Aktuality

Kontrola musí byť súčasťou každodenného rozhodovania v štátnej i verejnej správe

Bratislava 7. októbra 2020 – Kontrola musí byť súčasťou každodenného rozhodovania v štátnych i verejných inštitúciách, skonštatoval Boris Kollár, predseda Národnej rady SR počas dnešného (7. október 2020) pracovného rokovania so šéfom slovenských kontrolórov Karolom Mitríkom.

Predseda parlamentu zároveň vyjadril presvedčenie, že v súčasnom volebnom období sa zintenzívni spolupráca medzi poslancami a národnou autoritou pre oblasť externej kontroly. „Cestou k aktívnej komunikácii medzi našimi inštitúciami je ostatná novela zákona o Najvyššom kontrolnom úrade SR, ktorou sa posilnili právomoci kontrolórov predkladať príslušnému parlamentnému výboru správu o výsledku kontroly“, pripomenul B. Kollár.

Predseda kontrolného úradu v tejto súvislosti pripomenul, že správy z kontrolných akcií budú poslanci prerokovávať v parlamente aj za účasti zodpovedných ministrov, vrcholových manažérov štátnych podnikov a samosprávnych inštitúcií. „Práve zákonodarný zbor je najvyššou kontrolnou inštitúciou v štáte, preto je viac ako dôležité, aby definitívnu bodku za prierezovými kontrolami dávali poslanci ministrom prostredníctvom uznesení, alebo zmenou legislatívy“, dodáva K. Mitrík.

Stretnutie Ľ. Andrassy, B. Kollár, K. Mitrík

Predseda parlamentu odovzdal dekrét novému podpredsedovi NKÚ Ľubomírovi Andrassymu, ktorého poslanci zvolili na septembrovej schôdzi Národnej rady SR. Bývalý generálny riaditeľ kancelárie predsedu úradu vníma zvolenie za podpredsedu ako verejné vysvedčenie pre všetkých zamestnancov NKÚ. „S dávkou pokory konštatujem, že moje zvolenie bolo ocenením práce celého úradu. Je to to najtransparentnejšie hodnotenie za otvorenosť či proaktívne kroky našej inštitúcie v oblasti kontroly verejných financií, majetku, ale aj nezávislého pohľadu na napĺňanie kľúčových cieľov národných politík“, hovorí Ľ. Andrassy.

Novozvolený podpredseda úradu považuje za výzvu zvyšovanie odborných vedomostí kontrolórov. „Žijeme v dobe, kedy rok čo rok prináša do života spoločnosti zásadné zmeny, prepisuje kľúčové princípy verejného rozhodovania. Digitálny vek, informačné technológie i skúsenosti z riešenia krízových situácií ma presvedčili, že ak má byť NKÚ národnou autoritou pre oblasť externej kontroly, musí neustále budovať tímy profesionálov, ktorých kontrolná činnosť vychádza z najnovšieho poznania a schopnosti ponúknuť parlamentu, vláde príklady dobrej praxe, ktoré prispejú k lepšej správe vecí verejných“.

Strentutie Ľ. Andrassy, K. Mitrík, B. Kollár

None

Zdielať: