Aktuality

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obci Lúka a obecnej spoločnosti Šáchor

Bratislava, 16. júl 2019 – Najvyšší kontrolný úrad SR v tomto roku preveruje fungovanie vodárenských spoločností a zabezpečenie práva občanov na pitnú vodu. Aj v tejto súvislosti predseda NKÚ SR Karol Mitrík rozhodol o vykonaní kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obci Lúka a v Obecnej vodohospodárskej spoločnosti Šáchor v rokoch 2017 a 2018, na ktoré upozornili občania obce. Kontrolné zistenia potvrdili rôznorodé chyby, vrátane závažných nedostatkov, ktoré boli postúpené orgánom činným v trestnom konaní.  Najvyššia autorita externej kontroly na Slovensku aj na základe tejto kontroly odosiela Ministerstvu vnútra SR návrh na legislatívnu iniciatívu, ktorá by zakotvila povinnosť odovzdať kompletnú dokumentáciu o hospodárení a majetku odchádzajúcim starostom.

Obec Lúka má 691 obyvateľov a nachádza sa na úpätí Považského Inovca v okrese Nové Mesto nad Váhom. V hornej časti obce vyviera minerálny prameň pitnej vody, ktorá dala základ pitnej vode Lucka a ktorú využívala aj známa značka, spoločnosť vyrábajúca nealkoholické nápoje. Občania obce sa v januári obrátili na NKÚ s podnetom na preverenie hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obecného úradu a obecnej vodohospodárskej spoločnosti Šáchor, s.r.o., v ktorej sú združené finančné prostriedky susediacich obcí Lúka a Modrovka. Práve táto spoločnosť uzatvorila hospodársky rok v červených číslach, čo vyvolalo predpoklad zvyšovania poplatkov obyvateľov za dodávanú pitnú vodu.

Kontrolou boli zistené nedostatky vo viacerých oblastiach rozpočtovníctva, účtovníctva, verejného obstarávania, zverejňovania a porušenia ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, a to tak v obchodnej spoločnosti Šáchor, ako aj priamo v obci Lúka. Zároveň sa odhalil systémový problém procesu preberania funkcie starostu, ktorý nie je na Slovensku dostatočne legislatívne upravený, a aj preto v obci Lúka došlo k problémom s predkladaním účtovnej evidencie a dokumentácie ku kontrole.

Zistenia v obci Lúka

Vnútorný kontrolný systém obce sa v praxi ukázal ako nedostatočný a neúčinný. Štatutár uzatváral zmluvy bez finančnej kontroly, teda kontroly krytia vznikajúcich nákladov, obec postupovala nehospodárne a porušila viaceré právne normy.  Záujmy obce neboli dostatočne chránené a na ochranu majetku neboli využité všetky právne prostriedky. Výrazným zlyhaním je prípad stavby „Rekonštrukcia obecného vodovodu Vetva A, Vetva 1“, ktorú začala užívať po viac ako roku od jej prevzatia. Napriek riadnej realizácii a odovzdaní stavby bez nedostatkov, obec totiž požiadala o vydanie kolaudačného rozhodnutia až o deväť mesiacov neskôr. V prípade nájomcu nebytových priestorov prevádzky bufetu bolo potvrdené, že neúčtovala sankčný úrok za nezaplatenie nájomného a napriek meškaniu platieb neodstúpila od zmluvy. Ďalším príkladom je prenechanie majetku obce do nájmu obecnému poslancovi bezodplatne, či prenájom lesných pozemkov a uzatvorenie zmluvy bez prerokovania zastupiteľstvom. Dochádzalo tak k porušeniam zákona o majetku obce, podľa ktorého orgány obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, pričom sú povinné najmä majetok udržiavať a užívať. Kontrola potvrdila aj nezverejnenie zámeru prenajať majetok, a to na úradnej tabuli obce.

Obec v kontrolovanom období uzatvorila so spoločnosťou Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o., ktorá v regióne ukončila činnosť, kúpnu zmluvu na predaj pozemkov. Následne aj zmluvu o zriadení vecného bremena na predmet zmluvy (pozemky a stavby) z dôvodu osobitného zreteľa (nižšia kúpna cena nehnuteľnosti ako ich skutočná trhová hodnota), avšak bez prerokovania obecným zastupiteľstvom. Pri predaji ďalšieho pozemku obce bol zistený nesúlad s tvrdením o súhlase obecného zastupiteľstva, čo kontrolóri vyhodnotili ako rizikové z dôvodu možného pozmeňovania verejnej listiny.

V oblasti hospodárenia s verejnými prostriedkami boli zistené viaceré porušenia finančnej disciplíny v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Kontrolóri NKÚ SR potvrdili duplicitné výdavky na chodník, poskytnutie 10-tisícovej dotácie v rozpore so všeobecne záväzným nariadením o dotáciách a so zákonom, ďalej uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov, ktoré neboli vo vlastníctve obce, čím obec umožnila bezdôvodné obohatenie seba i nájomcu. Aj projekt zateplenie a výmena okien základnej školy sprevádzali nedostatky v procesoch verejného obstarávania, ale aj účtovné chyby. Pri realizácii prác na projekte výstavby kanalizácie a čističky odpadových vôd Lúka bola zistená neskorá, dodatočná fakturácia. Obec prijala v marci 2019 faktúru od dodávateľa stavby za stavebné práce vykonané rokoch 2012 až  2015 v celkovej sume takmer 36 tisíc eur. Následne uzatvorila s dodávateľom stavby dodatok k zmluve o dielo z roku 2012. V zmysle pôvodnej zmluvy však mala byť výstavba ukončená do 60 mesiacov od nástupu na práce, teda v júli 2017, pričom práce mali byť fakturované mesačne, a to po ich zrealizovaní a prebratí stavby, a to vždy do piatich pracovných dní po skončení daného obdobia.

Zistenia v obecnej vodohospodárskej spoločnosti Šáchor, s.r.o.

Obchodná spoločnosť Šáchor, založená v roku 2000, podniká v oblasti zberu, úpravy a dodávky pitnej a úžitkovej vody. Jej orgánmi sú VZ spoločníkov a dvaja konatelia, ktorými však v rozpore so zákonom o obecnom zriadení boli poslanci a nie starostovia ako štatutári obcí. Spoločnosť sa v roku 2017 prepadla do straty po odchode významného odberateľa, následnom čoho nastal medziročný pokles tržieb o 75,5 %. Finančnú situáciu riešila spoločnosť pôžičkou od spoločníkov, vďaka ktorej uhradila faktúru za vrt a čerpaciu stanicu vodného zdroja Šáchor LŠ-1 a prevádzkové náklady.

Spoločnosť však nemala zriadené webové sídlo a nezverejňovala niektoré zmluvy, niektoré povinné informácie o faktúrach a objednávkach, čím porušila zákon o slobodnom prístupe k informáciám a prispela k nespokojnosti obyvateľov obce, ktorí sa obrátili na NKÚ SR. Nezverejnením dodatku k zmluve v profile verejného obstarávateľa porušila aj zákon o verejnom obstarávaní. K chybám došlo aj pri inventarizácii, nezaplatení dane z motorových vozidiel, či vyňatí preukázaných nutných vedľajších výdavkov z nároku zamestnancov na cestovné. K závažnej chybe došlo pri dani z príjmu, keď spoločnosť aplikovala daňové úľavy, ktoré sa na ňu nevzťahovali, a preto v účtovnej závierke uvádza takmer o polovicu nižšiu daň z príjmu, ako bola povinná uhradiť.

Chyby boli zistené pri účtovaní projektových prác, geodetických prác, nákupe diaľničných známok, parkovného, nákladov na poistné. Účtovaním služieb súvisiacich s obstaraním dlhodobého hmotného majetku do nákladov, účtovaním úrokov do obstarávacej ceny diela a následne zaradením diela s takto navýšenou obstarávacou cenou do majetku, čím nebola  stanovená správna výška odpisov, ale aj nesprávnym účtovaním oprávok došlo k porušeniu zákona o účtovníctve, príslušných opatrení MF SR a interných smerníc.

Kontrolná skupina preverila aj postup obchodnej spoločnosti v roku 2014, keď obstarávala výstavbu novej čerpacej stanice vody a jej prepojenie vodovodným potrubím s jestvujúcou čerpacou stanicou 2. Hoci sa dodávateľ oneskoril o 22 mesiacov, obchodná spoločnosť si neuplatnila zmluvou upravenú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela, najmenej však 35,00 eur za každý deň omeškania. Lehota bola pritom kritériom pri samotnom výberovom konaní.

NKÚ SR, okrem iného, odporučil spoločnosti Šáchor aktualizovať údaje v obchodnom registri, kde napr. nefiguruje hospodárenie v lesoch, na ktoré si prenajala od obce pôdu. A naopak, uvádza vykonávanie cestnej nákladnej vnútroštátnej dopravy, ktorú však nemá v živnostenskom registri. Tieto zmeny je nutné zapracovať aj do spoločenskej zmluvy.

Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a so štandardmi, ktoré vychádzajú zo základných princípov medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií (ISSAI). Cieľom kontroly bolo preverenie súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s finančnými prostriedkami a pri nakladaní s majetkom obce a obchodnej spoločnosti na základe doručených informácií a poznatkov od občanov. Nami zistené závery odstupujeme orgánom činným v trestnom konaní pre podozrenie z naplnenia znakov skutkovej podstaty trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.

None

Zdielať: