Aktuality

Spoločnosť BIONT musí aktívne reagovať na výzvy súvisiace s inováciami v liečbe pacientov

Bratislava 8. marca 2019 – Do strategických oblastí zamerania kontrolnej činnosti NKÚ SR patrí aj oblasť zdravia. Včasná a správna diagnostika zohráva dôležitú úlohu a môže značne ovplyvniť celkové výsledky liečby a tým aj dĺžku a kvalitu života každého jednotlivca. Pre účely aktívnej reakcie na výzvy súvisiace s inovatívnymi a vysoko odbornými liečebnými postupmi bola založená spoločnosť BIONT so 100 % účasťou štátu, ktorá ako jediná v SR vyrába lieky – rádiofarmaká, určené na diagnostiku, vyšetrovanie primárne onkologických ochorení, a súčasne túto diagnostiku v ostatných rokoch aj aktívne vykonáva.

Národná autorita pre oblasť externej kontroly na základe výsledkov kontroly upozorňuje najmä na nevyváženosť zmluvných podmienok a nevýhodnosť uzatvorených zmlúv s privátnou spoločnosťou (Dr. MAGNET), s ktorou kontrolovaný subjekt zabezpečoval, a stále zabezpečuje, poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pracovisku nukleárnej medicíny, pričom uvedená spoločnosť pôsobí v porovnateľnej oblasti ako spoločnosť BIONT.

BIONT je štátna akciová spoločnosť orientovaná na oblasť nukleárnej medicíny, osobitne na pozitrónovú tomografiu (PET). Bola založená v roku 2004 v nadväznosti na projekt výstavby Cyklotrónového centra SR. Od svojho vzniku až do roku 2013 hospodárila so stratou. Od roku 2014 vykazuje kladný výsledok hospodárenia, čo ovplyvnil hlavne nárast výroby rádiofarmák, ako aj priame poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom. Časť tejto produkcie spotrebuje vlastné zariadenie nukleárnej medicíny (PET Centrom) a časť je dodávaná externým odberateľom. V roku 2016 klesli tržby z predaja rádiofarmák externým odberateľom, avšak narástla spotreba vlastným pracoviskom, čo pozitívne ovplyvnilo hospodárenie spoločnosti ako celku. Výnosy v r. 2017 tak dosiahli viac ako 6 mil. euro, čo predstavovalo nárast o 27% oproti roku 2013.

Najvýznamnejšou činnosťou spoločnosti bolo poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pracovisku nukleárnej medicíny (v priemere to bolo vyše 60 % z celkových tržieb, viď graf 1). Poskytovanie uvedenej zdravotnej starostlivosti je zabezpečované na základe zmlúv so súkromnou obchodnou spoločnosťou Dr. MAGNET. V tejto súvislosti uzatvoril BIONT v roku 2011 s touto spoločnosťou tri zmluvy (o nájme materiálno-technického vybavenia, mandátnu zmluvu o zariaďovaní personálneho zabezpečenia a zmluvu o spolupráci), a v roku 2012 aj zmluvu o využívaní podielu strojového času prístroja PET. Zmluvy uzatvorené s uvedenou spoločnosťou však boli nevyvážené v neprospech spoločnosti BIONT. Povinnosti a sankcie za nedodržanie zmlúv prevažovali nad povinnosťami a sankciami súkromnej spoločnosti. Podľa predpokladov z r. 2011 mal zisk za 8 rokov dosiahnuť 956 tisíc eur., zo zistení kontrolórov však vyplýva, že celkovým výsledkom tohto zmluvného vzťahu za roky 2012 až 2017 bola strata 125 898 eur. Uzatvorenie zmlúv teda nemalo očakávaný, pozitívny vplyv na hospodárenie BIONT, kontrolóri preto v záveroch kontroly konštatujú, že spolupráca s touto spoločnosťou bola pre BIONT nevýhodná a nenapĺňala princípy hospodárnosti či efektívnosti.

V rámci ostatných služieb bolo zistené neopodstatnené vynaloženie finančných prostriedkov na právne služby, ktoré mali definovať, či je spoločnosť BIONT subjektom verejného obstarávania alebo nie. BIONT uzatvoril zmluvu na spracovanie komplexného nastavenia interných procesov verejného obstarávania, no následne sa rozhodlo, že spoločnosť BIONT sa nebude identifikovať ako verejný obstarávateľ. Kontrolóri NKÚ tiež zistili, že spoločnosť vynaložila nemalé financie na majetok, ktorý nevyužívala, ako napr. projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu stavby, ktorá nebola realizovaná (285 tis.), či na kúpu softvéru, ktorý nebol sfunkčnený (6,7 tis.), alebo na prepravu a umiestnenie darovaného zariadenia (iónového projekčného litografu – IPL z Nemecka), ktoré nikdy nebolo nainštalované (20 tis.). V uvedených prípadoch nebol súčasne dodržaný zákon o účtovníctve.

Spoločnosť BIONT sa zameriava aj na diagnostiku onkologických ochorení, s cieľom včasného zachytenia prítomnosti rakovinových nádorov v tele pacienta a tým zvýšenia pravdepodobnosti úspešnej liečby. Základom pre napredovanie a dostupnosť najmodernejších postupov a produktov je vývoj a výskum v tejto oblasti. Spoločnosť má v predmete činnosti uvedenú aj výskumnú činnosť, ktorú však od roku 2012 nerealizovala.

Podrobné výsledky kontroly Hospodárenie spoločnosti BIONT, a. s. (pdf, 596 kB).

 

BIONT - graf tržieb

Zdielať: