Aktuality

Predseda NKÚ SR prednášal na Konferencii Rozvoj ľudských zdrojov

Predseda NKÚ SR prednášal na Konferencii Rozvoj ľudských zdrojov

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský vystúpil dňa 27.3.2012 na konferencii  Rozvoj ľudských zdrojov. Hovoril  o raste vedomostnej úrovne zamestnancov NKÚ SR s použitím prostriedkov z fondov EÚ. Vo svojom odbornom príspevku hovoril  o rozvoji úradu v poslednom období, najmä v oblasti ľudských zdrojov.

Predseda NKÚ SR prednášal na Konferencii Rozvoj ľudských zdrojov

NKÚ SR sa v posledných rokoch podarilo „omladiť" a rozšíriť  pracovný kolektív, zriadiť a personálne obsadiť expozitúry – regionálne pracoviská v každom kraji. V roku 2008 boli na základe porovnania úrovne kontrolných postupov so štandardami ISSAI vypracované  nové predpisy v oblasti kontroly a úrad upriamil pozornosť na oblasť výkonnostnej kontroly. Na naplnenie týchto cieľov bolo potrebné zodpovedajúce  prehĺbenie kvalifikácie zamestnancov. NKÚ SR na to využil projekt „Moderný a flexibilný úrad – časť 1 a časť 2" financovaný z prostriedkov EÚ Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. V projekte boli zahrnuté školenia, kurzy a semináre zamerané na rozvoj odbornej spôsobilosti zamestnancov NKÚ SR, najmä kontrolórov, ale aj na rozvoj tzv. mäkkých zručností, tiež  jazykové vzdelávanie, IT školenia, či odborné stáže v partnerských najvyšších kontrolných inštitúciách. V rámci projektu bolo vytvorené vzdelávacie prostredie – portál, na ktorom prebieha odborné e-learningové vzdelávanie.

Najvyšší kontrolný úrad SR aj touto formou môže prispieť k rozvoju informovanosti a poskytovania inšpirácií  v oblasti ľudských zdrojov.

Zdielať: