Aktuality

Parlamenty môžu vďaka kontrolným inštitúciám prispievať k lepšej správe vecí verejných

Bratislava  26. september 2019 – O tom, ako môžu kontrolné úrady zlepšiť správu vecí verejných diskutujú tento týždeň na svetovom kongrese združenia kontrolných inštitúcií celého sveta INTOSAI v Moskve. Zástupcovia slovenského Najvyššieho kontrolného úradu, vedení predsedom Karolom Mitríkom, sa aktívne zapájajú do diskusií najmä v oblastiach informačných technológií a trvalo udržateľného rozvoja.

Národné parlamenty môžu vďaka aktivitám nezávislých kontrolných inštitúcií prispievať k lepšej správe veci verejných, môžu tiež vládam nastavovať zrkadlo plnenia strategických projektov rozvoja spoločnosti. Túto výzvu podporujú delegácie zo 169 krajín sveta na XXIII. kongrese INTOSAI. Vrcholní predstavitelia najvyšších kontrolných úradov rokujú od pondelka (23. septembra t.r.) do piatka (27. septembra t.r.) v ruskej metropole, Moskve. INTOSAI je jednou z kľúčových medzinárodných organizácií spolupracujúcich s Organizáciou spojených národov pri odpočtovaní, hodnotení záväzkov, ku ktorým sa prihlásili jej členské štáty. Dnes je vysoko aktuálnou témou agenda súvisiaca s trvalo udržateľným rozvojom – SDG’s 2030, pri ktorej aktívne vystupujú aj zástupcovia slovenského kontrolného úradu.

“Národná autorita pre externú kontrolu je významným partnerom pre zákonodarný orgán štátu, avšak nesmieme zabúdať, že parlament je kľúčovou kontrolnou inštitúciou v každej demokratickej spoločnosti”, konštatuje Karol Mitrík, predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR). Šéf slovenských kontrolórov v tejto súvislosti víta ostatnú iniciatívu predsedu Národnej rady SR Andreja Danka, ktorá smeruje k vytvoreniu kontrolného výboru v slovenskom parlamente. “Z pohľadu NKÚ SR je to jeden z kľúčových krokov. Na základe exaktných kontrolných zistení, na základe preukazných odporúčaní budú môcť poslanci meniť nielen zákony, ale taktiež prijímať rozhodnutia podporujúce moderne riadenie štátu vychádzajúce z princípov transparentnosti, efektívneho a dlhodobo udržateľného rozvoja slovenskej spoločnosti”, dodáva K. Mitrík.

Kontrolné inštitúcie dnes stoja pred výzvami, ktoré idu ruka v ruke s razantným rozvojom informačných technológii a aktívnou prácou s dátami. Nové informačné systémy ponúkajú národným kontrolórom nové možnosti pre racionálnejšie i efektívnejšie hodnotenie verejných politik. “Verejné inštitúcie, vrátane kontrolných úradov, sa v 21. storočí musia spoliehať na moderné informačné technológie. S ich využitím máme lepšie možnosti vnímať, predvídať a riadiť rizikové faktory vo všetkých oblastiach spoločenského života”, približuje Ľubomír Andrassy generálny riaditeľ kancelárie predsedu NKÚ SR. V digitálnom priestore si slovenský kontrolný úrad uvedomuje význam informačných systémov pre zlepšenie kvality kontroly, pre to, aby kontrolná autorita pomáhala vláde implementovať národné ciele dlhodobo udržateľného rozvoja Slovenska, konštatuje L. Andrassy. K napĺňaniu tohto cieľa ma prispievať v podmienkach slovenského úradu analytická jednotka, ktorá funguje od roku 2016. Odborní zamestnanci, analytici NKÚ SR aktívne využívajú rozsiahle údaje nielen pri plánovaní kontrolnej činnosti, definovaní rizikových oblasti, ale taktiež pri modelovaní odporúčaní podporujúcich lepšie fungovanie štátu.

Kontrolné inštitúcie združené v medzinárodnej organizácii INTOSAI budú vo väčšej miere realizovať výkonnostné, paralelné prierezové kontroly, ktorých zistenia či odporúčania bude možné využiť na národnej, ale i medzinárodnej úrovni. Výzvy doby sa premietajú do vyššej kvality kontrolnej činnosti, informačné technológie prinášajú nové postupy, vďaka ktorým môžu národné kontrolné autority podporovať procesy otvorenosti a zodpovednosti verejnej správy voči občanom.

INTOSAI Moskva 2019

 

INTOSAI Moskva 2019

 

INTOSAI Moskva 2019

 

INTOSAI Moskva 2019 - partneri s V4

None

Zdielať: