Aktuality

Predseda K. Mitrík ocenil prácu končiacich podpredsedov úradu

Predseda úradu Karol Mitrík na septembrovom rokovaní Kolégia odovzdal p. Igorovi Šulajovi a p. Vladimírovi Tóthovi „Pamätné plakety NKÚ SR“ pri príležitosti ukončenia ich mandátu v ústavnej pozícii podpredsedu kontrolného úradu.

Obom podpredsedom poďakoval za ich osobný prínos k rozvoju národnej autority pre oblasť externej kontroly a to nielen na národnej, ale i medzinárodnej kontrolórskej scéne. Predseda NKÚ SR pozitívne vníma ich aktívne pôsobenie v najvyšších pozíciách úradu, pričom počas celého ich funkčného obdobia (2013 – 2020) boli pozitívnym prínosom v odborných témach, v hodnotení kvality kontrolnej činnosti či pri formovaní medziľudských vzťahov.

Podľa K. Mitríka netreba zabúdať ani na ich osobnú participáciu pri modelovaní nového zamerania činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR a pri prijímaní stratégie jeho rozvoja na roky 2020 – 2025.

zľava: podpredseda I. Šulaj, predseda K. Mitrík, podpredseda V. Tóth

Zdielať: