prípade obzvlášť problematických učebníc (napr. matematika, informatika, geografia) zabezpečovaných ministerstvom školstva trh ponúka kvalitnejšie alternatívy. Aj preto skoro každá škola zabezpečovala pre žiakov vhodnejšie učebnice vo vlastnej réžií a financovala ich z príspevkov od rodičov či sponzorov. Školy podporujú myšlienku otvorenia trhu s učebnicami a pracovnými zošitmi. Konkrétne by mohlo ísť o rozšírenie ponuky učebníc a zošitov, ktoré by si mohli vzdelávacie inštitúcie bezplatne objednať prostredníctvom edičného portálu rezortu školstva. Kontrolný úrad v tejto súvislosti však upozorňuje na riziká, ktoré môžu vzniknúť úplným presunutím zodpovednosti za nákup učebníc na školy hlavne z dôvodu narušenia jednotného národného systému i novej administratívnej záťaže učiteľov. Pred ešte väčšími administratívnymi i odbornými problémami by sa mohli ocitnúť školy, ktoré navštevujú žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia a negatívne by sa to mohlo premietnuť do kvality ich vzdelania.

Medzinárodné prieskumy zamerané na spokojnosť s učebnicami ukazujú, že Slovenská republika je v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie výrazne pod priemerom“, pripomína Ľ. Andrassy. Zároveň dodáva, že bezmála 45% nespokojnosť slovenských pedagógov je výrazne nad 12,5% európskym priemerom, či iba 3% negatívnym vnímaním kvality poskytovaných učebníc zo strany českých učiteľov. Nekvalitné učebnice sa pritom ukazujú ako jedna z limitujúcich prekážok pre dosahovanie kvalitného vzdelania na oboch stupňoch škôl. Analytici kontrolného úradu zistili, že učiteľmi boli najproblematickejšie vnímané učebnice matematiky, a to naprieč všetkými ročníkmi základných škôl. Skutočnosť, že ministerstvo školstva dlhé roky distribuovalo knihy, ktoré boli veľmi negatívne hodnotené drvivou väčšinou škôl, NKÚ považuje za závažné zistenie s celospoločenským negatívnym dopadom. A to hlavne preto, že rozvoj matematického a logického myslenia žiakov je dôležitým predpokladom zabezpečenia dlhodobej konkurencieschopnosti slovenskej spoločnosti.

 

Učebnice - Grafy 1 a 2

 

Výsledky reprezentatívneho dotazníkového prieskumu kontrolného úradu naznačujú, že v prípade druhého stupňa škôl boli ako problematické označované tiež učebnice slovenského jazyka a literatúry. Učitelia boli s vhodnosťou dodaných učebníc nespokojní aj napr. v prípade informatiky či geografie. Aby sa takémuto stavu predchádzalo, odborné útvar rezortu školstva by pri zabezpečovaní učebníc mali vychádzať z pravidelnej spätnej väzby od škôl. Až 85 % škôl však konštatovalo, že nemá vedomosť o existencii nejakej formy získavania spätnej väzby. V prípade objednávania učebníc prostredníctvom edičného portálu by školy privítali možnosť flexibilnejšieho doobjednávania učebníc v priebehu roka. Národná autorita pre oblasť kontroly odporúča ministerstvu prijať opatrenia, ktoré zabezpečia, aby učitelia mali nimi objednané učebnice k dispozícii s dostatočným časovým predstihom pred začiatkom nového školského roka a aby školy boli priebežne informované o tom, ktoré učebnice im budú, resp. nebudú dodané.

Ostatná skúsenosť z tohto roka, fungovanie škôl počas pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 ukazujú, že výzvou je otázka dodávania učebníc nielen v tlačenej, ale aj elektronickej forme. „Digitálne učebnice totiž môžu pomôcť búrať administratívne bariéry, odstránia prekážky súvisiace s prístupom ku kvalitnejším učebniciam a prispejú k lepšiemu využívaniu verejných prostriedkov v celom systéme základného i stredného školstva“, dodáva generálny riaditeľ.

Učebnice - graf 3

PRÍLOHA

Analytický dokument: POČÍTAJTE S (NE)KVALITNOU UČEBNICOU - Učebnice na základných školách - zistenia a odporúčania (pdf, 872 kB)

Dotazník pre prieskum o učebniciach na ZŠ (pdf, 320 kB)

None

Zdielať: