Aktuality

Otvorenosť, cesta k dôveryhodnosti nezávislej autority

NKÚ reaguje na rastúci počet podnetov a rozširuje komunikáciu na sociálnych sieťach

Bratislava 16. august 2019 – Dôvera ľudí v NKÚ SR naďalej stúpa a počet podnetov od občanov, fyzických či právnických osôb medziročne vzrástol o skoro 20%. Problémy, na ktoré upozorňujú sa však až z tretiny opakujú. Najčastejšie sa obracajú na najvyššiu nezávislú kontrolnú autoritu so žiadosťami o preverenie hospodárenia, či nakladania s majetkom v ich mestách a obciach, ale aj v štátnych podnikoch. Z takmer 400 podaní sa aj v prvom polroku 2019 týkala veľká skupina prideľovania dotácií. Výsledky kontrolných akcií, medzi ktorými sú akcie na podnet občanov ako napríklad potvrdené zlyhania v obciach Frička a Hrabské, sú k dispozícii na webovej stránke úradu. V stručnejšej podobe a modernejšie spracovanom formáte sú informácie k dispozícii na stránkach úradu na piatich sociálnych sieťach. Záujemcovia si môžu zvoliť podľa svojej preferencie Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn či YouTube. Otvorenosť kontrolnej inštitúcie je základ transparentnosti a súčasť kvality každodennej činnosti úradu, ktorý chce prinášať hodnotu občanovi a prispieť tiež k lepšej správe veci verejných.

Aby sme mohli byť spoločnosťou vnímaní ako nezávislá inštitúcia, ktorej kontrolné zistenia triafajú do čierneho, musíme byť úradom, ktorý je otvorený a ktorého konanie vychádza z čitateľných pravidiel“, konštatuje generálny riaditeľ kancelárie predsedu Ľubomír Andrassy. Zároveň dodáva, že od nástupu predsedu Karola Mitríka v máji 2015 sa Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) profiluje ako moderná inštitúcia, ktorá hľadá a rozširuje možnosti aktívnej komunikácie s odbornou i laickou verejnosťou. Jedným z kanálov sú podnety od občanov, poslancov a inštitúcií, ktoré na úrad prichádzajú celoročne poštou či elektronicky. 

Aj v tomto roku skrýval svoju totožnosť každý štvrtý autor podnetu. Vo štvrtine prípadov, ktoré ľudia žiadali riešiť, išlo o  problémy mimo zákonnej pôsobnosti NKÚ SR. Napríklad pri reklamáciách ročného vyúčtovania nájomného či faktúr za energie, sťažnostiach na nečinnosť súdov, správcovských spoločností,  či napadnutiach výsledkov dedičského konania boli pisatelia nasmerovaní na vecne príslušný úrad. Takmer štyri percentá podnetov poslal kontrolný úrad na priame vybavenie inej štátnej, verejnej inštitúcii podľa zákonnej pôsobnosti.

Dlhodobou snahou najvyššej národnej autority v oblasti externej kontroly je zdieľať informácie o dobrej praxi, poukázať na potrebu zmeny až na úrovni systému, ale aj upozorňovať na najčastejšie chyby, ktorým je možné predchádzať. Rovnako tak zdôrazňovať úlohu útvarov kontroly priamo v  mestách, obciach, štátnych firmách či verejných inštitúciách. Popri priamej komunikácii s inštitúciami, občanmi a médiami úrad využíva na zdieľanie dát, dokumentov a informácií svoje webové sídlo www.nku.gov.sk. Ročne ho navštívi viac ako 57-tisíc záujemcov, pričom najčastejšie navštevovanými stránkami sú tie, ktoré ponúkajú výsledky kontrol, či informácie o kontrolovaných subjektoch. NKÚ SR reaguje na čoraz väčší dopyt po kontrolných zisteniach zo strany verejnosti a aj preto rozširuje svoje informačné aktivity prostredníctvom nových komunikačných kanálov. Doterajšiu prezentáciu na sociálnych sieťach Facebook (facebook.com/nkusr)  a Twitter (twitter.com/NKUSR) výrazne posilnil.

Novinkou v tomto roku sú profily úradu na Instagrame, na ktorom verejnosť nájde graficky spracované výsledky kontrol, a tiež na sieti LinkedIn, ktorá je využívaná najmä odbornou verejnosťou či záujemcami o kariérny rozvoj. Video kanál NKÚ SR na YouTube ponúka audiovizuálne spracovanie správ, ale aj priame prenosy z dôležitých, najmä medzinárodných podujatí, či aktuálne Letné štúdio rozhovorov o aktivitách NKÚ. Tohtoročný pilotný projekt Letného štúdia ponúka divákom „odľahčené“ rozhovory nielen s predstaviteľmi slovenskej kontrolnej inštitúcie, ale aj partermi zo susednej Českej republiky. „Je to nový krok k tomu, aby sme priblížili prácu kontrolórov verejnosti, aby sme otvorene hovorili o témach, ktoré by nemali zostať len za múrmi kontrolného úradu a mohli by sa stať impulzom pre širšiu spoločenskú diskusiu“, hovorí Ľ. Andrassy. Podľa generálneho riaditeľa kancelárie predsedu NKÚ SR je to tiež jedna z kľúčových ciest, vďaka ktorej môže byť aj samotná kontrolná inštitúcia pod verejnou kontrolou, môže preukazovať plnenie svojho poslania pre zdravé, transparentné fungovanie verejnej moci.

 

Obce Frička a Hrabské

Medzi podnetmi, ktoré sa stali námetom na kontrolu v tomto roku boli aj  dve obce v Bardejovskom okrese – Frička (337 obyvateľov) a Hrabské  (607 obyvateľov). Zistenia kontrolórov ukázali na množstvo nedostatkov, ale predovšetkým na závažné porušenia zákonov v oblasti účtovníctva a správy obecného majetku. Porušenie finančnej disciplíny  bolo vyčíslené  celkovo na 131 tisíc eur z toho len v obci Hrabské v sume 127 tisíc eur. Tie najzávažnejšie boli napríklad pri prevodoch samosprávnych financií na súkromný účet zamestnankyne úradu vo výške takmer 25 tisíc eur, použitie financií školy (normatívov) na potreby obce vo výške 20 tisíc eur, zaplatenie faktúr za nevykonané práce v ZŠ za 25 tisíc eur, ako aj pri odmenách vybraným poslancom za viac ako 15 tisíc eur. Vecné zistenia, ktoré súvisia s možným trestnoprávnym konaním, s porušovaním povinností pri správe cudzieho majetku, odstúpi kontrolný úrad polícii. 

Na základe doterajších skúseností z podobných kontrol NKÚ SR konštatuje, že malé obce majú často problém zabezpečiť dodržiavanie zákonných povinností, ktoré sa týkajú ich bežnej správy či povinností v oblasti rozpočtovníctva a účtovníctva. Svoju úlohu si dostatočne neplnia ani hlavní kontrolóri, ktorí sú spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva kľúčovým nástrojom nezávislej kontroly na úrovni miestnej samosprávy. NKÚ SR preto nielen na základe výsledkov týchto dvoch kontrolných akcií, ale aj na základe skúseností z ostatných rokov odporúča vláde či gestorskému rezortu vnútra pokračovať v reforme verejnej správy. Ide napríklad o potrebu systémových riešení v oblasti finančnej kontroly a posilnenia vnútorného kontrolného systému samospráv. Nový prístup je potrebný pri vytváraní sídiel spoločných obecných úradov, či vytvorenie centrálneho orgánu, zodpovedného za manažment nevyhnutných modernizačných zmien vo verejnej správe. Najvyššia autorita externej kontroly na Slovensku preto podporuje otvorenie širšej diskusie o ďalšom smerovaní komunálnej reformy, o deľbe kompetencií, o konsolidácii sídelnej štruktúry a o fiškálnej decentralizácii.

 

Záverečná správa z kontroly obcí Frička a Hrabské (pdf, 886 kB)

 

None

Zdielať: