Aktuality

Správa o zisteniach kontrolórov ponúka poslancom výzvy, ako spravovať veci verejné lepšie

Bratislava 18. mája 2018 – V zmysle zákona o Najvyššom kontrolnom úrade SR (NKÚ SR) predkladá jeho predseda Karol Mitrík Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR) Správu o kontrolnej činnosti úradu za rok 2017. Správa sumarizuje výsledky všetkých 33 kontrol ukončených v roku 2017. Kontroly preverili rôzne stránky vynakladania verejných zdrojov u takmer 300 subjektov verejnej správy, kde bolo identifikovaných 2 245 nedostatkov rôzneho druhu – od porušení zákonov až po systémové nedostatky. K ich náprave prijali subjekty 1 164 opatrení. Kontrolóri NKÚ SR formulovali 439 odporúčaní, ktorých prijatím by bolo možné predchádzať zisteným nedostatkom. Najzávažnejšie zistenia, kde bolo identifikované riziko podozrenia z trestnej činnosti, boli postúpené orgánom činným v trestnom konaní. Kontrolný úrad podal v minulom roku 16 trestných oznámení, 13 podnetov na výkon kontroly verejného obstarávania na ÚVO a 20 podnetov smerovaných na ministerstvo financií súviselo s možným porušením finančnej disciplíny.

„Podstatné kontrolné zistenia obsiahnuté vo výročnej správe sú dôkazom toho, že v organizáciách verejnej správy je stále značný priestor pre hospodárnejšie, efektívnejšie, ale najmä účinnejšie využitie verejných prostriedkov,“ zhrnul závery predseda NKÚ SR Karol Mitrík. Výrazné rezervy zistili kontrolóri aj v oblasti rozpočtového procesu, najmä programového rozpočtovania, v rámci ktorého sa objavuje veľa znakov formalizmu, ciele sú stanovené veľmi všeobecne, ukazovatele hodnotenia nie sú nastavené tak, aby sa dala hodnotiť ich efektívnosť a účelnosť. Obdobné problémy sa ukazujú aj pri hodnotení významných národných, európskych projektov – chýbajú ukazovatele, pomocou ktorých by sa dala hodnotiť efektívnosť a realizované projekty neriešia problém komplexne – to sa týkalo projektov odkanalizovania, Repas, ESO a pod.

Národná autorita pre oblasť externej kontroly zameriava kontrolnú činnosť na aktuálne a spoločensky významné akcie, na ktoré boli vynaložené značné domáce alebo európske verejné zdroje a ktoré mali prispieť k udržateľnému sociálno-ekonomickému rozvoju krajiny, regiónu, školy či nemocnice. Aj v roku 2017 kontrolórov viac ako dodržiavanie zákona pri nakladaní s verejnými prostriedkami zaujímalo, či prostriedky boli využité efektívne a hospodárne. Tiež kontrolovali, či prostriedky boli použité na dosiahnutie cieľov, ku ktorým sa vláda zaviazala vo svojom programe, alebo ktoré vyplývajú z medzinárodných záväzkov, ako aj to, aký je stav ich plnenia. Posudzovanie efektívnosti či účinnosti verejných prostriedkov prostredníctvom dosahovania cieľov jednotlivých verejných politík znamená, že kontrola sa netýka len faktúr, účtov či zmlúv, ale sústreďuje sa aj na procesy, ktoré stoja za každým výdavkom či rozhodnutím. Kontrolou tiež úrad zisťuje, aké ciele sa mali dosiahnuť príslušným rozpočtovým programom a podľa akých kritérií sa posudzuje ich plnenie.

Výročná správa tiež dokumentuje zameranie a výsledky troch medzinárodných kontrol, prostredníctvom ktorých možno porovnávať efektívnosť vynaložených zdrojov na rovnaké činnosti, ako to bolo pri paralelnej kontrole správy spotrebných daní v SR a ČR, alebo v súvislosti s plnením záväzkov Slovenska pri kvalite ovzdušia či záväzkov súvisiacich s biosférickou rezerváciou Východné Karpaty. Ďalšie kontroly smerovali do oblastí zdravotníctva, vysokých škôl. Zamerané boli aj na projekty rekvalifikácie či znižovania energetickej náročnosti budov alebo stavu odkanalizovania obcí a miest. Viaceré z uvedených projektov sú financované z prostriedkov EÚ, preto je ich kontrola veľmi dôležitá. Ani fakt, že Slovensko využíva európske zdroje už dlhšie obdobie, nevedie k odstráneniu vážnych nedostatkov, na ktoré NKÚ SR poukazuje dlhodobo. Aj rok 2017 potvrdil viacero vážnych nedostatkov v príprave projektov a ich kvalite, čo ohrozuje čerpanie týchto zdrojov.

V minulom roku sa kontrolóri venovali aj problematike dopravnej infraštruktúry a služieb v doprave, preverovali systém riadenia štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva, či to, akým spôsobom územná samospráva zabezpečuje výkon zakladateľských funkcií v obchodných spoločnostiach. V rámci stratégie budovania efektívnej verejnej správy je množstvo programov a projektov. V roku 2017 sa kontroly zamerali na program ESO a problematiku elektronického trhoviska.  

Výsledky kontrolnej činnosti za rok 2017 v subjektoch štátnej správy a samosprávy

Kontrolné akcie v roku 2017 podľa typu kontroly

Výročná správa (pdf - 2,3 MB)
Tlačová správa (pdf - 201 kB)

Zdielať: