Aktuality

Kontrolóri upozorňujú na významné riziká pri budovaní ciest, recyklovaní odpadu či oddlžovaní nemocníc

Bratislava 14. júna 2019 – Na základe vlastnej kontrolnej a analytickej činnosti Najvyšší kontrolný úrad SR v stanovisku k Štátnemu záverečnému účtu za rok 2018 upriamuje pozornosť zákonodarného zboru na riziká pri vybraných verejných politikách, napríklad v súvislosti s dynamikou rozvoja cestnej infraštruktúry, či vývojom záväzkov univerzitných a fakultných nemocníc alebo na nízku mieru recyklácie odpadu. Vo svojom  stanovisku potvrdzuje dobrú hospodársku výkonnosť Slovenska, zníženie daňovej medzery a potenciál dosiahnuť vyrovnaný štátny rozpočet už v tomto roku. Štátny záverečný účet Slovenskej republiky za rok 2018 prerokujú poslanci Národnej rady SR na júnovej schôdzi parlamentu a stanovisko kontrolórov k nemu predloží plénu predseda NKÚ SR Karol Mitrík.

Národná autorita pre oblasť externej kontroly upozorňuje slovenský parlament na významné riziká, ktoré identifikovala pri vybraných verejných politikách. Na základe vlastnej kontrolnej a analytickej činnosti Najvyšší kontrolný úrad SR vo svojom stanovisku k Štátnemu záverečnému účtu za rok 2018 upriamuje pozornosť zákonodarného zboru na riziko, ktoré súvisí s dynamikou rozvoja cestnej infraštruktúry. Za ostatných 10 rokov vzrástol počet evidovaných vozidiel v SR takmer o milión (z 2  236  608 v roku 2009 na 3  203  441 v roku 2018), na druhej strane existujúca diaľničná sieť bola rozšírená len o 91 kilometrov, kilometre rýchlostných komunikácií sa zvýšili o 102 a dĺžka ciest I. triedy bola znížená o 5 kilometrov. V roku 2018 nebol otvorený ani jeden nový úsek diaľnice či rýchlostnej komunikácie, pričom pozitívnu zmena nie je možné očakávať ani v tomto roku. Národní kontrolóri poukazujú tiež na fakt, že dnes je viac ako 40 % ciest I. triedy v nevyhovujúcom či havarijnom stave. NKÚ SR odporúča vláde, aby sa zamerala na prijatie takých opatrení, ktoré prispejú k zníženiu závislosti Slovenska od európskych fondov pri oprave a modernizácii kľúčovej cestnej infraštruktúry. Kontrolný úrad zdvíha varovný prst aj pri programoch súvisiacich s modernizáciou železničných tratí a obnovou vlakových súprav.

Štátny záverečný účet Slovenskej republiky za rok 2018 prerokujú poslanci Národnej rady SR na júnovej schôdzi parlamentu a stanovisko kontrolórov k nemu predloží plénu predseda NKÚ SR Karol Mitrík. V stanovisku úradu sa okrem iného konštatuje, že na Slovensku je miera recyklácie odpadu jedna z najhorších v rámci európskeho spoločenstva a až 2/3 odpadu končí na skládkach. Kontrolóri na základe záverov z minuloročnej kontrolnej akcie poukazujú na nízku účinnosť opatrení prijatých v národných dokumentoch o odpadoch financovaných zo štátneho rozpočtu. Významné riziko z hľadiska verejných financií vidí kontrolná inštitúcia aj v rezorte zdravotníctva, zvlášť vo vývoji záväzkov univerzitných a fakultných nemocníc. Medziročné vzrástli záväzky na úrovni istiny z 834 mil. eur na 880 mil. eur ku koncu roka 2018. Tento negatívny, dlhodobo pretrvávajúci stav je podľa kontrolórov okrem iného dôsledkom toho, že koncepcia oddlžovania zdravotníckych zariadení nerieši základné príčiny vedúce k narastaniu nedoplatkov nemocníc. Štvrtý systémový nedostatok identifikoval kontrolný úrad v zabezpečení potravinovej sebestačnosti, pričom Slovensko sa v minulom roku dostalo na historicky najnižšiu úroveň sebestačnosti. Úroveň potravinovej bezpečnosti v súčasnosti nedosahuje ani 50 %. V medzinárodnom rebríčku potravinovej bezpečnosti (Global Food Security Index) je Slovenská republika na 35. mieste, najhoršie v rámci krajín V4 (Česko – 24, Poľsko – 26, Maďarsko – 30).

Napriek spomaleniu reálneho rastu globálnej ekonomiky a tiež ekonomiky eurozóny, výkonnosť slovenského hospodárstva v roku 2018 dosiahla rýchlejšie tempo rastu ako v roku 2017. Pozitívne rástli daňové i odvodové príjmy a to nielen vďaka lepšej výkonnosti slovenskej ekonomiky, rastúcej spotrebe domácnosti, ale aj priaznivej situácii na trhu práce. Najrýchlejší medziročný rast zaznamenali – daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (o 12,6 %), odvodové príjmy (o 10,3 %) a daň z pridanej hodnoty (o 6,9 %). Na druhej strane, poklesol výber dane z príjmov právnických osôb (o 1,1 %). Ročný výber dane z pridanej hodnoty po prvýkrát prekročil hranicu 6 mld. eur a medziročne sa zvýšil o 409 mil. eur. V súlade s rastom efektívnej daňovej sadzby klesá aj daňová medzera, siedmy rok za sebou. Napriek tomuto pozitívnemu trendu sa Slovensko ešte stále radí medzi posledné štyri krajiny s najvyššou daňovou medzerou z krajín Európskej únie. Hospodárenie štátu dosiahlo v minulom roku príjmy na úrovni 15 381 mil. eur a výdavky 16 563 mil. eur, čo sa premietlo v schodku na úrovni 1 182 mil. eur. Skutočný schodok štátneho rozpočtu bol v porovnaní so zákonom rozpočtovanou sumou nižší o 791 mil. eur a pri zachovaní pozitívneho tempa makroekonomického vývoja a konsolidačného úsilia možno dosiahnuť vyrovnaný rozpočet vlády už v tomto roku.

 

štátny záverečný účet 2018 - infogram

Celé stanovisko NKÚ SR k Štátnemu záverečnému účtu za rok 2018 (pdf, 3,11 MB)

None

Zdielať: