Aktuality

Najvyššie kontrolné inštitúcie Slovenskej Republiky a Ruskej federácie sa dohodli na spolupráci

Bratislava 20. februára 2020 – Predsedovia Najvyššieho kontrolného úradu SR a Účtovnej komory Ruskej federácie, Karol Mitrík a Alexei Kudrin dnes podpísali Dohodu  o spolupráci medzi oboma inštitúciami. Vychádzali pritom zo zásad rezolúcie Valného zhromaždenia OSN z roku 2011 a ustanovení INTOSAI a EUROSAI. Predstavitelia oboch inštitúcií rokovali na spoločnom bilaterálnom seminári v Bratislave.

Karol Mitrík, Alexei Kudrin

Spolupráca zakotvená v tejto Dohode sa zameria na  výmenu skúseností a organizáciu spoločných výskumných projektov a aktivít v oblastiach spoločného záujmu vrátane konzultácií, seminárov, okrúhlych stolov, konferencií o hlavných problémoch externého štátneho auditu (kontroly). Vzájomné aktivity sa budú týkať aj oblasti odbornej prípravy a zlepšovania profesionálnych štandardov a odborných zručností zamestnancov.

Karol Mitrík a Alexei Kudrin sa dohodli aj na výmene informácií a referenčných materiálov súvisiacich oboch kontrolných inštitúcií a  výkone spoločných alebo paralelných kontrolných a odborno-analytických činností. Obe inštitúcie budú rozvíjať spoluprácu na bilaterálnom základe, ako aj v rámci INTOSAI a EUROSAI.

Delegácie NKÚ SR a NKI Ruskej federácie diskutovali  na bilaterálnom seminári o stratégiách rozvoja, digitalizácii, strategickom audite, kontrole kvality kontroly a otvorenosti a transparentnosti  aktivít kontrolných inštitúcií.

A. Kudrin, K. Mitrík

Predseda Účtovnej komory Ruskej federácie Alexei Kudrin je  od septembra 2019 zároveň predsedom medzinárodnej organizácie INTOSAI. V jej rámci je kľúčovou výzvou, na ktorú hľadajú odpoveď kontrolné inštitúcie sveta nastavenie kontrol tak, aby poskytovali verejnosti obraz o tom, či sa napĺňajú kľúčové ciele rozvoja spoločnosti, či  sú verejné zdroje využívané zmysluplne a účelne. Všetky tieto témy, ktoré majú za cieľ podporiť pokrok vo verejnej kontrole, boli prediskutované aj na kongrese INTOSAI v Moskve a zvýraznené aj v Moskovskej deklarácii.  Rovnako tak to, či členské štáty plnia svoje záväzky voči OSN.

A. Kudrin, K. Mitrik

None

Zdielať: