Aktuality

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2012 v Národnej rade SR

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2012 v Národnej rade SR

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský v utorok 28. mája 2013 uviedol pred poslancami NR SR Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2012. O výsledku prerokovania správy vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet predtým podal informáciu člen výboru Štefan Hreha.

Táto správa dokumentuje, akým spôsobom a s akými výsledkami NKÚ SR ako nezávislý orgán uplatňoval svoju pôsobnosť vymedzenú Ústavou a zákonom. Predseda NKÚ SR hovoril aj o tom, že Strategický zámer NKÚ SR na roky 2012 – 2014 a nadväzujúci plán kontrolnej činnosti na rok 2012 bol zostavený tak, že kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s verejným majetkom v ekonomických, hospodárskych, sociálnych a ďalších oblastiach vymedzených v Programovom vyhlásení vlády SR sa sústreďujú na presne určené oblasti.

Za priority kontrolnej činnosti v podmienkach NKÚ SR boli určené: zdravotníctvo, doprava, veda a výskum /školstvo, efektívna verejná správa - stav reformy v samospráve i reforma daňovo – odvodového systému (Unitas) a tiež kontrolná činnosť vyplývajúca zo zákona o NKÚ SR.
Plán kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2012 predpokladal vykonať 49 kontrolných akcií. Po viacerých aktualizáciách plánu v skutočnosti NKÚ SR v roku 2012 vykonal 57 kontrolných akcií v 354 kontrolovaných subjektoch. Z vykonaných kontrolných akcií NKÚ SR eviduje 6 180 nedostatkov, 1 046 vlastných odporúčaní zameraných na ich odstránenie a 2 698 opatrení kontrolovaných subjektov na odstránenie zistených nedostatkov. Výsledky kontrol čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ ukázali, že podiel SR na čerpaní prostriedkov z grantových programov EÚ sa pohybuje od 0,33 % do 0,22%, je štvornásobne nižší od priemeru EÚ na jedného obyvateľa.

V rozprave k tejto informácii vystúpili viacerí poslanci Národnej rady SR, ďalší s faktickými poznámkami, správu o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR plénum zobralo na vedomie.


Mgr. Iveta Bieliková
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou

Zdielať: