Aktuality

Strategické oblasti zamerania kontrolnej činnosti NKÚ pre roky 2018 až 2020

V súlade s legislatívne vymedzeným postavením a kompetenciami úradu bude NKÚ SR naďalej poskytovať objektívne a nezávislé informácie o tom, ako hospodárne, efektívne a účinne využívajú subjekty verejnej správy verejné zdroje na dosahovanie cieľov verejných politík a tiež o tom, či použité zdroje zabezpečujú udržateľnosť vo všetkých jej aspektoch.

Pri napĺňaní týchto základných úloh a cieľov bude NKÚ SR okrem uplatňovania interných pravidiel a medzinárodných kontrolných štandardov zohľadňovať aj myšlienky iniciatívy „Hodnota za peniaze v slovenskej politike“. K tejto iniciatíve sa NKÚ SR prihlásil v roku 2016 a vyslovil tak zámer orientovať sa na následné hodnotenie najdôležitejších aktivít štátu aj z hľadiska výsledkov a úžitku pre občanov.

V nadväznosti na tento zámer, výber strategických oblastí kontrolnej činnosti NKÚ SR na nasledujúce tri roky zohľadňuje ciele národných a medzinárodných stratégií s kľúčovým vplyvom na formu a obsah prijatých verejných rozhodnutí na Slovensku a taktiež aj problémy a nedostatky Slovenska, na ktoré upozornili dôležité národné alebo medzinárodné inštitúcie.

Strategické oblasti zamerania kontrolnej činnosti NKÚ SR 2018-2020 sú zverejnené medzi strategickými dokumentami úradu.

Zdielať: