Tlačové správy 2020

Na nevyvážené partnerstvo medzi samosprávou kraja a súkromnou firmou doplácajú školy

Bratislava  24. februára  2020 - Projekt úspor pri zabezpečovaní tepla na školách košického kraja je najväčší verejný projekt garantovanej energetickej služby na Slovensku a podľa NKÚ SR príklad zlej praxe. Pri preverení obdobia rokov 2013 až 2018 kontrolóri identifikovali 96 miliónovú zmluvu v prospech dodávateľa uzatvorenú na 18 rokov,  nedostatočné úspory škôl a školských zariadení, či súhlas kraja s korekčným mechanizmom bez zmluvy. Projekt negarantuje školám žiadne úspory a  nemotivuje ich k šetreniu. Školy ani kraj nevedeli overiť  výšku dosiahnutých  úspor, ani koľko dodávateľ do ich tepelného hospodárstva reálne investoval.  Kraj nemal komplexný projekt energetických úspor a tak ani nezvažoval napr. zateplenie či výmenu okien ako súčasť  opatrení.  NKÚ SR preto pripravil pre samosprávy  návod na postup  pri nastavovaní tohto typu projektov (pozri prílohu č.2).

Košický samosprávny kraj vstúpil do projektu garantovanej energetickej služby (GES) v roku 2012 podpisom zmluvy so spoločnosťou Veolia (vtedy Dalkia) s trvaním do roku 2030 Veolia mala do modernizácie tepelného hospodárstva v školách zainvestovať vyše 3 milióny eur s DPH. Následne každá zo škôl podpisovala s týmto dodávateľom samostatnú zmluvu s, ktorú však nemala možnosť meniť, napriek tomu, že službu platia školy zo svojich rozpočtov. Jeden zo zásadných nedostatkov, ktoré kontrola odhalila, bol súhlas kraja s použitím koeficientu využitia priestorov,  ktorý umožnil skresľovanie výpočtu úspor pôvodne garantovaných dodávateľom, a to bez zazmluvnenia. (príloha 1)

Za možné pozitívum projektu možno považovať prechod odbornej starostlivosti a energetický manažment na dodávateľa, čo odbremeňuje riaditeľov škôl.

GES projekt - Teplo pre školy - infografika

Avšak cieľom projektu GES je zefektívniť energetické hospodárstvo poskytovaním energetických služieb tak, že dodávateľ služby garantuje úsporu prostredníctvom modernizácie technológií a budov.  Finančné úspory by mali pokrývať splátky investícií. Projekt v KSK je však opačný – uplatňoval princíp solidarity. Náklady na splátky sa nestanovili podľa toho, koľko Veolia do konkrétnej školy zainvestovala, ale na základe paušálu, ktorý administratívne stanovil zriaďovateľ škôl ako sumárny údaj za všetky školy. Zmluva neobsahovala spôsob výpočtu úspory energií, ani ich negarantovala úsporu energií, či financií. Kontrolný úrad upozorňuje, že solidárne stanovenie fixných nákladov v odmenách za energetické služby pre zákazníkov je v rozpore s princípmi rozpočtového hospodárenia subjektov verejnej správy, čoho dôsledkom je krížové dotovanie medzi školami. Takáto solidarita nijako nemotivuje školy aby šetrili na energiách.

Národná autorita pre oblasť externej kontroly preto upozornila na zásadné nedostatky najmä v nevýhodnom nastavení zmluvných podmienok medzi krajskou samosprávou, jej školami a dodávateľom. K nim patrí aj 18-ročná dĺžku trvania zmluvy, počas ktorej majetok – technické zariadenia kotolní nie sú majetkom školy ani KSK. Stanú sa ním až po skončení zmluvy, kedy už budú zariadenia pred koncom životnosti a nebudú dlhodobo vytvárať úspory.

Ďalšie riziká sa ukázali v zle nastavenej energetickej politike kraja, nesprávne vyhodnocovaných zmluvách a v neúčinnom kontrolnom systéme.

Energetickú politiku kraja z roku 2007 vedenie samosprávy ani raz neaktualizovalo, nereagovalo ani na dve uznesenia vlády z roku 2014, ktoré odporúčali predsedom samosprávnych krajov vypracovať akčné plány trvalo-udržateľnej energetiky a zohľadniť priority a opatrenia energetickej politiky Slovenska.

Krajská samospráva sa nedostatočne pripravila na celý projekt. Nevytvorila kontrolný systém na plnenie podmienok zmluvy ani dostatočné podmienky na poskytnutie odbornej pomoci pre školy a školské zariadenia, ktoré nemajú odborné kapacity na kontrolu zložitých vzorcov za vyúčtovanie energetických úspor.

Fakt, že sa úsporné opatrenia sústredili len na výmenu zastaraných technológií NKÚ SR považuje za typický príklad „vyberania hrozienok z koláča“, pri ktorom sa opatrenia energetickej efektívnosti sústredia na rýchlo návratné investície. Absentoval komplexný projekt energetických úspor v podobe zateplenie, rekonštrukcie napr. striech či výmeny okien. Tento jav sa od začiatku projektu prejavoval aj nespokojnosťou s tepelnou pohodou v školách a školských zariadeniach. Niektoré školy si z vlastných zdrojov zabezpečili napr. výmenu okien, avšak zmenené energetické parametra sa už do zmluvy s Veoliou nepreniesli, a úspora tak nebola zohľadnená, čím došlo podľa kontrolórov k porušeniu finančnej disciplíny.

ODPORÚČANIA KONTROLÓROV – POSTUP PRE SAMOSPRÁVY

Energeticky úsporné opatrenia, vykonané súkromnou spoločnosťou v KSK neboli dostatočne efektívne, aby zabezpečili dosahovanie garantovaných úspor. NKÚ SR navrhol kontrolovaným subjektom 62 odporúčaní a KSK  by mal vstúpiť do rokovania s poskytovateľom o zmene rámcovej zmluvy a samostatných zmlúv škôl.

Zároveň NKÚ SR pripravil pre subjekty územnej samosprávy, ktoré by zvažovali riešiť energetickú efektívnosť pomocou projektu GES,   postup - prehľad  odporúčaní (príloha č. 2) , ktoré pomôžu predísť podobným zisteniam.

 

Podrobné výsledky z kontroly Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (pdf, 477kB)

 

PRÍLOHA Č. 1 ÚSPORY NA ENERGIÁCH NA TEPLO v KSK

Napriek použitiu korekčného koeficientu využitia priestorov aj dodávateľ potvrdil, že od roku 2017 školy a školské zariadenia ako celok úsporu energií nedosiahli.

graf - GES - úspory na teple

 

Príloha č.2 Na čo dať pozor v prípade uvažovania o vstupe do GES projektu[1]

 • V podkladoch pre výber dodávateľa, resp. partnera nešpecifikovať technické riešenia.
 • Obstarávať garantovanú energetickú úsporu, nie technické riešenie (odporúča sa súťažiť o komplexný návrh riešení, v rámci ktorého je najdôležitejší objem dosiahnutého zníženia prevádzkových nákladov, najmä spotreby energie).
 • Odmenu naviazať na dosahovanie garantovanej úspory.
 • Presne stanoviť referenčnú spotrebu energie na základe kvalitných analýz.
 • Pred uzavretím zmluvy zvážiť viacero alternatív metód výpočtu úspor energie a ich verifikácie.
 • Nastaviť kontrolné mechanizmy overovania skutočnej spotreby energie, podmienky uplatňovania korekcií.
 • Zadefinovať sankcie za neplnenie zmluvných povinností zo strany poskytovateľa a podmienky, za ktorých sa majú uplatniť.
 • Prijať organizačné opatrenia pre zapojenie interných zamestnancov do plnenia úloh z GES zmlúv.
 • Aktualizovať užívateľské požiadavky – parametre tepelného komfortu počas celej doby projektu.
 • Dbať na súlad dohodnutých zmluvných podmienok s legislatívou (napr. pri prevode vlastníctva, financovaní, cenových zmenách, záručnej doby technologických a stavebných častí, možností zániku zmluvy).
 • Postupovať podľa odporúčaných postupov pri príprave a realizácii garantovaných energetických služieb vo verejnej správe (zverejnených na webových stránkach MH SR).
 • Dodržiavať vzorovú zmluvu o GES za účelom splnenia podmienok Eurostatu, aby sa záväzky z takejto zmluvy nezapočítavali do verejného dlhu.
 • Pri plánovaní využitia GES na financovanie energetického zhodnotenia majetku využiť technickú asistenciu poskytovanú SIEA.

 

[1] Zdroj: Koncepcia rozvoja GES vo verejnej správe v SR; Postupy pri príprave a realizácii GES vo verejnej správe, ktoré sú na stránke MH SR; Odporúčania Asociácie poskytovateľov energetických služieb v Česku a na Slovensku; Projekt Qualit EE – kritériá kvality pre energetické služby so zaručeným výsledkom EPC.

Záverečná správa: Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (.PDF, 758KB)


None
None

Zdielať: