Aktuality

Kontrolný úrad musí byť pre iné inštitúcie príkladom otvorenosti, transparentnosti či profesionality

Bratislava 5. júna 2019 –  Otvorenosť, transparentnosť a profesionalita je kľúčovou spoločenskou výzvou a národná autorita pre oblasť externej kontroly musí byť v tomto smere lídrom. Najvyšší kontrolný úrad sa v slovenským podmienkach snaží reagovať na aktuálne problémy spoločnosti, ktoré majú vplyv na verejné zdroje, na výzvy od občanov, na novovznikajúce riziká a meniace sa prostredie, v ktorom sa kontrola vykonáva. Svoju hlavnú stratégiu, systém plánovania kontrol a prioritné oblasti zamerania na rok 2020 predstavil kontrolný úrad svojim partnerom, predstaviteľom štátnej správy, samosprávy, vysokých škôl,  univerzít ale aj neziskovým organizáciám včera (4. júna 2019) na odbornom workshope pod názvom „Kontrola, vec verejná“. 

Kontrola je vec verejná a konečnými prijímateľmi verejnej kontroly sú občania“, pripomína predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík. „Plne sa k tomu posolstvu medzinárodnej organizácie kontrolných úradov (INTOSAI) hlásime a robíme všetko pre to, aby sme ho obsahovo napĺňali aj v praxi. Organizovaním workshopu chceme deklarovať, že je dôležité o kontrole ako veci verejnej  hovoriť, šíriť a podporovať túto myšlienku“, dodal. Spätná väzba, prinášaná národnou kontrolnou autoritou, je dôležitá tak pre kontrolované subjekty, ako aj verejnosť, ktorej ponúka informácie o skutočnom stave vecí. Rozvoj komunikácie úradu s partnermi i verejnosťou o tom, ako  prispieť k zlepšeniu fungovania verejného sektora, preto považuje vedenie NKÚ za kľúčový. „Obdobie spred desaťročí, keď sa o problémoch nehovorilo a „vyvolení“ ich  svojim spôsobom držali pod prikrývkou je už históriou“, povedal K. Mitrík. Zainteresované strany NKÚ, počnúc parlamentom, cez vládu, potenciálne kontrolné subjekty až po spolupracujúce inštitúcie, sú veľmi dôležitou súčasťou nášho rozhodovacieho procesu“, vysvetlil.

Úrad v rámci prioritných oblastí svojej kontrolnej činnosti zadefinoval kľúčovú prioritu, ktorá je naviazaná na hodnotenie verejných politík, posúdenie relevantnosti a prospešnosti strategických dokumentov o udržateľnom rozvoji spoločnosti. Témy kontrolných akcií na rok 2020 vychádzajú z desiatich prioritných oblastí pre roky 2018-2020, pokrývajúcich  od vzdelávania, cez zdravie, sociálne politiky až po eurofondy (príloha č. 1). Tri prioritné oblasti pre budúci rok boli definované na základe porovnania objemu vynaložených výdavkov a pozície Slovenska v medzinárodnom rebríčku. Motiváciou úradu je prispievať k pozitívnym zmenám v hospodárení verejnej správy, k efektívnejšiemu a účinnejšiemu využívaniu verejných zdrojov a snaha pomôcť v rozhodovacom procese lepšie reagovať na sociálne alebo politické potreby. V konečnom dôsledku tak pomôcť k zlepšeniu života občanov. „Snažíme sa reagovať na aktuálne problémy, ktoré majú vplyv na verejné zdroje. Aj tento  zmeny majú významný vplyv na to, že kontrola je stále vo vývoji, že poslanie nezávislých národných autorít sa posúva a vyvíja. Odklonili sme sa od klasických kontrol súladu a zameriavame sa na hodnotenie verejných politík (príloha č. 2). Preveruje sa pritom príčinný vzťah medzi  verejným konaním a jeho účinkami.“, konštatuje K. Mitrík.

Schválené témy kontrolný akcií pre rok 2020 budú v nadchádzajúcich týždňoch rozpracované do projektov, pričom pozornosť národných kontrolórov sa zameria na systém výplaty dávok zo sociálneho poistenia, integráciu marginalizovaných rómskych komunít, podporu najmenej rozvinutých okresov prostredníctvom poskytovania regionálneho príspevku, ale aj na zabezpečenie kvality zdrojov pitnej vody a ich ochrana pred pesticídmi. Národná autorita pre externú kotnrolu bude mať pod drobnohľadom  tiež výstavbu, údržba ciest II. a III. triedy a mostných objektov či plnenie vybraných strategických cieľov v oblasti železničnej dopravy.

Generálny riaditeľ Kancelárie predsedu NKÚ SR Ľubomír Andrassy účastníkov workshopu informoval, že úrad v týchto dňoch pripravuje Strednodobú stratégiu zamerania kontrolnej činnosti na roky 2021 – 2023. Verí, že pridanou hodnotou úradu bude schopnosť pomôcť tím, ktorí majú v rukách rozhodovacie právomoci v kľúčových verejných politikách, štátnym, verejným inštitúciám a spätná väzba ponúkaná kontrolným úradom prispeje k udržateľnému rozvoju spoločnosti, k zlepšeniu života občanov. „Každý výstup z kontroly je príležitosťou k tomu, aby sa v budúcnosti verejné zdroje spravovali lepšie. Dôležité je pre nás viesť zmysluplný a účinný dialóg so zainteresovanými stranami o tom, ako  naša práca môže prispieť k zlepšeniu fungovania verejného sektora. Chceme byť, a verím, že aj sme dôveryhodným zdrojom nezávislého a objektívneho pohľadu podporujúce užitočné zmeny vo verejnom sektore”, povedal Ľ. Andrassy.

 

Príloha č. 1  

Prioritné oblasti zamerania kontrolnej činnosti na roky 2018 – 2020:

1.  Vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie

2.  Efektívna a transparentná verejná správa

3.  Zdravie

4.  Zamestnanosť a podnikateľské prostredie

5.  Trvalo udržateľná spotreba a výroba, energetická efektívnosť a environmentálna udržateľnosť

6.  Udržateľné verejné financie a fiškálna politika

7.  Sociálne politiky

8.  Dopravná infraštruktúra a informačno-komunikačné technológie

9.  Obrana a bezpečnosť

10. Európske štrukturálne a investičné fondy

 

Príloha č. 2

Kontrolné akcie podľa typu v rokoch  2015 – 2018. Plánovanie roku 2020

Typy kontrolných akcií NKÚ v r. 2015-2018

Zdielať: