Aktuality

Priama podpora v poľnohospodárstve bez cielenej kontroly a s dierami v legislatíve

Bratislava  23. júla 2020 – Slovenské orgány nevyužili všetky možnosti, aby zaručili efektívne a transparentné vynakladanie 450 miliónov eur[1] určených poľnohospodárom. Tento systém priamych platieb garantuje Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA). Na základe záverov kontroly Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) konštatuje, že systému chýba cielená kontrola a trpí  nedostatkami v legislatíve . Zároveň upozorňuje, že finančnú podporu z európskych i slovenských zdrojov mohol v rokoch 2015–2019 aj preto získať akýkoľvek žiadateľ bez preukázania právneho vzťahu k „podporenej“ pôde. Agentúra nebola schopná kontrolovať v teréne aktívne plnenie záväzkov žiadateľov pre nízky počet kontrolórov. Otázniky odhalili národní kontrolóri aj pri výbere subjektov, ktoré mali  agentúrnu kontrolu na mieste  podstúpiť. NKÚ odporúča PPA kroky, vďaka ktorým bude proces prideľovania dotácii otvorený, transparentný. Elektronizácia procesov bude minimalizovať chybovosť a bude dôležitým protikorupčným nástrojom v rámci agentúry i rezortu pôdohospodárstva.

 

NKÚ SR preveril nielen legislatívu Slovenska a jej súlad s európskym právom, ale aj nastavenie systému priamych platieb – od podanej žiadosti poľnohospodára, cez kontroly na mieste vykonané PPA až po vyplatenie finančných prostriedkov. „Aj touto kontrolou bola opakovane potvrdená vysoká miera rizika súvisiaca s netransparentným procesom posudzovania i schvaľovania žiadostí v rámci agentúry. Otáznikom je tiež efektívnosť pri nakladaní s národnými a európskymi zdrojmi, ktoré pri priamych platbách navyše neprechádzajú štandardnými kontrolnými procesmi ako je tomu pri iných eurofondových programoch. Nedostatočná vnútorná kontrola pritom vytvára podhubie  pre korupčné správanie“, konštatoval  predseda NKÚ Karol Mitrík.

 

STAČÍ ŽIADOSŤ A ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Systém priamych platieb tvorí rozsiahla schéma rôznorodých podpôr (príloha 1), ktoré sú financované z európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu EPZF a tiež zo štátneho rozpočtu. Po splnení stanovených podmienok sú v  EÚ priame podpory nárokovateľné.  Ak žiadateľ, právnická či  fyzická osoba deklaruje, že splnil legislatívne požiadavky, získava finančné prostriedky len na základe predloženia žiadostí o podporu. Systém pritom nie je riadený širšími národnými mechanizmami kontroly platnými pre eurofondy. Jedinými riadiacimi a zodpovedajúcimi subjektami za oblasť priamych podpôr je rezort pôdohospodárstva a PPA ako akreditovaná platobná agentúra. Certifikačným orgánom je spoločnosť Deloitte, ktorá neidentifikovala žiadne významné riziko vo fungovaní systému či agentúry.

Infografika Priame podpory 1


VÝBER KONTROLOVANÝCH MOŽNO OVPLYVNIŤ

Priame podpory vypláca PPA každoročne podľa rozsahu obhospodarovaných hektárov poľnohospodárskej plochy, pestovaných plodín či chovaných zvierat. Nezrovnalosti údajov od skutočnosti v žiadostiach odhalí na národnej úrovni len vnútorná kontrola PPA, prípadne kontrola externého certifikačného orgánu. Po administratívnej kontrole žiadostí realizuje agentúra tzv. kontrolu na mieste u žiadateľa. NKÚ preveril spôsob, ktorým PPA vyberá subjekty pre kontrolu a konštatuje, že existuje riziko neželaného zásahu „ľudského faktora“ do výberu kontrolovaných žiadateľov.

Významným nedostatkom je nedostatočné personálne zabezpečenie útvarov kontroly. Na jedného kontrolóra agentúry pripadá až 70 kontrol ročne. V prípade najpočetnejšej skupiny žiadostí o jednotnú platbu na plochu, kde je objem financií na úrovni približne 160 mil. eur  ročne, dokážu kontrolóri PPA preveriť na mieste len 5% prijímateľov z takmer dvadsiatich tisíc. V prípade zistenej nezrovnalosti môže žiadateľ, ktorý je za pravdivosť a úplnosť informácií zodpovedný, čeliť sankciám. Ide napr. o zníženie výmery či odňatie platby až na tri roky. Kontrolóri však upozorňujú na nejednoznačné pravidlá pre udeľovanie dotačných sankcií (napr. offset a žltá karta) a odporučil vedeniu PPA upraviť kľúčové riadiace dokumenty agentúry.

 

RIEŠENÍM PLNÁ ELEKTRONIZÁCIA

Aktívnym riešením na zefektívnenie i zvýšenie transparentnosti poskytovania priamych podpôr má byť pohľadu kontrolórov elektronizácia celého procesu podávania, spracovania i hodnotenia žiadosti. Tento proces je dnes veľmi náročný a niekedy trvá viac ako rok. Nevyhnutné je tiež prepojenie štátnych informačných systémov za účelom debyrokratizácie procesov a posilnenia krížovej kontroly. NKÚ v tejto súvislosti odporúčajú zvýšiť frekvenciu snímkovania (aktualizáciu) pôdnych blokov v systéme LPIS, ktorým sa pri priamych podporách identifikujú poľnohospodárske pozemky. Ten je v správe rezortného ministerstva ako kľúčová zložka Integrovaného administratívneho a kontrolného systému pre priame podpory viazané na pôdu IACS, ktorý využíva PPA.

 

MEDZERY V SLOVENSKEJ LEGISLATÍVE

Národná autorita pre oblasť externej kontroly poukázala aj na viaceré slabé miesta platnej legislatívy pre priame podpory. Najvážnejším  je chýbajúca povinnosť preukazovať právny vzťah žiadateľa k pôde, na ktorú žiada podporu. Platby tak môžu byť uhradené akémukoľvek žiadateľovi bez ohľadu na to, či je alebo nie je vlastníkom, nájomcom či podnájomcom pôdy.

Druhým nedostatkom je zabezpečenie účelnosti. Priame platby nemajú slúžiť na vyrovnávanie straty z iného podnikania či činnosti žiadateľa a profitovania zo systému. Hoci to európska legislatíva predpokladala, slovenské právne normy neurčili aký podiel má mať hlavná poľnohospodárska činnosť v porovnaní s  ostatými aktivitami, či podnikaním žiadateľa. PPA sa tým preto pri svojom rozhodovaní a posudzovaní žiadosti vôbec nezaoberá.

V legislatíve chýba aj zadefinovanie zoznamu resp. katalógu objektov a plôch využívaných najmä na poľnohospodársku činnosť. Rovnako tak možnosť rozhodnúť o neposkytnutí priamej podpory v prípade, ak poľnohospodár nie je registrovaný na poľnohospodársku činnosť napr. v národnom daňovom registri alebo registri sociálneho zabezpečenia/poistenia.

Infografika priame podpory 2


EURÓPSKY ROZMER  

Systém priamych platieb, ktorý vznikol v EÚ v roku 1992 ako prechodné riešenie situácie poľnohospodárov tvorí cca 70% rozpočtu spoločnej európskej poľnohospodárskej politiky na roky 2014-2020. V roku 2017 na Slovensko prúdilo približne 1% z celkových podpôr EÚ-28 , pričom v európskom porovnaní výšky platby na hektár pôdy zaostávame za priemerom únie o viac ako o 9%. Tento nástroj kompenzačných platieb bude výraznou podporou pre slovenských poľnohospodárov aj počas riešenia dopadov koronakrízy. Na podporu cash flow poľnohospodárov, zvýšila Európska komisia preddavky pri priamych platbách z 50% na 70%. Aktuálne navrhuje navýšiť dlhodobý rozpočet o ďalšie miliardy eur. Prijaté opatrenia zvýšia náročnosť spracovávania žiadostí v PPA, pričom sa bude klásť dôraz na kvalitu vykonávaných kontrol na mieste, spôsoby zberu dát a overovania správnosti podávaných žiadostí. Na všetky tieto aspekty upozornila kontrola NKÚ, a to ešte pred začiatkom „koronakrízy“ a nadobudnutím účinnosti nových vykonávacích nariadení.

Grafy priame podpory

infografika priame podpory 3

 

infografika priame podpory 4

[1] Úroveň roku 2018


None
None

Zdielať: