Aktuality

Kultúrne dedičstvo sa vďaka digitalizácii môže dostať do každej domácnosti

Bratislava  3. apríla  2020 – Digitalizácia kultúrneho dedičstva je jedným z projektov, ktoré Najvyšší kontrolný úrad SR považuje za príklad dobrej praxe využitia eurofondov. Jeho praktický prínos ocení široká verejnosť u nás i vo svete práve v období „on-line života z domu“. Zdigitalizované pamiatky a diela sa tak môžu dostať do každej domácnosti. Šesť skontrolovaných kultúrnych inštitúcií (múzeí, galérií, knižníc – pozri prílohu) zdigitalizovalo doposiaľ štyri milióny objektov a časť z nich je dnes voľne prístupná na portáli www.slovakiana.sk.

Národní kontrolóri vidia výzvu do budúcna v nastavení dlhodobo udržateľnej podpory projektov smerujúcich k digitalizácii národného kultúrneho dedičstva zo štátneho rozpočtu. Druhé systémové opatrenie by malo vyústiť do úpravy legislatívy. Tá by mala odstrániť prekážky spojené s uplatňovaním autorských práv, ktoré sú dnes bariérou pri on-line sprístupňovaní pamiatok prostredníctvom verejných portálov. 

Kontrola národných projektov z rokov 2011 – 2015 ukázala, že aj pri čerpaní eurofondov je možné dodržiavať pravidlá a splniť, či dokonca prekročiť nastavené ciele. Národná autorita pre oblasť externej kontroly však upozorňuje na potrebu vypracovať strednodobú rezortnú stratégiu, ktorá by okrem cieľov digitalizácie ponúkla opatrenia naviazané na finančné krytie už zrealizovaných, ale aj nových projektov. Dnes, po vyčerpaní 205 mil. eur z fondov EÚ a štátneho rozpočtu, ostáva nezodpovedaná otázka ďalšieho udržateľného financovania modernizácie IT zariadení i dátových úložísk.

Rozmanité a bohaté kultúrne dedičstvo Slovenska je sústredené v sústave pamiatkových a fondových inštitúcií, ktorú tvorí 106 múzeí, 25 galérií, 6 485 knižníc, 72 archívov a 14 577 pamiatkových objektov. V rokoch 2011 – 2015 deväť organizácií rezortu kultúry zrealizovalo dvanásť národných projektov za 205 mil. eur z Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Vďaka využívaniu nových technológií v oblasti kultúry sa podarilo vytvoriť 141 pracovných miest.

infografika - digitalizácia kultúrneho dedičstva

K najrozsiahlejším patrili projekt Digitálna knižnica a digitálny archív v SNG za takmer 50 miliónov eur a projekt Digitálne múzeum v Múzeu SNP za 27,5 milióna eur. Kontrolóri na základe záverov z kontroly konštatujú, že aj pri čerpaní eurofondov je možné dodržiavať jasné pravidlá, splniť nastavené ciele a merateľné ukazovatele. Napríklad pri pohľade na počet zdigitalizovaných objektov bolo oproti plánovanému počtu 3,8 mil. objektov zdigitalizovaných viac ako štyri milióny diel. Kontrolou neboli identifikované ani žiadne systémové nedostatky pri nastavení či realizovaní verejného obstarávania.

Vďaka digitalizácii architektonických, muzeálnych, výtvarných, grafických či literárnych diel bolo možné sprístupniť kultúrne dedičstvo verejnosti a zverejniť pamiatkové predmety i umelecké diela na internete. Riziko, ktoré identifikovala národná autorita pre oblasť externej kontroly súvisí s autorskými právami, ktoré bránia tomu, aby všetky už zdigitalizované diela mohli byť sprístupnené všetkým záujemcom.

Infografika - digitalizácia v číslach

Na portáli Slovakiana sú preto verejne prístupné len autorsko-právne voľné diela, teda ide len o približne 5 percent z cca 1,7 miliónov zverejnených zdigitalizovaných objektov. Problematika šírenia zdigitalizovaných formátov chránených autorských diel je legislatívne nedoriešená a kontrolný úrad odporúča vedeniu rezortu kultúry riešiť tento problém úpravou legislatívy a prispôsobením pravidiel výzvam digitálneho sveta.

Do roku 2021 musí rezort kultúry vyčleniť z vlastných zdrojov pre udržanie projektov, realizáciu služieb spojených s ich prevádzkou, ale aj modernizáciou softvérov či rozširovanie dátových úložísk takmer 65 mil. eur. Po tomto období, od roku 2022 však bude musieť ročne vynakladať ďalších 13 mil. eur, z ktorých viac ako polovica bude smerovať do technickej infraštruktúry. Napríklad národná knižnica bude potrebovať 3 mil. eur a Múzeum SNP bezmála jeden milión eur. NKÚ SR preto odporúča ministerstvu kultúry vypracovať strednodobú rezortnú stratégiu, v ktorej budú definované opatrenia na zabezpečenie udržateľného financovania digitalizačných projektov i rozširovanie počtu zdigitalizovaných objektov.

Kontrolná akcia sa uskutočnila na prelome rokov 2019 a 2020.  Počas nej boli preverené projekty v Múzeu SNP,  Pamiatkovom úrade, Slovenskej národnej galérii, Slovenskej národnej knižnici v Martine, Štátnej vedeckej knižnici v Prešove a Národnom osvetovom centre v Bratislave.

 

PRÍLOHA

Graf 1: Počet zdigitalizovaných objektov, v prípade NOC počet zverejnených digitálnych objektov

graf - počet zdigitalizovaných diel

 

Projekty digitalizácie kultúry, ktoré boli preverené počas kontrolnej akcie :

  • Digitálne múzeum Múzeum Slovenského národného povstania, Banská Bystrica
  • Digitálny pamiatkový fond Pamiatkový úrad, Bratislava
  • Digitálna galéria Slovenská národná galéria, Bratislava
  • Digitálna knižnica a digitálny archív Slovenská národná knižnica, Martin
  • Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry Štátna vedecká knižnica, Prešov
  • Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra Národné osvetové centrum, Bratislava

 

Záverečná správa z kontrolnej akcie Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry (pdf, 470 kB)

None

Zdielať: