Aktuality

Predsedníctva v Rade Európskej únie sú v hľadáčiku národných kontrolných úradov

Bulharské predsedníctvo v Rade Európskej únie sa nesie v znamení bezpapierových rokovaní. Všetky oficiálne dokumenty sú tak účastníkom k dispozícii len v elektronickej podobe. Táto symbolika sa preniesla tiež na dnešné (15. máj 2018) sofijské rokovanie predstaviteľov najvyšších národných autorít v oblasti externej kontroly, pričom nosnou témou rokovania je otázka zvyšovania transparentnosti a zodpovednosti vo verejnom sektore.

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (NKÚ SR) Karol Mitrík diskutoval so svojím bulharským kolegom Tzvetanom Tzvetkovom aj o skúsenostiach slovenských kontrolórov pri kontrole slovenského predsedníctva v Rade EÚ (1. júl až 31. december 2016). „Základom je priebežná kontrola napĺňania nosných akcií v rámci dotknutých ministerstiev, ale aj kontrola vynakladania verejných, európskych financií na organizáciu jednotlivých podujatí,“ zdôraznil Karol Mitrík, pričom strategickú rolu musia v tejto téme zohrávať vnútorné kontrolné mechanizmy. „Národné kontrolné úrady majú za úlohu následne preveriť, ako fungovala vnútorná kontrola, ako boli identifikované riziká a ako na ne reagovali zodpovední,“ dodáva predseda slovenského kontrolného úradu.

Slovenská republika v rámci predsedníctva ušetrila viac ako 20 mil. eur z rozpočtovaných 73 mil. eur, avšak pri obstarávaní tovarov, služieb identifikovali kontrolóri niekoľko pochybení poukazujúcich na nedostatočnú transparentnosť procesov. Systémovým nedostatkom bola absencia vnútornej kontroly, keď nielen na rezorte zahraničných vecí, ale ani na iných ministerstvách neboli vykonané cielené kontroly zamerané na prípravu podujatí, na otázku hospodárnosti použitia národných i európskych zdrojov. Bulharsko predsedá Rade EÚ v prvom polroku 2018, pričom na medzinárodnej konferencii kontrolných úradov sa zúčastňujú kontrolóri z 19 krajín Únie a Európskeho dvora audítorov.

Predsedníctva v Rade Európskej únie sú v hľadáčiku národných kontrolných úradov

Tlačová správa v pdf (201 kB)

Zdielať: