Aktuality

Predseda K. Mitrík predloží po prvýkrát novému parlamentu kľúčové zistenia kontrolórov

Bratislava 12. mája 2020 - Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) pokračoval v roku 2019 v zameraní kontroly na významné riziká súvisiace s použitím verejných financií či štátnym majetkom a najmä na to, aká bola dosiahnutá efektívnosť a účinnosť týchto zdrojov. Viac ako polovica akcií kontrolného úradu bola preto kontrolami výkonnosti verejných zdrojov a ich kombináciou s kontrolou finančnou alebo súladovou, ktoré takéto meranie účelnosti a hospodárnosti umožňujú. Konštatuje to národná autorita pre oblasť externej kontroly vo svojej výročnej správe za minulý rok, ktorú na májovom zasadnutí parlamentu predloží poslancom jej predseda Karol Mitrík.

Podľa šéfa slovenských kontrolórov v dôsledku mimoriadnej situácie ohľadom koronavírusu sa uvoľňujú viaceré rozpočtové pravidlá a je zrejmé že parametre rozpočtov verejnej správy pre rok 2020 nebudú dosiahnuté. „Závery viacerých našich kontrol realizovaných v roku 2019, ale i predchádzajúcich ukázali, že rozpočtová a finančná disciplína v rokoch hospodárskeho rastu neboli na takej úrovni, aby vytvorili výraznejší vankúš, ktorý by tlmil predpokladaný prepad hospodárenia štátu v tomto a zrejme aj ďalších rokoch“, konštatuje K. Mitrík a zároveň verí, že sa poslanci Národnej rady SR i členovia vlády z tejto negatívnej skúsenosti poučia.

Osobitným problémom, na ktorý poukazuje kontrola v minulom roku je spôsob, akým sa zabezpečujú prenesené kompetencie štátu na miestnu či regionálnu samosprávu. Kontrolný úrad vo svojej ročnej správe konštatuje, že prenesená kompetencia znamená, že štát musí byť aj naďalej zodpovedný za plnenie školskej či zdravotnej politiky, aj keď ju preniesol na obce, mestá či vyššie územné celky. Kontrolná akcia realizovaná v roku 2019 poukázala na nedostatočné finančné zabezpečenie prenesených kompetencií zo strany štátu na samosprávu, ale taktiež na nedostatočnú kontrolu realizácie prenesených kompetencií, čím sa nedostatočne uplatňujú a v niektorých momentoch až porušujú povinnosti štátu voči občanom, ktoré mu vyplývajú z najdôležitejšieho zákona krajiny, ktorým je Ústava SR.

 

V roku 2019 národná kontrolná inštitúcia vykonávala 39 kontrolných akcií, z ktorých bolo v danom roku ukončených 29 a výsledky sú uvedené v správe, ktorú každoročne predkladá predseda NKÚ poslancom zákonodarného zboru. Minuloročné kontroly sa dotkli 426 subjektov, kontrolóri identifikovali viac ako 1700 rôznych zistení a subjekty prijali bezmála tisíc opatrení. „Elektronizácia verejnej správy, vrátane školstva či zdravotníctva má stále vážne problémy a preukázala to nielen naša kontrola, ale aj posledné týždne tohto roku“, pripomína K. Mitrík. Ak by sa naplnili ciele informatizácie a digitalizácie rezortu školstva prijatej ešte v roku 2014, aj dištančné vzdelávanie, ku ktorému školy museli pristúpiť z dôvodu ochorenia COVID-19, mohlo mať systémovejší charakter a mohlo sa ho zúčastniť viac mladých ľudí, ako je tomu v súčasnosti. „Víziou vlády musí byť lacnejšia a efektívnejšia IT podpora verejnej správy ako tomu bolo doteraz, kedy stovky miliónov eur vynaložené na budovanie IT projektov neplnia svoj účel“, uzatvára predseda NKÚ SR.

 

Titulná strana - Výročná správa NKÚ SR 2019 Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2019 - Výročná správa (pdf, 3,6 MB) 

None

Zdielať: