Aktuality

Otvorená prezentácia kontrolných zistení je cestou k lepšej správe veci verejných


Bratislava 8. apríla 2019 – Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) Karol Mitrík už desiatykrát informoval troch najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky o výsledkoch kontrol, ukončených v prvých mesiacoch roku 2019.  Kontrolóri národnej autority pre externú kontrolu ukončili 13 kontrolných akcií v 155 subjektoch, s vecným záberom od funkčnosti a využívania elektronického zdravotníctva, reguláciu v elektroenergetike, cez efektívnosť triedenia odpadu, hospodárenie štátnych podnikov, opatrenia na ochranu pred povodňami, kompu na Dunaji až po informačný systém dátového centra pre mestá a obce a verejné osvetlenie.

Podľa predsedu úradu Karola Mitríka je „otvorená prezentácia kontrolných zistení, aktívne informovanie prezidenta, predsedu parlamentu a premiéra o zistených nedostatkoch, ale tiež o príkladoch dobrej praxe cestou, ktorá núti kontrolované subjekty prijímať opatrenia a môžu tak vďaka externej kontrole prispievať k lepšej správe veci verejných“.

Na základe doručených podnetov skontroloval NKÚ vecné a finančné plnenie zmlúv v Úrade jadrového dozoru SR a zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po Dunaji. Úrad preveril taktiež hospodárenie spoločnosti BIONT, a. s. ako aj  hospodárenie štátnych, mestských a obecných lesov a efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu.


Jednou z prioritných oblastí kontrol NKÚ je životné prostredie. Pri kontrole opatrení na ochranu pred povodňami si podľa NKÚ štát neplní úlohu v tejto oblasti, najmä v tom, že nedostatočne financuje opravu a údržbu vodných stavieb, ktoré sú kľúčové pri zmierňovaní následkov povodní a tiež sa nedostatočne venuje výzvam do budúcnosti v súvislosti s klimatickými zmenami. Pri prierezovej kontrole zabezpečenia služieb kompy medzi obcami Vojka a Kyselica na juhu Slovenska kontrolóri poukázali na viacero nedostatkov v činnosti orgánov štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, aj na ich netransparentné rozhodovanie. Pri uzatváraní zmluvy o službách kompy došlo podľa kontrolórov k viacerým pochybeniam, zmluva je pre štát nevýhodná a otázkou je tiež bezplatná prevádzka kompy zo strany štátneho podniku.

Kontrolóri NKÚ v závere minulého roka identifikovali nedostatky aj vo fungovaní iných štátnych organizácií ako Úrad jadrového dozoru či Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, a tiež v štátnej akciovej spoločnosti BIONT. Kontrolný úrad sa tiež pozrel na fungovanie samospráv, kde preveril efektívnosť triedeného zberu odpadu, ale tiež hľadal príklady dobrej praxe pri zabezpečení verejného osvetlenia. Na základe výsledkov kontroly v 37 mestách a obciach v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach zadefinoval optimálny postup riešenia modernizácie verejného osvetlenia, v snahe pomôcť pri realizácii prostredníctvom unifikácie procesov. Samospráv sa dotýka tiež elektronizácia verejných služieb, a v tej súvislosti po kontrole Informačného systému DCOM kontrolóri konštatujú, že výzvou ostáva povinné zapojenie všetkých samospráv do tohto projektu.

Začiatkom apríla 2019 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky hostil zasadnutie celosvetovej pracovnej skupiny medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI, ktorá sa zaoberala témou kľúčových národných ukazovateľov v ekonomickej, ekologickej a sociálnej oblasti. Cieľom tejto pracovnej skupiny je pomáhať národným vládam podporovať zvyšovanie efektívnosti, transparentnosti a dôvery verejnosti, bojovať proti korupcii a hodnotiť účinnosť národných zdrojov v záujme krajín a národov. Prezentácia výsledkov kontrolných zistení, výmena informácií na národnej i medzinárodnej úrovni môže podľa slovenských kontrolórov prispieť k posilňovaniu odbornosti a rešpektu kontrolnej autority zo strany širokej občianskej spoločnosti. Podujatia sa zúčastnilo 50 odborníkov z 19 krajín sveta.

Predseda NKÚ SR Karol Mitrík každý štvrťrok informuje troch najvyšších ústavných činiteľov o zisteniach kontrolórov v záujme toho, aby ústavní činitelia vedeli využívať aktuálne informácie, ktoré kontrolóri získali v teréne. Zistenia národnej autority pre oblasť externej kontroly si totiž často vyžadujú nielen odstránenie nedostatkov u kontrolovaného subjektu, ale aj systémové legislatívne zmeny, ktoré môže vykonať vláda či parlament.

Zdielať: