Aktuality

NKÚ: Vykonáva kontrolu viacerých výziev vypísaných ministerstvom školstva

Správa vydaná agentúrou SITA.

NKÚ: Vykonáva kontrolu viacerých výziev vypísaných ministerstvom školstva

BRATISLAVA 14. augusta 2017 - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) kontroluje viacero výziev na eurofondy na ministerstve školstva. Ako uviedla dnes pre agentúru SITA hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková, úrad pristúpil ku kontrole na základe rizikovej analýzy z minulého roku, podľa ktorej v rámci operačného programu Výskum a inovácie sú vážne riziká na riadiacom orgáne, teda ministerstve školstva a sprostredkovateľskej Výskumnej agentúre. NKÚ začal kontrolu začiatkom júla, mal by ju ukončiť do konca septembra.

NKÚ hodnotí dve výzvy. Podľa hovorkyne ide o Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK a Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR.

V rámci kontroly na ministerstve školstva NKÚ preveruje podľa hovorkyne úradu aj to, ako ministerstvo a sprostredkovateľská agentúra zapracovali odporúčania NKÚ z kontroly v roku 2012. „Zároveň kontrolujeme, ako funguje systém vnútornej kontroly, teda či v procese výzvy a hodnotenia rezort vykonával priebežne kontroly na mieste, ako boli vyberaní hodnotitelia a či bol proces hodnotenia transparentný. NKÚ sleduje aj spôsob výberu hodnotiteľov, čo je z hľadiska objektívnosti jeden z kľúčových bodov. Úrad skúma taktiež odbornú spôsobilosť hodnotiteľov, ale aj ako boli školení a ako vedia svoje hodnotenie vecne preukázať a obhájiť,“ uviedla.

NKÚ upozorňoval na riziká na ministerstve školstva už niekoľkokrát. „V roku 2012 NKÚ došiel na najzávažnejšie zistenia, keď výsledky odstúpil orgánom činným v trestnom konaní. Kontrolóri sa vtedy zamerali na operačný program Výskum a vývoj. Preverovali výzvy od roku 2009 do roku 2012. Kontrolóri konštatovali 15 systémových chýb, z ktorých 13 malo vysokú závažnosť. Pri hodnotení 59 žiadostí identifikovali 392 zistení,“ zdôraznila Bolech Dobáková. Vtedy podľa nej NKÚ považoval za veľký problém transparentnosť a najmä objektívnosť pre poskytovanie európskej finančnej pomoci. „V roku 2014 NKÚ opäť vykonal kontrolu, ktorej zmyslom bolo preveriť opatrenia, ktoré prijal rezort a sprostredkovateľský orgán. NKÚ konštatoval, že vtedajšie vedenie rezortu prijalo novú metodiku, manuály, ktoré pomohli stransparentniť a vytvoriť predpoklady pre jednotný postup a nediskrimináciu uchádzačov v procese hodnotenia projektov. Ministerstvo vytvorilo jasné pravidlá, ako majú byť projekty hodnotené. Podľa nových pravidiel by mali hodnotitelia obhájiť svoje hodnotenie nielen slovne, ale aj číselne,“ uviedla. NKÚ tiež odporúčal využiť ako príklad dobrej praxe to, aby riadiaci orgán teda ministerstvo školstva vykonávalo priebežne kontrolu celého procesu manažovania výzvy zo strany sprostredkovateľského orgánu. NKÚ o svojich zisteniach z kontrol v novembri roku 2016 informoval aj premiéra Roberta Fica, pričom v liste predsedu úradu Karola Mitríka bolo konštatované, že vecné, odborné vyhodnocovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je kľúčovým v procese, ktorý má zabezpečiť maximálnu hospodárnosť, účinnosť využitia finančných prostriedkov EÚ smerovaných do jednotlivých operačných programov.

NKÚ v súčasnosti preveruje nastavenie výziev a proces hodnotenia žiadostí aj na ministerstve vnútra a pôdohospodárstva. NKÚ podľa hovorkyne potrebuje zistiť, či pri fáze prípravy a hodnotenia bol zabezpečený odborný a transparentný prístup. „Z hľadiska nezávislej kontrolnej autority, ale aj európskych inštitúcií je dôležite, aby v procese riadenia bola v čo najširšej miere minimalizovaná miera subjektivity, ktorá priamo súvisí s podozrením na existenciu korupčného prostredia. NKÚ tieto systémové nedostatky identifikoval naposledy pri prierezovej kontrole Pôdohospodárskej platobnej agentúry,“ dodala.

Zdielať: